ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม

speaker
ภวัต ภาชนะ

ควบคุมดูแล ประสานงานโครงการ

055 - 968788


speaker
กฤษฏิ์พิชชา เกตุจ้อย

จัดทำ Proceedings/Abstract/การนำเสนอผลงาน

055 - 968634

speaker
สุภัชญา เครือออน

จัดทำ Proceedings / Abstract / การนำเสนอผลงาน / ประชาสัมพันธ์

055 - 968641

speaker
วานิชญา บุตรมางกูล

จัดทำ Proceedings / Abstract / การนำเสนอผลงาน / ประชาสัมพันธ์

055 - 968641

speaker
ศิริพร ขัติยะ

จัดทำ Proceedings/Abstract/การนำเสนอผลงาน

055 - 968634


speaker
ประดารัตน์ เปพะนัส

ฝ่ายการเงิน, ติดต่อขอรับใบเสร็จ, สอบถามรายละเอียดการเบิกจ่าย

055 - 968643


speaker
ยงยุทธ บ่อแก้ว

ดูแลเว็บไซต์งานประชุม /ระบบลงทะเบียนออนไลน์ /ระบบประเมินออนไลน์ / โสตทัศนูปกรณ์

055 - 968715