ห้องและเวลาการนำเสนอ

speaker

speaker

speaker

speaker

speaker

speaker

speaker

speaker

speaker

speaker

speaker

speaker

speaker

speakerขอเรียนเชิญลงทะเบียนและส่งผลงาน
นำเสนอในการประชุมวิชาการ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 19
ระหว่างวันที่ 24 – 25 กรกฏาคม 2566
ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุม
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

10 Speakers
นิทรรศการของ 22 หน่วยงาน
ผู้เข้าร่วมงาน 500 คน
ระยะเวลาจัดโครงการ 2 วัน


ข่าวประชาสัมพันธ์