รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานจำนวนผู้เข้าร่วมงาน 254 คน


ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล สังกัด/หน่วยงาน
1. สุรีย์พร ชาวแพรกน้อย ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. เกตุจันทร์ จำปาไชยศรี ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. ชัยรัตน์ มดนาค ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
4. ดวงดาว จันทร์เนย คณะวิทยาศาสตร์
5. นฤมล สีพลไกร วิศวกรรมศาสตร์
6. ปณิชา เกศเกษมกุล คณะวิทยาศาสตร์
7. รัตนาพร วังคีรี ภาควิชคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
8. เบญจวรรณ สุขเจริญภิญโญ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9. นางพิมพ์พิศา พงษ์ประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
10. สุภาพร สุขเสริญ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร
11. นฤมล สีพลไกร วิศวกรรมศาสตร์
12. ดร.รินรดา ธรรมชัย ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
13. ผศ.ร้อยโทหญิง ดร.สายศิริ มีระเสน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
14. สุภาวรรณ จันทร์ไพแสง ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยยนเรศวร
15. ขนิษฐา ธิโนชัย คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ม.นเรศวร
16. ผศ.ดร.ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
17. กัลยา บุญหล้า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
18. วิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์
19. นายนัฐพล ฝันนิมิตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
20. จุฑาทิพย์ นมะหุต คณะวิทยาศาสตร์
21. สมจิตต์ หอมจันทร์ ภาควิชาชีววิทยา
22. จิรโรจน์ ตอสะสุกุล คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
23. นางสาววิสุดา แก้วนันไชย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
24. นัฐชยพงศ์ ธีรัชตระกูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง)
25. นางสาวนภัสวรรณ เขื่อนแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
26. อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล คณะวิทยาศาสตร์
27. วันวิสา เจนรุ่งโรจน์สกุล คณะวิทยาศาสตร์
28. รศ.ดร.ปริญญา มาสวัสดิ์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
29. อารียา ยมนุช มหาวิทยาลัยนเรศวร
30. บุณยนุช รุ่นแรก อุดมศึกษา
31. อังคณา ศรีตระกูล คณะวิทยาศาสตร์
32. บุญยวรรณ์ วิสวิสูตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
33. พรธิดา สุขมาก คณะวิทยาศาสตร์
34. ชลธิชา ล้นเหลือ คณะวิทยาศาสตร์
35. เพ่ยหยก สิงห์ลอ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
36. สายทอง อินทร์ครุฑ คณะวิทยาศาสตร์
37. จารุวรรณ บัวประทุม คณะวิทยาศาสตร์
38. วันฟรุ๊ตกอล แวหามะ วิทยาศาสตร์การแพทย์
39. เสกสรรค์ โป้เปิด ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
40. ยุพิน ภูพวก คณะวิทยาศาสตร์
41. จินตนา กล่ำเทศ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
42. ปภาดา อภัยกาวี มหาวิทยาลัยนเรศวร
43. ณิชารีย์ ตรีกิดากร มหาวิทยาลัยนเรศวร
44. กมลเนตร ภู่ทิม มหาวิทยาลัยนเรศวร
45. เกตุวรี เรืองเกตุ มหาวิทยาลัยนเรศวร
46. ธนพรรณ จันทร์ใจ มหาวิทยาลัยนเรศวร
47. สุทธิพร ทวิชัยมงคล มหาวิทยาลัยนเรศวร
48. สุวิดา วิวัฒนานนท์ สถานศึกษา
49. ณัฐธิยา สกุลศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
50. โตมร นิมิตรดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
51. มารยาท ธรรมรัตนาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
52. ชฎาพร โพธิ์อ่อง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
53. นางสาวพรอุมา ค้าข้าว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
54. ชฎาพร โพธิ์อ่อง คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
55. ดาริกา แย้มรับบุญ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
56. มยุรัชฎ์ พิพัฒภาสกร คณะทันตแพทยศาสตร์
57. กรกนก อิงคนินันท์ ม.นเรศวร
58. สุดารัตน์ ชาติสุทธิ ภาควิชาฟิสิกส์
59. ตมิสา มาพร คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
60. ปิยธิดา คำเหลือง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
61. วันวิสาข์ ใจสาร คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
62. ศศินา จันครา คณะวิทยาศาสตร์
63. จิตราวดี เถาะรอด มหาวิทยาลัยนเรศวร
64. บุษยมาศ เรือนเย็น สาขาเคมี
65. สิริยากร ดุกลิ่ม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
66. วรี ติยะบุญชัย คณะเภสัชศาสตร์
67. ปกรณ์ ลอนลับ มหาวิทยาลัยนเรศวร
68. กัญญณัฐ รอบจังหวัด มหาวิทยานเรศวร
69. พัชรี แม่นหมาย วิทยาศาสตร์
70. เทวี ดีอินทร์ วิทยาศาสตร์
71. ดร.นันทิกา พรหมมี คณะสาธารณสุขศาสตร์
72. วัฒนรัตน์ กาบจันทร์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
73. ณัฐฐินันท์ ดิษฐ์น้อย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
74. อุบลรัตน์ ไทยเมือง คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
75. ธีรภัทร มาคงกุล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
76. ณัชนันท์ ศรีจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
77. ผศ.ดร.พวงเพชร วารีย์ โม้ลี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลันเรศวร
78. พัชรพร ชาวบางงาม มหาวิทยาลัยนเรศวร
79. นัทวรรณ เลี่ยวเจริญ -
80. ณัฐญา สืบกาสี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
81. ศิริภาภรณ์ เกษอยู่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
82. พลายแก้ว ไชยเบญจวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
83. พรรณปพร อ้นมี มหาวิทยาลัยนเรศวร
84. สุกฤษฏิ์ ฮวดลิ้ม มหาวิทยาลัย
85. วิภารัตน์ เพ็ชรน้อย คณะวิทยาศาตร์
86. ธิราวรรณ แย้มมี คณะวิทยาศาสตร์
87. วีระยุทธ สีทาสังข์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
88. นุจิรา แก้วมา คณะวิทยาศาสตร์
89. ปลายฟ้า จันทร์เที่ยง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
90. วรรณษา แก้วราศรี คณะวิทยาศาสตร์
91. วชิรวิทย์ กพบัง นักศึกษา
92. พุฒิพงษ์ แจ่มจำรัส -
93. ภูรีทัต ศรีเมือง -
94. อัจฉรา พุฒคำ ภาควิชาเคมี คณะสิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
95. นางสาววิไล พิทักษ์พงศ์วารี มหาวิทยาลัยนเรศวร
96. พัชรมัย ทองภิรมย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
97. นริศรา นนทะชัย คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
98. สังกัป สุดสวาสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
99. ญานิกา หมื่นแสน คณะวิทยาศาสตร์
100. ญานิกา หมื่นแสน คณะวิทยาศาสตร์
101. เทวิน ธนะวงษ์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
102. กัญญาณัฐ ศรียาบ มหาวิทยาลัยนเรศวร
103. สุชาดา​ สระทอง มหาวิทยาลัย​นเรศวร
104. ธนกฤต ศรีภัทรเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ เคมี
105. ณัฐกฤตา คงสมเพชร คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
106. รศ.ดร.รักษิณา พลสีลา ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
107. เขมิกา สักกุณี มหาวิทยาลัยนเรศวร
108. วรรณฉัตร ทองสุข คณะสหเวชศาสตร์
109. สุดาพร วงค์วาร คณะเภสัชศาสตร์
110. พรพรรณ เทพพิทักษ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
111. พรรณธิภา เพชรบุญมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาด
112. กรรณิการ์ ม่วงเพ็ชร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
113. ณัฐพร พิศาลว วิทยาศาสตร์
114. รุ่งฟ้า สืบศักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
115. ธมลวรรณ แก้วมา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
116. วิภาดา วรวาทิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
117. รัตนศักดิ์ วงศ์โกมลเชษฐ์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
118. เชิดชาย แซ่ฮ่วน มหาวิทยาลัยนเรศวร
119. นุชจิรา ดีแจ้ง ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร
120. สมชาย กฤตพลวิวัฒน์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
121. นุชจิรา ดีแจ้ง ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร
122. ณัฏฐ์นวัต ฐิติวัสส์กุนทร มหาวิทยาลัยนเรศวร
123. ปิยดา จันโท มหาวิทยาลัยนเรศวร
124. ปิยะนุช จุเมือง คณะวิทยาศาสตร์
125. รศ.ดร.ขนิษฐา รุตรัตนมงคล คณะเกษตรศาสตร์ฯ
126. ทีปกร สุริยะคำวงศ์ -
127. ชนากานต์ โพธิ์สละ -
128. ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ แถวนาชม คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
129. วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
130. กาญจนา จิตติพร สหเวชศาสตร์
131. ดร.ทิพย์วัลย์ เกตุอินทร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
132. จุฑามาศ โชคพรประเสริฐ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
133. กรุณาลักษณ์ วงศ์ใจจา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
134. หนึ่งฤทัย สุพรม ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
135. ศิรฐิกานต์ เตีย วิทยาศาสตร์การแพทย์
136. กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจฯ
137. ผศ.ดร.เดชา ศรีคงเมือว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
138. อุมารินทร์ ปิ่นตบแต่ง ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
139. สรัญญา ถี่ป้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์
140. รุ่งอรุณ เกรียงไกร ทันตแพทยศาสตร์
141. ทักษณี มหาศิริพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
142. กมลพร วานิช คณะสหเวชศาสตร์
143. ชนิภรณ์ บุญคง คณะสหเวชศาสตร์
144. ชัยวัฒน์ เสริฐศรี มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์สาขาเคมี
145. ปรายฟ้า โกษศิริศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
146. จีรนันท์ ป้องท้าว มหาวิทยาลัยนเรศวร
147. รัชนีวรรณ ไพศาลวรเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์
148. ผศ.ดร.ปรารถนา โลพิน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
149. สุวิมล เจตนาเชี่ยวชาญกิจ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
150. ศรีสังวาลย์ ลายวิเศษกุล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
151. เรือโทหญิง ดร.นิภาภัทร เจริญไทย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
152. นางสาววรัญญา บินอานัด คณะวิทยาศาสตร์
153. นางสาวยุวดี คำแหง คณะวิทยาศาสตร์
154. นางสาวจันทร์เทวา ราชเจริญ คณะวิทยาศาสตร์
155. ธนพล เอกพจน์ ภาควิชาภาษาไทย
156. นิวัฒน์ ศักดิ์ดาเดช คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
157. ณัฐนิช ขันหลวง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
158. ชาติชนะ นามวงษา คณะวิทยาศาสตร์
159. เอกชัย หลายศิริกุล ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
160. ดร.กชพร การุณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
161. วิลาวัณย์​ มั่นคง ภาควิชา​เคมี​ คณะวิทยาศาสตร์​
162. จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ
163. รัตนากร เสนชุ่ม มหาวิทยาลัยนเรศวร
164. ศิรประภา บัวชุม วิทยาศาสตร์
165. อนันต์ เคนท้าว ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
166. นางนิพัทธ์ เกษาพร กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
167. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรนรนิทร์ เทพาวราพฤกษ์ สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
168. ดร.พลปรีชา ชิดบุรี สถานูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศฯ
169. ดร.ปัญญวัณ ลำเพาพงศ์ อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
170. จิตตินันท์ กองนึก มหาวิทยาลัยนเรศวร
171. จิดาภา นครพัฒน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
172. อาจินต์ สหะชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
173. สรวิชญ์ แก้วมณี คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
174. จักรกฤษณ์ เฟื่องปรางค์ สำนักงานอธิการบดี
175. ดร.ปัญญวัณ ลำเพาพงศ์ อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
176. ผศ.ดร.สกนธ์ชัย ชะนูนันท์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
177. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
178. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิรพร เชาวน์ชัย โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
179. บัณฑิตา องศ์บุญ มหาวิทยาลัยนเรศวร
180. นายนิติภูมิ อินทกนก มหาวิทยาลัยนเรศวร
181. จารุดา ไชยพร มหาวิทยาลัยนเรศวร
182. นายสรวิชญ์ หมื่นคน มหาวิทยาลัยนเรศวร
183. นายปฏิพล แก้วม่วง มหาวิทยาลัยนเรศวร
184. ภาสิต สะอาด มหาวิทยาลัยนเรศวร
185. ชยพล อมรปิติโชติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
186. นายบัลลังก์ พัฒนาศิริ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร
187. ขวัญจืตต์ เหมะวิบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์
188. พิชัย คงแสง มหาวิทยาลัยนเรศวร
189. นาย สราวุฒิ หนานกุล มหาวิทยาลัยนเรศวร
190. มลิวรรณ นาคขุนทด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร
191. ชัยชาญ มณีรัตนรุ่งโรจน์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
192. ผศ.ดร.เนริสา คุณประทุม ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
193. รองเดข ตั้งตระการพงษ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
194. พัทธมน แสงอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์
195. รองเดข ตั้งตระการพงษ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
196. อุรศรี สูยะศุนานนท์ คณะวิทยาศาสตร์
197. ประสุข โฆษวิฑิตกุล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
198. ปราณี นางงาม คณะวิทยาศาสตร์
199. กรวิภา ตาจันทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
200. เบญญาภา ศรีภา มหาลัยนเรศวร
201. อุบลวรรณ ปฐมวงษ์กฤท คณะวิทยาศาสตร์
202. วรัญญา มุนิลสาร มน
203. ชยุดา เรืองขำ มหาวิทยาลัยนเรศวร
204. วีรยา หัวนา มหาวิทยาลัยนเรศวร
205. อดิเรก มีบุญ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
206. อรรถ ดีที่สุด โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
207. ชลนิชา ฤทธิมหันต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
208. นางสาวแพรวพรรณ แสงสายจันทร์ นีกศึกษา
209. กัลยาณี ศรีทอง มหาวิทนเรศวร
210. มนณิชา เตจะนะตา มหาวิทนเรศวร
211. นภารัตน์ ชูไพร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
212. ณหทัย เขตขัน คณะสหเวชศาสตร์
213. ศุภาพิชญ์ วิชาเรือง มหาวิทยาลัยนเรศวร
214. จุลภัทร ประเสริฐนันทพร มหาวิทยาลัยนเรศวร
215. ชัญญานุช คงชาวนา คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
216. ภูริวัฒน์ สาระนัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
217. พันธวัช พิพัฒน์กำธร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
218. มนัสวี สีดาจันทร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
219. นายศุภกร นาควิจิตรไพฑูรย์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
220. สริตา มากเจียม มหาวิทยาลัยนเรศวร
221. ภควรรษ ศรีสำโรง มหาวิทยาลัยนเรศวร
222. นายพิทยา พงษ์คุณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
223. จารุภัทร สิงห์มนต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
224. จักรกฤษณ์ วงศ์สาหร่าย มหาวิทยาลัยนเรศวร
225. ภัครพล นุ่มเนื้อ มหาวิทยาลัยนเรศวร
226. จิรายุ หวายแก้ว มหาวิทยาลัยนเรศวร
227. ฐิติพงศ์ รัตติยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
228. สุดธิดา ตาสิทธิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
229. ชณัฐวัลย์ คุรีพันธุ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
230. ชณัฐวัลย์ คุรีพันธุ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
231. รฐบท เขียวลี มหาวิทยาลัยนเรศวร
232. ปาจรีย์ สวาทวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
233. สุธินี พิพัฒธากร คณะวิทยาศาสตร์
234. ชาญาดา น้อยหัวหาด วิทยาศาสตร์
235. รัชฎาพร ทำนาเมือง คณะวิทยาศสตร์
236. ฉัตรณรงค์ รักษาสัตย์ คณะวิทยาศาสตร์
237. อรบุษป์ ชมศรี คณะวิทยาศาสตร์
238. กัลยรัตน์ ยะฟู มหาวิทยาลัยนเรศวร
239. เทอดไทย สารพิชญ์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่2
240. ชิดชนก ดวงตัน คณะวิทยาศาสตร์
241. วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์ คณะวิทยาศาสตร์
242. ดร.ภิสันติ์ ตินะคัต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
243. ณัฐวุฒิ สุจริต มน.
244. ภาวิณี ศรีวิลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
245. กันตพัฒน์ อนุศักดิเสถียร ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
246. ผศ.ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
247. นางสาวปวีณา นัยนิตย์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
248. ผศ.ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
249. นางสาวอนงค์ วงศ์สุวรรณ์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
250. นางสาววรรณชลี กุลศรีไชย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
251. นางสาวเยาวทัศน์ อรรถาชิต กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
252. สุรีย์ จันทร์สงคราม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
253. ทัตทริยา เรือนคำ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
254. วชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม