Contact us

ภวัต ภาชนะ

ควบคุมดูแล ประสานงานโครงการ

055 - 968788

กฤษฏิ์พิชชา เกตุจ้อย

จัดทำ Proceedings/Abstract
การนำเสนอผลงาน

055 - 968634

สุภัชญา เครือออน

จัดทำ Proceedings / Abstract
การนำเสนอผลงาน / ประชาสัมพันธ์

055 - 968641

วานิชญา บุตรมางกูล

จัดทำ Proceedings / Abstract
การนำเสนอผลงาน / ประชาสัมพันธ์

055 - 968641

ศิริพร ขัติยะ

จัดทำ Proceedings/Abstract
การนำเสนอผลงาน

055 - 968634

ยงยุทธ บ่อแก้ว

ดูแลเว็บไซต์งานประชุม /ระบบลงทะเบียนออนไลน์
ระบบประเมินออนไลน์ / โสตทัศนูปกรณ์

055 - 968715

Get In Touch