หลักการและเหตุผล

     มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดวิสัยทัศน์สู่การเป็น “มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของผู้ประกอบการ (University for Entrepreneurial Society)” และมหาวิทยาลัยถูกจัดอันดับอยู่ในกลุ่มที่ 1 การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) ซึ่งในโลกข้างหน้ามหาวิทยาลัยจะต้องก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมของผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Society) อย่างเต็มตัว โดยที่สังคมจะต้องถูกขับเคลื่อนโดยการใช้องค์ความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเป็นฐานร่วมกับการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่การตอบโจทย์ในการสร้างความเข้มแข็งของสังคม และการทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น อีกทั้งมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการส่งเสริม สนับสนุนการทำงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ พร้อมกับการสร้างผู้นำทางการวิจัยสหสาขาวิชา โดยมุ่งเน้นการทำงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคม และผู้ประกอบการ สนับสนุนการสร้างผลงานวิชาการที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถนำไปสู่การพัฒนาสังคม และประเทศชาติได้อย่างแท้จริง
     กองการวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนหลักด้านวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อผลักดันการสร้างผลงานวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัย และการต่อยอดผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 20 เพื่อเป็นการพัฒนา รวบรวม แลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศทางด้านการวิจัย ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ และจัดเวทีวิชาการเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการทำวิจัยให้แก่นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการประชุมวิชาการดังกล่าว จะมีกิจกรรมประกอบด้วย การนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์ และวิจัยสถาบัน โดยบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกต่างๆ อีกทั้ง กำหนดให้มีการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
     ทั้งนี้ การประชุมวิชาการดังกล่าว ยังก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ สำหรับนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้เข้าร่วมประชุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการ จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ และความเข็มแข็งขององค์กรหรือสถาบันการศึกษานั้นได้เป็นอย่างดียิ่ง รวมถึงได้การยอมรับจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ อีกด้วย


วัตถุประสงค์

เพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรตามภารกิจหลัก ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิทยานิพนธ์ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างบุคลากรทั้งในสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน หรือแม้กระทั่งบุคคลทั่วไป รวมถึงได้การยอมรับจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ
เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อันจะทำให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ