การลงทะเบียน : นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 16

นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 16 จำนวนผู้ลงทะเบียน 153 คน

* ติดต่อขอรับใบเสร็จที่ได้หน้างาน

ลำดับที่ 668. การออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้ในระบบจำหน่ายชนิดหนึ่งเฟสให้มีความสามารถทนกระแสลัดวงจร

ดลธรรม หินตะ
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 667. รูปแบบและกระบวนการผลิตข่าวเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล กรณีศึกษาสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี (HD36)

กมลธร โกมารทัต
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 666. การประเมินผลกระทบจากการมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการน้ำ : กรณีศึกษา อ่างเก็บน้ำดอยงู อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย Impact Assessment The Participation Of Water Management : A Case Study Doi Ngu Reservoir, Amphoe Wiang Pa Pao, Changwat Chiang Rai

ธนวรรดิ สุวรรณวงศ์
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เศรษฐศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 665. พฤติกรรมการสื่อสารในครอบครัวมีผลต่อการเรียนรู้ด้านเพศศึกษาของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร

เหว่ย สง
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || Bangkok University Communication Arts
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 664. การตรวจคัดกรองภาวะความดันโลหิตสูงในเด็กวัยเรียน จ.พิษณุโลก

ผศ.พญ.กาญจ์รวี สังข์เปรม
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาควิขากุมารเวขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
การลงทะเบียน: ค้างชำระ || การตรวจสอบ: ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

ลำดับที่ 663. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ธัญลักษณ์ วงษ์ทวี
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || วิทยาลัยนครราชสีมา ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 661. ผลการจัดการเรียนรู้เรื่องการนำเสนอข้อมูลโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ทศพล สิรัมย์
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || วิทยาลัยนครราชสีมา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 660. การพัฒนาวิธีการผลิตแอนติบอดีต่อโปรตีน LipL32 โดยการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในหลอดทดลอง

นภาพร อภิรัฐเมธีกุล
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสหเวชศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 659. ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารอุบัติเหตุบนท้องถนนกับพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะของผู้ใช้เฟซบุ๊กในเขตกรุงเทพมหานคร

ราชัณย์ ตะมาริด
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 658. การผลิตกรดไขมันจำเป็นด้วยเชื้อ Thraustochytrids จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและการประยุกต์ใช้เชื้อในการเลี้ยงอาร์ทีเมีย

วาสนา ฉัตรดำรง
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 657. ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนกับภาวะเครียด ภาวะหมดไฟและคุณภาพการนอนหลับของนิสิตแพทย์แนวใหม่

นุชดา เป้าสกุล
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 656. การวิเคราะห์ชีวสารสนเทศและการศึกษาการแสดงออกของยีนขนส่งธาตุโบรอนของปาล์มน้ำมัน (EgBOR2), Bioinformatics analysis and expression study of oil palm boron transporter gene (EgBOR2)

ขวัญหทัย สินสิริมงคล
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 655. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการเปิดรับสื่อวิดีโอบน YouTube กับพฤติกรรมการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร

ณีรนุช แก้วเนิน
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิเทศศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 654. ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะอ้วนลงพุงในบุคลากร โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

กิตติพงศ์ อ้วนแก้ว
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 653. ประโยชน์ของข้อสอบแบบอัตนัยต่อการปรับปรุงรายวิชา

ณัฐพงษ์ ศรีสุข
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 652. ทัศนคติของผู้ใช้งานทวิตเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานครต่อพฤติกรรมการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์

สุธีรา ลิ่มสกุล
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิเนทศศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 651. ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการปวดหลัง และปัจจัยที่ส่งผลต่อการปวดหลังในกลุ่มเกษตรกรชาวนา ตำบลท่าโพธิ์และตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

นัทศวรรณ นาคะรัตน์วิจิตร์
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะบริหารธุรกิจ
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 650. การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเชิงลบ การรับรู้ความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้า ผ่านแอปพลิเคชันขายสินค้าออนไลน์ Shopee ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

กมลรัตน์ พุ่มเฟือง
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 649. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครกับการเกิดภัยคุกคามทางเพศ

นิชา ภุมมา
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิเทศศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 648. การศึกษาสเปกตรัมของแหล่งกำเนิดแสงสำหรับการทดสอบเซลล์แสงอาทิตย์

ปุญชรัศมิ์ ไทยเจริญรัตน์
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย