(ร่าง) กำหนดการ

 • เวลา
  กำหนดการ
 • 8.30 - 09.00 น.
  ลงทะเบียน
 • 09.00 – 09.30 น.


  พิธีเปิดงาน
  กล่าวรายงาน: ศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
  กล่าวเปิดงาน: รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
 • 09.30 – 10.10 น.
  Plenary Lectures
  “The Genome of Extinct Hominins, Human Evolution and Ancient DNA in Thailand”
  o Prof.Dr.Svante Pääbo, Director of the Max Planck Institute for Revolutionary Anthropology (MPI-EVA) in Leipzig, Germany, The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2022 [Online]
  o Assoc.Prof.Dr. Wibhu Kutanan, Faculty of Sciences, Naresuan University
 • 10.10 – 10.50 น.


  Plenary Lectures
  "Why We Need Social Entrepreneurship"
  o Prof.Dr.Fevzi Okumus, Rosen College of Hospitality Management, University of Central Florida
 • การนำเสนอผลงาน (ห้องย่อยตามกลุ่มเรื่อง)
 • 10.50 - 11.20 น.
  Invited Lectures
 • 11.20 - 12.20 น.
  3 min- Oral Presentation of Poster Presenters
 • 12.20 - 13.00 น.
  รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.00 - 14.00 น.
  Poster presentation
 • การนำเสนอผลงาน (ห้องย่อยตามกลุ่มเรื่อง)
 • 14.00 – 14.30 น.
  Invited Lectures
 • 14.30 – 16.30 น.
  Oral Presentation

 • หมายเหตุ ห้องย่อยตามกลุ่มเรื่อง
  Science and Technology
  • Machine learning and AI
  Health Sciences
  • Herbal medicines, food supplements and cosmetics
  • Medical Sciences and health economics
  Humanities and Social Sciences
 • เวลา
  กำหนดการ
 • 08.00 – 08.45 น.
  ลงทะเบียน
 • 08.45 – 09.00 น.


  การบรรยายพิเศษ “อุตสาหกรรมและอุดมศึกษาผนึกกำลังเพื่อพลิกโฉมประเทศไทย”
  โดย นายเกรียงไกร เธียรนุกุล
  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 09.00 – 09.45 น.  การบรรยายพิเศษ “มุมมองของนักธุรกิจในการลงทุนต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม”
  โดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ
  ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
 • 09.45 – 11.15 น.

  การเสวนาพิเศษ “สร้างธุรกิจร้อยล้านจากการพัฒนานวัตกรรม Deep Tech”
  o ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม
  (ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ร่วมก่อตั้ง ZTRUS)
  o รองศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู พูลเจริญ
  (Co-founder และ Chief Technology Officer (CTO) บริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด)
  o รองศาสตราจารย์ ดร.เชรษฐา รัตนพันธ์
  (คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
  o รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา รุตรัตนมงคล
  (คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร)
  ผู้ดำเนินรายการ: อาจารย์พองาม เหลี่ยมศิริวัฒนา
 • 11.15 – 12.00 น.

  การมอบรางวัลด้านการวิจัย
  - รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2566
  - โล่ยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยผู้ได้รับรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ
  - รางวัลผลงานวิจัยด้านการพัฒนาสังคมที่มีผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และพื้นที่อย่างโดดเด่น: รางวัลพญ.ปิยะชนก อึ้งภากรณ์
  - รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น Oral/Poster Presentation
 • 12.00 - 13.00 น.
  พักรับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.00 เป็นต้นไป

  NU x GKBI Hackathon
  ระหว่างบริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด และนักวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร
 • หมายเหตุ.
  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


 • Time
  Speaker
  Subject
  Venue
 • 9.00 AM
  speaker-thumb-one Samanta Doe
  Introduction to Wp
  Auditorium A
 • 10.00 AM
  speaker-thumb-two Zerad Pawel
  Principle of Wp
  Auditorium B
 • 12.00 AM
  speaker-thumb-three Henry Mong
  Wp Requirements
  Auditorium C
 • 2.00 PM
  speaker-thumb-four Baily Leo
  Introduction to Wp
  Auditorium D
 • 3.00 PM
  speaker-thumb-five Lee Mun
  Useful tips for Wp
  Auditorium E
 • 3.00 PM
  speaker-thumb-six Lee Mun
  Useful tips for Wp
  Auditorium E