รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาบทความ


รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาบทความ

(เฉพาะตอบรับเท่านั้น: จำนวน 110 ท่าน)

1. รองศาสตราจารย์ ดร.เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ II มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริตา ธนสุกาญจน์ II มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ ทองสุข II มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ศรีจำเริญ II มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา เตติวัฒน์ II มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6. ศาสตราจารย์ ดร.เมธา รัตนากรพิทักษ์ II มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ หอมจันทร์ II มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์

8. รองศาสตราจารย์สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา II มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมสิทธิ์ สอนประจักษ์ II มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

10. ดร.บารนี บุญทรง II มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะมนุษยศาสตร์

11. ดร.แก้วตา สาลีโภชน์ II มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะมนุษยศาสตร์

12. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร II มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะสังคมศาสตร์

13. รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ II มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเภสัชศาสตร์

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม II มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเภสัชศาสตร์

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส วรรณิสสร II มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

16. รองศาสตราจารย์ ดร.ดลฤดี สงวนเสริมศรี II มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ II มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

18. รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ II มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเภสัชศาสตร์

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์ ศรีสว่าง II มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ชัยชนะวิโรจน์ II มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะพยาบาลศาสตร์

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี กระจายกลาง II มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

22. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์ II มหาวิทยาลัยนเรศวร || วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

23. รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล II มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะสังคมศาสตร์

24. รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง II มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ ดาบเพชร II มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เครือหงษ์ II มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์

27. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีรัศมิ์ พรหมรัตน์ II มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

28. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล II มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

29. ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา II มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะสังคมศาสตร์

30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาพัทธ์ เตียวตระกูล II มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะศึกษาศาสตร์

31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชำนาญ ปาณาวงษ์ II มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะศึกษาศาสตร์

32. รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ สุภาพพร้อม II มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์

33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันตรีหญิง ดร.พนมพร พุ่มจันทร์ II มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ || ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์

34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา กันตะบุตร II มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || ภาควิชาการจัดการ

35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ II มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะศึกษาศาสตร์

36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช II มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม || คณะวิทยาศาสตร์

37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีนา น้อยทัพ II นเรศวร || เกษตรศาสตร์

38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต แก้ววงศ์ II มหาวิทยาลัยพะเยา || คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษา หล้าวงษา II มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะเกษตรศาสตร์

40. รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง II มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || ศึกษาศาสตร์

41. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ โตบันลือภพ II มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ || คณะเกษตรศาสตร์

42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ ยิ้มแย้ม II มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || เกษตรศาสตร์

43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จวงจันทร์ จำปาทอง II มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

44. รองศาสตราจารย์ ดร.พิไลวรรณ ศิริพฤกษ์พงษ์ II มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ || คณะสหเวชศาสตร์

45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ สโมสรสุข II มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ || คณะสหเวชศาสตร์

46. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระวุฒิ วงศ์สวัสดิ์ II มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะวิทยาศาสตร์

47. ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ปัทมา นาถะภักติ II มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะทันตแพทยศาสตร์

48. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิทย์ ไชยสุ II สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ || คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร

49. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีประภาคาร II มหาวิทยาลัยมหาสารคาม || วิทยาศาสตร์

50. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร II มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ || คณะเภสัชศาสตร์

51. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์ II มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ || คณะครุศาสตร์

52. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ II มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ || คณะวิทยาศาสตร์

53. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา จันทรังษี II มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์

54. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิรักษ์ รอยตระกูล II ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ || คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

55. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ II มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุทธยา || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

56. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต หามนตรี II สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง || คณะวิศวกรรมศาสตร์

57. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทะเนตร อุฤทธิ์ II มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

58. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม II มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุทธยา || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

59. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ พนาวงศ์ II มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

60. รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว คำสอน II มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม || คณะครุศาสตร์

61. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ II มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม || คณะวิทยาการจัดการ

62. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณธิดา อินทร์แป้น II มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ || -

63. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นหทัย ศุภเมธาพร II จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย || คณะพยาบาลศาสตร์

64. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนพงศ์ สุวรรณศรี II มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ || คณะวิศวกรรมศาสตร์

65. รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี II มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ || คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

66. รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี II มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ || คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

67. รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช สุริวงษ์ II นเรศวร || วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ทกริดเทคโนโลยี

68. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.กันยารัตน์ คอวนิช II มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะทันตแพทยศาสตร์

69. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์ II มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ || คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

70. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา เสือเอี่ยม II มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร || คณะวิศวกรรมศาสตร์

71. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข II มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

72. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาวรรณ แพงศรี II มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ || คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

73. รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง อ้อมบุญ วัลลิสุต II มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา || แพทย์แผนไทย

74. รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส โคตรพุ้ย II มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ || สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

75. รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ II มหาวิทยาลัยพะเยา || วิทยาลัยการศึกษา

76. รองศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ II มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ || คณะวิทยาศาสตร์

77. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ภูพวก II มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์

78. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงสุพัตรา ปรศุพัฒนา II มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะเภสัชศาสตร์

79. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด II มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

80. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดร.กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์ II มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะแพทยศาสตร์

81. ดร.ปรเมษฐ์ ดำชู II มหาวิทยาลัยนเรศวร || บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

82. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมินทร์ ตันอุตม์ II มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

83. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย หอวิมานพร II มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ || คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม

84. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานิตย์ดา เตียวต๋อย II มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี || คณะวิศวกรรมศาสตร์

85. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระวัฒน์ กณะสุต II มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ || คณะวิศวกรรมศาสตร์

86. นายแพทย์วิบูลย์ วาณิชย์เจริญพร II โรงพยาบาลพุทธชินราช ||

87. รองศาสตราจารย์สุรชัย ลิปิวัฒนาการ II มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ || คณะวิศวกรรมศาสตร์

88. ดร.วรรณากร พรประเสริฐ II มหาวิทยาลัยพะเยา || วิทยาลัยการศึกษา

89. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ พุ่มพุทรา II มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี || คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

90. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สหพล อนันต์นำเจริญ II โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ||

91. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ อานี II มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ || คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

92. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัสถา โรจนตระกูล II มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม || คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น

93. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา ยศบุญเรือง II มหาวิทยาลัยพะเยา || วิทยาศาสตร์การแพทย์

94. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง พรรณพัชร พิริยะนนท์ II มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี || คณะแพทยศาสตร์

95. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษติญา มูลศรี II มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ || การจัดการธุรกิจ

96. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ II มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม || คณะวิทยาการจัดการ

97. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา วรรัตน์ II มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ || คณะเภสัชศาสตร์

98. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ สามี II มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ || คณะเภสัชศาสตร์

99. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผศ.ดร.ปวีณา รัตนเสนา II มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

100. รองศาสตราจารย์ ดร.มัสลิน นาคไพจิตร II มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ || คณะอุตสาหกรรมเกษตร

101. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุชาอร แสงนิพันธ์กูล II มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะแพทยศาสตร์

102. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงวธู พรหมพิทยารัตน์ II มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะสาธารณสุขศาสตร์

103. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายจิต สุขหนู II มหาวิทยบาลัยนเรศวร || คณะสาธารณสุขศาสตร์

104. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ หุ่นแสน II มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ || คณะครุศาสตร์

105. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวนีย์ เสริมสุข II มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม || คณะครุศาสตร์

106. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อลาภ คำโย II มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ || เกษตรป่าไม้

107. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ II มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรต ||

108. รองศาสตราจารย์ ดร.เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ II มหาวิทยาลัยพะเยา || คณะศิลปศาสตร์

109. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนินทร พูนไพบูลย์พิพัฒน์ II มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะศึกษาศาสตร์

110. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทิตตา นาควงษ์ II มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี