รายละเอียดการจัดทำต้นฉบับ

องค์ประกอบของบทความงานวิจัย (Research article)
ชื่อเรื่อง ควรมีข้อมูลตามลำดับดังนี้ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์ สังกัด (ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย เมือง จังหวัด) และอีเมล์ของผู้นิพนธ์สำหรับติดต่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
รูปแบบการจัดทำต้นฉบับ (Full Paper)
ใช้ตัวอักษร Eucrosia UPC ตลอดทั้งบทความ, ใส่เลขหน้ากำกับทุกหน้าตรงด้านล่างขวาของกระดาษ A4, กำหนดไม่เกิน 12 หน้า Download Template

ORAL PRESENTATION

โปรดตรวจสอบห้องนำเสนอของท่าน และกรุณาไปก่อนเวลาเพื่อจัดเตรียมไฟล์
เวลาการนำเสนอผลงานๆ ละ 15 นาที แบ่งเป็นการนำเสนอ 10 นาที และซักถาม 5 นาที
ไฟล์นำเสนอ Microsoft PowerPoint Ver. 2010 ขึ้นไป โดยใช้รูปแบบตัวอักษรมาตรฐาน TH Sarabun และ/หรือ Tahoma
ท่านจะได้รับใบเกียรติบัตรการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน หลังจากท่านนำเสนอเสร็จสิ้น และสามารถติดต่อขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำห้องนำเสนอ

POSTER PRESENTATION

โปสเตอร์ ขนาด กว้าง 90 ซม. ยาว 140 ซม. (แนวตั้ง) จำนวน 1 แผ่น ต่อ 1 เรื่อง สามารถเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ตัวอักษรควรมีขนาดเหมาะสม [JPG] Download [PPTX] Download เนื้อหาโปสเตอร์ประกอบด้วย:
(1) ชื่อเรื่อง มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(2) ชื่อผู้ทำวิจัยและหน่วยงานที่สังกัด
(3) บทคัดย่อ สรุปสาระสำคัญเฉพาะที่จำเป็นใช้ภาษารัดกุมเป็นประโยคสมบูรณ์และเป็นร้อยแล้วโดยไม่แบ่งเป็นข้อๆ
(4) บทนำ (ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย)
(5) อุปกรณ์ (ถ้ามี) / วิธีการ (ตามความเหมาะสม)
(6) ผลการวิจัยและอภิปรายผล
(7) สรุปผลการวิจัย
(8) เอกสารอ้างอิง เลือกเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น