การลงทะเบียน : นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 16

นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 16 จำนวนผู้ลงทะเบียน 153 คน

* ติดต่อขอรับใบเสร็จที่ได้หน้างาน

ลำดับที่ 583. ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษในอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ THE SATISFACTION OF TEACHERS TOWARDS THE ADMINISTRATION OF SCHOOL ADMINISTRATORS EXTRA LARGE SECONDARY SCHOOL IN MUEANG SAMUT PRAKAN DISTRICT SAMUT PRAKAN PROVINCE

กิติพงศ์ มาศเหมาะ
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ บัณฑิตวิทยาลัย
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 582. คุณลักษณะความเป็นผู้บริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของครูกลุ่มโรงเรียน บางพลี 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 Professional management characteristics of school administrators as perceived by teachers o f Bangplee School group 1 Under the Office of Primary Educationnal Service Area Samut Prakan Office 2

สรารัตน์ คล้ามกลั่น
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ บัณฑิตวิทยาลัย
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 581. คุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 A MORAL OF SECONDARY SCHOOL ADMINISTERS IN MEUANG SAMUTPRAKARN DISTRICT SAMUTPRAKARN PROVINCE UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 6

ชลธิชา เอี่ยมโอภาส
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ บัณฑิตวิทยาลัย
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 580. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสหวิทยาเขตวิทยปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 THE OPINIONS TOWARDS ACADEMIC ADMINISTRATION OF TEACHER’S IN SCHOOLS WITTHAYAPRAKAN ACADEMIC GROUP UNDER THE OFFICE OF SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 6

ธีรพงศ์ พิริยพันธ์
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ บัณฑิตวิทยาลัย
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 579. การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สหวิทยาเขตชลบุรี 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 TEACHERS’PARTICIPATION IN ACADEMIC ADMINISTRATION OF SCHOOL SAHAWITTAYAKET CHONBURI 1 UNDER SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 18

ธนวัฒน์ ทองจันทร์
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ บัณฑิตวิทยาลัย
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 578. การบริหารงานตามหลักทศพิธราชธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในกลุ่มโรงเรียนบางพลี 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 MANAGEMENT ACCORDING TO KING’S VIRTURES OF SCHOOL DIRECTOR BY TEACHERS IN BANGPLEE 1 PRIMARY SCHOOL PERSPECTIVE UNDER EDUCATIONAL SERVICE AREA SAMUTPRAKARN OFFICE 2

รัตนาภรณ์ แก้วคำปา
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ บัณฑิตวิทยาลัย
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 577. การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษา เครือข่ายที่ 35 สังกัดสำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร SETTING UP AN ENVIRONMENT TO PROMOTE EFFECTIVE LEARNING IN SCHOOLS NETWORK 35 UNDER THE LAT KRABANG DISTRICT OFFICE BANGKOK METROPOLITAN

วงเดือน อินทร์เพชร
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ บัณฑิตวิทยาลัย
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 576. การพัฒนาเว็บไซต์และสื่อมัลติมีเดียเพื่อเผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว โดยชุมชน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สุมนา บุษบก
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

ลำดับที่ 575. ภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

ณฐิณี มณีวรรณ
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะครุศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 574. องค์ประกอบทางการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความสำคัญในการตัดสินใจเดินทางมาแหล่งท่องเที่ยว อุโมงค์ไผ่ จังหวัดนครนายก To study the tourism components that Thai tourists give importance to when making a decision to visit Phayai Phai tourist attraction, Nakhon Nayok Province.

กัญญาพัชร วุฒิยา
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ คณะบริหาร
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 571. การศึกษาบาดแผลฟกช้ำลวงที่เกิดจากขั้นตอนการผ่าศพ

จตุวิทย์ หอวรรณภากร
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร แพทยศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 569. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านการทำงานเป็นทีมผ่านการจัดการความรู้ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21

ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 568. การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์อย่างมีส่วนร่วมกับพระคิลานุปัฏฐาก

ผศ.ดร พนิดา จงสุขสมสกุล
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || นเรศวร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย