ดาวน์โหลด


ดาวน์โหลด

ลำดับที่ รายการ ประเภทไฟล์ดาวน์โหลด
1 หนังสือเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ (หนังสือภายใน)
2 หนังสือเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ (หนังสือภายนอก)
3 การจัดเตรียมต้นฉบับบทความรูปแบบการจัดทำต้นฉบับ (Full Paper) - Proceedings
4 ใบรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
กรณีเป็นนักเรียน /นิสิต /นักศึกษา - Proceedings
5 รูปแบบการเขียนบทคัดย่อ (Abstract) Thai version - Proceedings
6 รูปแบบการเขียนบทคัดย่อ (Abstract) English version - Proceedings
7 รูปแบบการเขียนบทความฉบับเต็ม (Full Paper) Thai version - Proceedings
8 รูปแบบการเขียนบทความฉบับเต็ม (Full Paper) English version - Proceedings
9 รูปแบบการเขียนบทความฉบับเต็ม (Full Paper) English version - Naresuan University Journal
10 Template Powerpoint บทคัดย่อ (Abstract)/บทความฉบับเต็ม (Full Paper) การนำเสนอแบบ Oral
11 Template Powerpoint บทคัดย่อ (Abstract)/บทความฉบับเต็ม (Full Paper) การนำเสนอแบบ Poster
12 คู่มือการลงทะเบียนและส่งผลงาน