การลงทะเบียน : นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 16

นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 16 จำนวนผู้ลงทะเบียน 153 คน

* ติดต่อขอรับใบเสร็จที่ได้หน้างาน

ลำดับที่ 647. การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทยโดยบูรณาการทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และเมตาคอกนิชัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิไลลักษณ์ หาญวัฒนสกุล
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || เทศบาลนครแม่สอด โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 646. การทำงานพร้อมกันแบบฟังก์ชันภาพฉายของโครงข่ายประสาทเทียมควบคู่ที่มีตัวหน่วงแปลผันตามเวลาสองตัวโดยการควบคุมกำหนดจุด

อนุชา กล่ำน้อย
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 645. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมเงินเพื่อนำไปใช้ชีวิตหลังเกษียณของข้าราชการครู ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ซัยด์นา คำโสม
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะศึกษาศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 644. การประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองเพื่อกำหนดเวลาการทำงานในกระบวนการผลิตอิฐมวลเบา Application of Design of Experiments to Determine Processing Time in a Light Weight Concrete Block Manufacturing Process

กานต์ ศุภจิตกุล
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร วิศวกรรมศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 643. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง ความหลากหลายของพืชและสัตว์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

สาวิตรี วรสุทธิ์
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || วิทยาลัยนครราชสีมา ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 642. ระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาชุมชนบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิตติยา ปัญญาเยาว์
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

ลำดับที่ 641. การศึกษาฤทธิ์ทางเคมีและชีวภาพของสารสกัดจากพญาสัตบรรณ

ขวัญจรัส เชิงปัญญา
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 640. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการเปิดรับข่าวสารกับพฤติกรรมการเลือกเปิดรับข่าวบันเทิงบนทวิตเตอร์ของคนรุ่นใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานคร

สุภาวดี ลิ่มสกุล
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิเทศศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 639. ระบบจองห้องพักโดยใช้เทคนิคการสนทนาผ่านไลน์บอท

จิรวัฒน์ เอี่ยมพันธ์
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 638. การศึกษาสมรรถนะผู้นำและแนวทางการพัฒนา ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

จอมรัศมิ์ นมัสศิลา
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาการจัดการ
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 637. ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสื่อสารวัฒนธรรมองค์การกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารกสิกรไทย

ธิชานันท์ แก้วสีนวล
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิเทศศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 636. ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารภายในองค์การกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกขององค์การ : กรณีศึกษาธนาคารกสิกรไทย

สมมาตร สมาคม
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิเทศศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 635. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและผลต่อการสร้างเม็ดสีเมลานินในเซลล์เพาะเลี้ยงของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากถั่วลิสงงอก

วรนารี เที่ยงอยู่
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 634. การจัดการธุรกิจเชิงกลยุทธ์ภายใต้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดเชียงใหม่

สุชีรา ขยาย
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะบริหารธุรกิจ
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 633. ลักษณะเฉพาะทางนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ของสารสกัดข้าวไทย 4 สายพันธุ์

ดร.นิมิตร ศรีปรางค์
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาสาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

ลำดับที่ 632. ปัจจัยความสำเร็จของการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน: กรณีศึกษาบ้านนาต้นจั่น ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย The Success Factors for Community-based Tourism Development: A Case Study of Baannatonchan, Bantuek Sub-district, Sukhothai Province

วีรญา พรมประสิทธิ์
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร สังคมศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 631. ผลการใช้ระบบให้คำปรึกษาการแพทย์ทางไกลสำหรับผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางด้านโรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ยุทธพงศ์ พุทธรักษา
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 630. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรคไตเรื้อรังและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากผลการตรวจสุขภาพประจำปีของลูกจ้างที่ทำงานในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ดวงมณี แสนมั่น
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเแลิมพระเกียรติ คณะเทคนิคการแพทย์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 629. การประเมินผลการตรวจสอบความสามารถในการตรวจพบความผิดพลาดการฉายรังสีในขั้นตอนประกันคุณภาพเทคนิคปรับเข้มรังสีเชิงปริมาตรสำหรับการรักษาผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากในงานรังสีรักษา

นันทวัฒน์ อู่ดี
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร สหเวชศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 628. การใช้กลยุทธ์การสื่อสารภาษาอังกฤษของนิสิตไทยวิชาเอกภาษาอังกฤษ

ภาคิน ศรีสำราญ
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะมนุษยศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย