รายชื่อผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน


รายชื่อผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานนเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 19 จำนวนผู้นำเสนอ 86 คน
1. การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของประกาศด้านการวิจัยระดับสถาบันและระดับคณะตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร
ณิชนันทน์ ฟักบัว
การนำเสนอ: Oral || วิจัยสถาบัน || การตีพิมพ์: Proceedings || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร กองการวิจัยและนวัตกรรม
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

2. การพัฒนาระบบบริหารโครงการวิจัยเพื่อรองรับการตั้งลูกหนี้และการเบิกจ่ายเงินงวดวิจัย ในรูปแบบออนไลน์
ยุทธนา สงนรินทร์
การนำเสนอ: Oral || วิจัยสถาบัน || การตีพิมพ์: Proceedings || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร กองการวิจัยและนวัตกรรม
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

3. Study of Chitosan Hydrogel Pads and Analysis of Production Costs for Business Opportunities in Pain Relief Pads
ผไทรัฐ พงษ์ประเทศ
การนำเสนอ: Oral || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceedings || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย สหวิทยาการ
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

4. การพัฒนาศักยภาพรองรับการท่องเที่ยวของชุมชนในเขตพื้นที่เมืองเก่าน่าน
กิตติกรณ์ สมยศ
การนำเสนอ: Oral || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceedings || สังกัด/หน่วยงาน: วิทยาลัยชุมชนน่าน สาขาวิชาการท่องเที่ยว
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

5. ผลกระทบของ Convergence Criteria, Node Spacing และ Initial Hydraulic Head ที่มีต่อ Iteration Number ในแบบจำลองน้ำบาดาลไฟไนต์ ดิฟเฟอเรนซ์
กิจการ พรหมมา
การนำเสนอ: Poster || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceedings || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ฯ
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

6. ถอดบทเรียนความสำเร็จโรงเรียนผู้สูงอายุ กรณีศึกษาโรงเรียนผู้สูงวัยพลายชุมพลและโรงเรียนร่มสมอวิทยา
วัชลาวลี ชำนาญเพ็ชร
การนำเสนอ: Oral || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || การตีพิมพ์: Proceedings || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

7. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แนวคิดเชิงคำนวณ โดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐานร่วมกับโครงงานเชิงนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สุดารัตน์ วงศ์ยศ
การนำเสนอ: Oral || วิจัย || การตีพิมพ์: Naresuan University Journal || สังกัด/หน่วยงาน: โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

8. การแยกเชื้อและระบุเชื้อสาเหตุโรคเมล็ดด่างในข้าวที่ปลูกในแปลงทดลองของศูนย์วิจัยข้าวแพร่ จังหวัดแพร่
กมลพร ปานง่อม
การนำเสนอ: Poster || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceedings || สังกัด/หน่วยงาน: กลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

9. การวิเคราะห์ผลการเรียนรายในวิชาตามแผนการศึกษาของนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่พ้นสภาพนิสิตระดับปริญญาตรี ด้วยผลการเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร : Analysis of academic results by subjects according to study plans of termination of student status of the first-year bachelor’s students in the Faculty of Engineering, Naresuan University
นุชนารถ แก้วแดง
การนำเสนอ: Oral || วิจัยสถาบัน || การตีพิมพ์: Proceedings || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิศวกรรมศาสตร์
การลงทะเบียน: ค้างชำระ || ตรวจสอบ: ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

10. การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้านวิถีพหุวัฒนธรรมด้านแพทย์แผนไทยจังหวัดยะลา
ณัฐลักษณ์ อิสสระ
การนำเสนอ: Poster || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceedings || สังกัด/หน่วยงาน: วิทยาลัยชุมชนยะลา -
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

11. ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตไบโอเอทานอลของเชื้อ Saccharomyces cerevisiae TISTR 5088
ปรียานุช ศรีไพบูลย์
การนำเสนอ: Poster || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceedings || สังกัด/หน่วยงาน: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

12. A Note on Maximal and Minimal Elements in Semigroups of Partial Transformation Preserving Order and Contraction
ชัยวัฒน์ นามนาค
การนำเสนอ: Oral || วิจัย || การตีพิมพ์: Naresuan University Journal || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์
การลงทะเบียน: ค้างชำระ || ตรวจสอบ: ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

13. A Prospective Randomized Controlled Trial Comparing the Outcomes between Open Carpal Tunnel Surgery and Mini-incision Carpal Tunnel Release using ProMIS®
ศรัณย์ มะลิซ้อน
การนำเสนอ: Poster || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceedings || สังกัด/หน่วยงาน: นเรศวร แพทยศาสตร์
การลงทะเบียน: ค้างชำระ || ตรวจสอบ: ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

14. The potential of the thermotolerant yeast Pichia kudriavzevii NUNS–4 to tolerate high-temperature stress for improving bioethanol production
พงศนาถ ผ่องเจริญ
การนำเสนอ: Poster || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceedings || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร เกษตรศาสตร์ฯ
การลงทะเบียน: ค้างชำระ || ตรวจสอบ: ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

15. การพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการกระบวนการแปรรูปอาหารโดยใช้ความดันสูง ตามเกณฑ์การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดี
นิวัฒน์ ศักดิ์ดาเดช
การนำเสนอ: Poster || วิจัยสถาบัน || การตีพิมพ์: Proceedings || สังกัด/หน่วยงาน: นเรศวร เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การลงทะเบียน: ค้างชำระ || ตรวจสอบ: ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

16. มุมมองในการเผชิญกับความท้าทายในศตวรรษที่ 21 ของเจนแซด
อำนวย พิรุณสาร
การนำเสนอ: Oral || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceedings || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร์
การลงทะเบียน: ค้างชำระ || ตรวจสอบ: ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

17. การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของหอยเชอรี่และหอยทากยักษ์แอฟริกาที่ถูกเข้าทำลายด้วยไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงสายพันธุ์ท้องถิ่น
พชรพรรณ วาณิชสำราญ
การนำเสนอ: Oral || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || การตีพิมพ์: || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตร์
การลงทะเบียน: ค้างชำระ || ตรวจสอบ: ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

18. ความคิดเห็นของผู้เรียนระดับปริญญาตรีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสการทำงาน
ประดับเดือน ทองเชื้อเชิญ
การนำเสนอ: Oral || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceedings || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

19. ความผันแปรทางพันธุกรรมและพารามิเตอร์ทางนิติวิทยาศาสตร์ของชาวส่วยจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (Genetic variation and forensic parameters of northeastern Thai Suay people)
นงลักษณ์ ประขันธ์
การนำเสนอ: Oral || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || การตีพิมพ์: Proceedings || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

20. การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพดินอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง กรณีศึกษา สวนทุเรียน จังหวัดอุตรดิตถ์
วรฤทธิ์ ประเสริฐ
การนำเสนอ: Poster || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceedings || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง
การลงทะเบียน: ค้างชำระ || ตรวจสอบ: ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ