การลงทะเบียน : นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 16

นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 16 จำนวนผู้ลงทะเบียน 153 คน

* ติดต่อขอรับใบเสร็จที่ได้หน้างาน

ลำดับที่ 713. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการประเมินสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในประเทศไทยด้วยการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์แบบพหุกลุ่ม

พรทิพย์ เดชพิชัย
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 712. ประสิทธิภาพของแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนแบบอิสระต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 ในสภาพเรือนทดลอง

วิภา หอมหวล
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 710. ความรู้ ทัศนคติและความมั่นใจในการให้คำแนะนำแก่ประชาชนเกี่ยวกับมะเร็งช่องปากของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน: การศึกษาในพื้นที่อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

สิริมา เด่นยุกต์
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 709. NEW CONDITIONS FOR STABILITY OF TIME-VARYING DELAY WITH NEUTRAL SYSTEM

วาจารี วีระ
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || พะเยา วิทยาศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 707. การศึกษาการเคลื่อนตัวของแม่เหล็กและอิทธิพลของสนามแม่เหล็กโลกต่อการพลิกตัวของแม่เหล็กภายในท่ออะลูมิเนียม

นพคุณ มีมานะ
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 705. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของนโยบายการงดใช้ถุงพลาสติกของประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศิรินาถ ระวิวงศ์
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ศึกษาศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 704. การแยกแบคเทอริโอเฟจจากน้ำเสียและการตรวจหายีนดื้อยาแอมพิซิลลินโดยวิธี PCR

บุญเรือง คำศรี
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 703. การจำลองการจับกันของออกซีพูรินอลกับ HLA-A*33:03 ในกลุ่มอาการสตีเวนส์-จอห์นสัน Molecular docking of oxypurinol and HLA-A*33:03 in Stevens-Johnson syndrome

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส วรรณิสสร
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 702. การพัฒนากลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการตัดสินใจศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผศ.ดร.อ้อมธจิต แป้นศรี
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || นเรศวร ศึกษาศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 701. การออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาการแกว่งของแท่งอะลูมิเนียมในสนามแม่เหล็ก

ยลกร จีนทองคำ
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขา่วิชาฟิสิกส์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 700. การตรวจหาฟลาวิไวรัสที่นำโดยยุงพาหะในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกด้วยวิธี RT-nested PCR

บุญเรือง คำศรี
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตร์การแพทย์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 699. ผลของการทรีตเมล็ดงอกต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าเมล่อน 4 สายพันธุ์

พิมพรรณ พิมลรัตน์
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีการเกษตร
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 698. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุในชุมชนตำบลหันตรา ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศศิประภา บุญเลิศ
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

ลำดับที่ 697. การบริหารจัดการน้ำบาดาลเพื่อความอยู่ดีมีสุข: กรณีศึกษาผู้ใช้น้ำบาดาล บ้านคลองแคตะวันออก ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

กรรณิการ์ ประภาวงศ์
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร สังคมศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 696. การแยกชนิดของราสกุล Colletotrichum จากพืชผลทางการเกษตรโดยข้อมูลดีเอ็นเอบริเวณ ITS

มลิวรรณ นาคขุนทด
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

ลำดับที่ 695. ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจและการเปิดรับชมรายการสนามข่าว 7 สีทางโทรทัศน์ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร

ฐิตินันท์ ทองมาเอง
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 694. การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมและหลักการจำแนกชนิดพันธุ์ แมงป่องสกุล Heterometrus Ehrenberg 1831

อุบลวรรณ ปฐมวงษ์กฤท
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหวิทยาลัยนเรศวร ภาควิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

ลำดับที่ 693. การศึกษาการสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ในธุรกิจคอนโดมิเนียม

น.ส.อุมา พึ่งเมือง
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิเทศศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 692. การจำลองระบบแถวคอยของแผนกผู้ป่วยนอก (คลินิกทั่วไป) กรณีศึกษา โรงพยาบาลท่าศาลา

นันทิชา ศรีแก้ว
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาการจัดการ
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 691. การพัฒนาลำกลอนอีสานให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองสําหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน

นายสายชล พลหนองหลวง
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราลภัฏเลย
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย