Abstract-Poster Presentation

1. การส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการในรูปแบบบทคัดย่อ (Abstract) สามารถส่งได้ทั้ง Thai version และ English version ทั้งนี้ หากจำนวนบทคัดย่อที่ตอบรับการตีพิมพ์จำนวนมาก มหาวิทยาลัยนเรศวรจะขอสงวนสิทธิ์ตีพิมพ์ในหนังสือรวมบทคัดย่อ (Abstract book) แต่หากมีจำนวนตอบรับการตีพิมพ์น้อยจะดำเนินการตีพิมพ์รวมในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)

2. การนำเสนอผลงานผู้ส่งผลงานสามารถเลือกการนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster presentation) และการนำเสนอปากเปล่า (Oral Presentation)

3. ผู้ส่งผลงานจะต้องนำเสนอผลงานตามกำหนดการที่คณะกรรมการกำหนดไว้


1. การบริหารคุณภาพบทความและจริยธรรมการวิจัย ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้นำเสนอผลงาน

2. ผู้นำเสนอต้องจัดเตรียมบทความวิจัยในรูปแบบการเขียนบทความวิจัยและการเขียนเอกสารอ้างอิง ตามรูปแบบ APA Style 7th edition

3. ผู้นำเสนอต้องกรอกข้อมูลในระบบลงทะเบียนให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนด พร้อมแนบไฟล์บทความ (MS Word) และเอกสารที่กำหนด เช่น ในกรณีที่เป็นผลงานประเภทงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) หรือการค้นคว้าอิสระ (Independent study) จะต้องมีใบรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก สำหรับการเข้าร่วมนำเสนอผลงานและตีพิมพ์ผลงานดังกล่าวลง Proceedings/Abstracts

4. ผู้นำเสนอต้องชำระค่าลงทะเบียนตามประเภทและอัตราค่าลงทะเบียนที่กำหนด พร้อมทั้งแนบหลักฐานการจ่ายเงิน ภายใน 7 วันทำการ หลังจากลงทะเบียนส่งผลงานแล้ว (กรณีผู้นำเสนอผลงานเป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรขอให้ท่านตรวจสอบการสนับสนุนค่าลงทะเบียนการนำเสนอผลงานจากต้นสังกัดให้เรียบร้อย) หากท่านไม่ชำระค่าลงทะเบียนผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา ทั้งนี้ เมื่อปิดรับการลงทะเบียน และผลงานเข้าสู่กระบวนการพิจารณาแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

5. กรณีที่ท่านประสงค์จะยกเลิกการนำเสนอผลงาน หรือผลงานโดน Reject ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี (ทั้งนี้ การขอยกเลิกการนำเสนอ ขอให้แจ้งความประสงค์การขอยกเลิกทางอีเมลเท่านั้น)

6. ให้ผู้นำเสนอสามารถเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับพิจารณาบทความ จำนวน 2 ท่าน โดยผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขดังนี้

6.1 ต้องไม่มีชื่อปรากฎเป็นผู้เขียนบทความ

6.2 ต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม หรือประธานสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

6.3 ต้องไม่อยู่หน่วยงานสังกัดเดียวกันกับผู้นำเสนอหรือผู้เขียนบทความ

6.4 ต้องเป็นผู้ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน (No Conflict of Interest)

ทั้งนี้ รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เสนอมาจะถูกนำมารวบรวมเป็นฐานข้อมูลกลาง ทั้งนี้ การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความเป็นดุลพินิจ/สิทธิของผู้จัดงาน

7. เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน/ผลงาน พิจารณาผลงานแล้ว ผู้นำเสนอจะได้รับการแจ้งผลการพิจารณาทางอีเมลที่ท่านใช้ในการลงทะเบียน (ควรเป็นอีเมลที่ท่านใช้บ่อย) หากมีการให้แก้ไขบทความ ขอให้แก้ไขเสร็จสิ้นภายใน ระยะเวลาที่กำหนด (26 มิถุนายน 2566)

8. การปรับเปลี่ยนรายชื่อผู้นิพนธ์/ผู้แต่ง ผู้นำเสนอต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการตอบรับให้นำเสนอและลงตีพิมพ์

9. ผู้นำเสนอจะได้รับแจ้งผลการตอบรับให้นำเสนอและลงตีพิมพ์ Proceedings/Abstract ทางอีเมล โดยสามารถ ดาวน์โหลดหนังสือตอบรับได้จากเว็บไซต์งานประชุมฯ

10. ผลงานที่ถูกนำเสนอในงานประชุมฯ จะถูกรวบรวมในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings/Abstract) “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 19 ในรูปแบบ Full Paper/Abstracts online โดยสามารถดาวน์โหลด ได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ของงานประชุมฯ