การลงทะเบียน : นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 16

นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 16 จำนวนผู้ลงทะเบียน 153 คน

* ติดต่อขอรับใบเสร็จที่ได้หน้างาน

ลำดับที่ 690. การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนน ผ่านเขตแดนประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ณ ด่านจังหวัดสระแก้ว

รีดา ไท
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 689. The Effect of Aluminum Oxide Particles on the Dynamic Mechanical Properties and Surface Hardness of Laboratory-Processed PMMA Dental Composite

นพวรรณ โม้ทอง
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิศวกรรมศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 688. การแยกและการตรึงเซลล์จุลินทรีย์ย่อยสลายฟีนอลจากน้ำเสียในการดองร่างอาจารย์ใหญ่

นพปฎล เสียงเพราะ
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิจัย || Proceeding || คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตร์การแพทย์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 687. ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชูกำลังของนิสิตแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศรัญญา ด่านกุลประเสริฐ
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 686. การประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะหลักของพนักงานโดยใช้การชื่นชม กรณีศึกษา บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

ไพรสน พันกันทะ
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 685. Distribution of Porphyromonas gingivalis fimA genotypes in subgingival deposit before and after non-surgical periodontal treatment

สดใส วิโรจนศักดิ์
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 684. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจใน เรื่อง ความหลากหลายของชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ 2ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวมนทิพย์ ทันกระโทก
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || วิทยาลัยนครราชสีมา ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 683. การศึกษาเชิงเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ประกอบการโรงรม SO2 ลำไยในภาคเหนือและภาคตะวันออกกรณีการเลือกใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีการรม SO2 ด้วยระบบบังคับอากาศแนวตั้ง ในการผลิตลำไยสดเพื่อการส่งออก

รษิกา สีวิลัย
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่) สาขาสหวิทยาการเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 682. การจำแนกเพศอินทผลัม (Phoenix dactylifera L.) สายพันธุ์แม่โจ้ 36 โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ

เนริสา คุณประทุม
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

ลำดับที่ 681. มูลค่าความเต็มใจจ่ายเพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำในลุ่มน้ำแม่สา

ณัฐณิชา แท่นทอง
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เศรษฐศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 680. การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ครรชิต สุขนาค
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 679. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผ่าตัดไทรอยด์ระหว่างแบบเปิดแผลที่คอและแบบส่องกล้องผ่านบริเวณลานนมและรักแร้

อัฐพล จุลพันธ์
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์
การลงทะเบียน: ค้างชำระ || การตรวจสอบ: ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

ลำดับที่ 677. ประสิทธิผลของลูกประคบไฟฟ้าควบคุมด้วยระบบดิจิตอลร่วมกับยาจากสมุนไพร ในการบำบัดผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อหลังส่วนบนในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

พิมพกานต์ บุญไทย
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสาธารณสุขศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 676. ผลของสารยึดติดทางทันตกรรมที่ใช้ปิดผนึกเนื้อฟันทันทีต่อการยึดอยู่ของวัสดุบูรณะ (Influence of the immediate dentin sealing on bond strength of dentin bonded restorations)

นงลักษณ์ ภีรรังสิกุล
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร ทันตแพทยศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 674. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่าน m-Learning เรื่อง Unseen Phitsanulok เพื่อส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ปวีร์ปรัชญ์ ปู่ซึ้ง
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 673. การคัดเลือกและการจำแนกชนิดแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสที่แยกได้จากสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและน้ำเสีย

สงกรานต์ เชื้อครุฑ
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 672. การจัดการโซ่ความเย็นของสหกรณ์ กรีน มาร์เก็ต พิษณุโลก จำกัด

ญานิกา อินญาวิเลิศ
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 671. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกคู่ครองของนักศึกษามุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

รุสดี วาเม๊าะ
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะศึกษาศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 670. ผลของการทำอัลตราโซนิกต่อความแข็งแรงเชื่อมขวางของวัสดุฐานฟันเทียมที่เสริมฐานด้วยวัสดุเสริมฐานอะคริลิกเรซินชนิดบ่มตัวเอง

ฐิติพร อรุณวิจิตร
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทันตแพทยศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 669. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสินสถาพรของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร

ถวัลย์ พรหมสิทธิ์
Oral || บุคลากรสายสนับสนุน || วิจัยสถาบัน || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี กองคลัง
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย