อัตราค่าลงทะเบียน(กรณีผู้นำเสนอผลงานเป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร) ***ขอให้ท่านตรวจสอบการสนับสนุนค่าลงทะเบียนการนำเสนอผลงานจากต้นสังกัดให้เรียบร้อย หากคณะมีการสนับสนุนขอให้ผู้นำเสนอแจ้งความประสงค์กับคณะ เพื่อทำการโอนเงินมาสมทบเข้ากับหมวดเงินของกองการวิจัยและนวัตกรรม โดยผู้นำเสนอไม่ต้องโอนเงินมาเอง***
ผู้นำเสนอผลงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร 2,000 บาท / 1 ผลงาน
ผู้นำเสนอผลงานภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร 3,500 บาท / 1 ผลงาน
ผู้เข้าร่วมงาน 1,500 บาท (จะได้รับแพ็คเกจตามที่ผู้จัดกำหนด)
ผู้นำเสนอ Login เข้าระบบแล้ว upload หลักฐานการโอนเงินได้ที่เมนู "ส่งหลักฐานการโอนเงิน"
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น