การลงทะเบียน : นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 16

นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 16 จำนวนผู้ลงทะเบียน 153 คน

* ติดต่อขอรับใบเสร็จที่ได้หน้างาน

ลำดับที่ 607. ผลของการบริโภคข้าวกล้องงอก ต่อการตายและการแบ่งตัวใหม่ของ เซลล์ตับหนูที่ถูกชักนำให้เป็นพิษด้วยเดกซ์โทรเมทอร์แฟน

อิทธิพล พวงเพชร
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 606. ประสิทธิผลระยะสั้นของนมไม้ปรับระดับได้ในผู้หญิงที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างแบบไม่จำเพาะเจาะจง: การศึกษานำร่อง

เสาวนีย์ เหลืองอร่าม
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสหเวชศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 605. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสนใจในการเรียนผ่าน PSU MOOC ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Factors Affecting to Interest in Studying via PSU MOOC of Students at Prince of Songkla University Pattani Campus

ซัลมี อาบูดอลา
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะศึกษาศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 604. ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

นฤมล คูหาแก้ว
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณ๊ ครุศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 603. การศึกษาเพื่อหาค่าเทียบเท่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลสำหรับยานพาหนะประเภทต่างๆ กรณีศึกษาถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 สาย กะทิงลาย–ปลวกเกตุ

รังสิมันต์ จันทสิทธิ์
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 602. การศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในจังหวัดจันทบุรี

ชาญชลักษณ์ เยี่ยมมิตร
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครุศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 601. ความสัมพันธ์ระหว่างการประยุกต์ใช้หลักธรรมทศพิธราชธรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับการมีส่วนร่วมของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

นายมนัญชัย ชาวแกลง
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครุศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 600. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

ดวงกมล โถทอง
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะครุศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 599. การเปลี่ยนแปลงของค่า ANC ในผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบที่มีอาการไม่ชัดเจน

ศิวาพร ผลดีนานา
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || ม.นเรศวร คณะแพทยศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 597. The reciprocal sums of even and odd terms in the Lucas sequence

เบญจวรรณ สุขเจริญภิญโญ
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

ลำดับที่ 596. ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในโฆษณาแบบดั้งเดิมกับแบบสื่อสังคมออนไลน์และผลต่อความตั้งใจใช้บริการธุรกิจสิ นเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกัน

นพดล ศุกลรัตน์มณีกร
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 595. ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

ณรงค์ชัย บุญประเสริฐ
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะครุศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 594. Effect of Cognitive Behaviour Therapy Program on Depression among End Stage Renal Disease Patients with Hemodialysis Therapy, Thailand

เชาวนี ล่องชูผล
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะพยาบาลศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 591. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกติดตามยูทูบเบอร์ของวัยรุ่นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ Factors Influencing Decision Making to Subscribe YouTuber of Teenagers in Three Southernmost Provinces

อัลฮูสนา มะมิง
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ศึกษาศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 590. การศึกษาการเกิดปฏิกิริยา alpha-iodination ของสารประกอบ เอไมด์แบบทุติยภูมิ เพื่อประยุกต์ใช้ในการสังเคราะห์อนุพันธ์โคลชิซิน

ผศ.ดร. ชนิสรา ศรีวัฒนวรัญญู
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

ลำดับที่ 589. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จังหวัดระยอง DESIRABLE CHARACTERISTICS OF EXECUTIVES EDUCATION ADMINISTRATORS IN THAILAND 4.0 AFFECTING THE SCHOOL EFFECTIVENESS IN SCHOOLS UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 18, RAYONG PROVINCE

ศรายุทธ เมืองคำ
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 588. การศึกษาลักษณะทางเนื้อเยื่อวิทยาของไตของแย้ Leiolepis ocellata เพศเมีย

อัคนี ผิวหอม
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 586. การพัฒนากลุ่มธุรกิจชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นยั่งยืน ในเขตตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

วิชญ์ มะลิต้น
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 585. การออกแบบและสร้างตู้อบแห้ง 2 ระบบ สำหรับอบเนื้อหมูแดดเดียว กรณีศึกษา: ชาวบ้านประชารัฐไทลื้อ ตำบลกล้วยแพะ จังหวัดลำปาง

ธนวรกฤต โอฬารธนพร
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 584. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร TRANSFORMATION LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER PATHUMWAN DISTRICT OFFICE BANGKOK METROPOLIS

ศรัญญา สุภาพ
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ บัณฑิตวิทยาลัย
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย