ข้อปฏิบัติการนำเสนอผลงานผ่าน MS Teams

  1. ขอให้ผู้นำเสนอผลงาน/ผู้ทรงคุณวุฒิ Download MS Teams ติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น Link: Download
  2. ขอให้ผู้นำเสนอ Login เข้า Email และกดเข้า link ที่ผู้จัดส่งให้ เพื่อเข้าไปที่ปฏิทินนัดหมายการนำเสนอของ MS Teams ก่อนเวลานำเสนอ 10 นาที พร้อมกับให้เปลี่ยนภาพพื้นหลัง ตามประเภทที่ผู้จัดกำหนดให้ (พื้นหลังสำหรับผู้นำเสนอ/พื้นหลังสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ)
    2.1 ผู้นำเสนอผลงาน/ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เป็นบุคคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ใช้ NU Mail ในการลงชื่อเข้าใช้ MS Teams เท่านั้น
    2.2 ผู้นำเสนอผลงาน/ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เป็นบุคคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ใช้ User และ Password ที่ทางผู้จัดออกให้ในการลงชื่อเข้าใช้ MS Teams เท่านั้น
  3. การนำเสนอผลงานจะดำเนินการตามตารางที่กำหนดไว้ โดยมีเวลา 15 นาที แบ่งออกเป็นเวลานำเสนอ 10 นาที เวลาซักถาม 5 นาที
  4. การเปิดกล้อง MS Teams ให้เปิดเฉพาะผู้นำเสนอ (ที่นำเสนอช่วงเวลานั้นๆ) ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ประสานงาน เท่านั้น
  5. เมื่อเข้าห้องนำเสนอ ขอให้ปิดไมค์ให้เรียบร้อย จะเปิดก็ต่อเมื่อถึงเวลาการนำเสนอผลงานตัวเองเท่านั้น