การลงทะเบียน : นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 16

นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 16 จำนวนผู้ลงทะเบียน 153 คน

* ติดต่อขอรับใบเสร็จที่ได้หน้างาน

ลำดับที่ 627. การวิเคราะห์มุมมองของผู้บริโภค ผ่านการแสดงความคิดเห็น (ข้อคอมเม้น) ของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าสมาร์ทโฟน บน Social Media โดยวิธี Social Sensing

พัฒนพันธ์ กลิ่นหอม
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 626. ความสัมพันธ์ระหว่างอายุที่เข้ารับการรักษากับผลลัพธ์การรักษาโรคสมาธิสั้นในเด็ก

ตติมา กล่อมจันทร์
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร แพทยศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 625. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจขายสินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ปนัดดา สวัสดี
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ศึกษาศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 624. ผลของการอบอ่อนและดีสเตบิไลเซชั่นต่อโครงสร้างจุลภาคและความแข็ง ของเหล็กหล่อโครเมียมสูง 28 wt.%Cr-2.8 wt.%C Effect of Annealing and Destabilisation Heat Treatments on Microstructure and Hardness of 28 wt.%Cr-2.8 wt.%C High Chromium Cast Iron

กิตติคุณ เรืองชัย
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

ลำดับที่ 623. การศึกษาปริมาณอินทรีย์คาร์บอนที่สะสมในดินชายฝั่งทะเลบริเวณที่มีการเจริญเติบโตของหญ้าทะเล

ปัทมา ศรีน้ำเงิน
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 622. ความสัมพันธ์ระหว่างช่องทางการสื่อสารทางการตลาดของแม็คยีนส์กับการตัดสินใจซื้อของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร/The Relationship between Mc Jeans’ Marketing Communication Channel and Purchasing Decision of Teenagers in Bangkok

สุรพงษ์ การาม
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัย กรุงเทพ นิเทศศาสตร์ / สื่อสารเชิงกลยุทธ์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 621. แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์สำหรับการมองเห็นของดวงตามนุษย์ โดยอาศัยหลักการการเดินทางของแสงผ่านระบบเมทริกซ์ ABCD Visual simulation of human eye model based on light propagation through ABCD optical system

ดาราวรรณ เพ็ชร์ช้าง
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร สหเวชศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 620. ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดและการตัดสินใจใช้บริการของโรงภาพยนตร์ลิโด้ คอนเน็คท์ของวัยรุ่น (ในเขตกรุงเทพมหานคร)

ณัฐธิดา เสถียรพันธุ์
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 619. การศึกษาความสัมพันธ์ของสังคมชายล้วนในนวนิยายเรื่อง อะ ลิตเติ้ล ไลฟ์ ของ ฮันยา ยานากิฮารา Exploring Male Homosocial Desires in Hanya Yanagihara’s A Little Life

เชาว์วัฒน์ สิทธิศักดิ์
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะมนุษยศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 618. ความสัมพันธ์ระหว่างความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลข่าวสารบนเฟซบุ๊ก และพฤติกรรมการส่งต่อข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้สื่อสังคม ในเขตกรุงเทพมหานคร / The Relationship between Reliability of Information Sources on Facebook and The Behavior of Information Transmission

อภิญญา ตั้งประสิทธิ์ศิลป์
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิเทศศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 617. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับความผูกพันต่อองค์การของครู ในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิลาซาล

ชัยวัฒน์ พนมวรชัย
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี การบริหารการศึกษา
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 616. การวิเคราะห์เสถียรภาพของการควบคุมข้อมูลตัวอย่างสำหรับเครือข่ายลักษณะทางพันธุกรรมที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลา

ศิริลักษณ์ วังราช
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

ลำดับที่ 615. ปัญหาการตีความ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร นิติศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 614. การเปิดรับสื่อและทัศนคติ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสวมเครื่องแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

วิวรรธน์ ทองงามขำ
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 613. แมงป่อง (Order Scorpiones) ในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์

อุบลวรรณ ปฐมวงษ์กฤท
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

ลำดับที่ 612. ความสัมพันธ์ของแพลงก์ตอนกับคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำบริเวณกระชังเลี้ยงปลาทับทิมในแม่น้ำน่าน จังหวัดพิษณุโลก

สุนีย์ สีธรรมใจ
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

ลำดับที่ 611. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ของธุรกิจขนส่งสินค้าในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

สุดารัตน์ พงษ์สถิตย์พัฒน์
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 610. การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี

กมลมาลย์ พลโยธา
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 609. รูปแบบการอยู่อาศัยและผลกระทบต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ / living Arrangements and Mental Health of Thai Elders

เศรษฐการ หงษ์ศิริ
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยประชากรศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 608. การเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของลูกกุ้งก้ามกรามมาโคร 1ที่อนุบาลด้วยการเสริมแมกนีเซียมซัลเฟตปริมาณแตกต่างกัน

พรพิมล พิมลรัตน์
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย