การลงทะเบียน : นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 16

นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 16 จำนวนผู้ลงทะเบียน 153 คน

* ติดต่อขอรับใบเสร็จที่ได้หน้างาน

ลำดับที่ 734. ผลของสารสกัดหยาบจากใบมะรุมต่อการแสดงออกของยีนก่อมะเร็งในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว

ไชยวัฒน์ ไชยสมบูรณ์
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสหเวชศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 733. การสร้างชั้นเซลล์สร้างเคอราทินในหลอดทดลอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประทีป วรรณิสสร
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
การลงทะเบียน: ค้างชำระ || การตรวจสอบ: ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

ลำดับที่ 732. ผลของการใช้โพแทสเซียมซอร์เบตที่มีต่อปริมาณน้ำตาลและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของน้ำหัวหอมที่เก็บรักษาในที่เย็น

พิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขาเทคโนโลยรชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 731. การจำลองการจับกันระหว่างสารที่สลายจากไฮโดรคลอโรไทอะไซด์กับฮิวแมน ลิวโค ไซต์แอนติเจนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประทีป วรรณิสสร
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
การลงทะเบียน: ค้างชำระ || การตรวจสอบ: ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

ลำดับที่ 730. ผลิตภาพในการทำงาน ณ ที่พักอาศัยของตนเอง ในระหว่างสถานการณ์การระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019

นางกัญญ์ชลา สีหาโคตร
Oral || บุคลากรสายสนับสนุน || วิจัยสถาบัน || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 729. การออกแบบขดลวดเหนี่ยวนำเพื่อการศึกษาสนามแม่เหล็กกับการใช้งานเตาแม่เหล็กไฟฟ้า (Design of the induction coils for investigating magnetic fields generated by induction cookers)

ชวัลลักษณ์ วิทยพันธุ์
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 728. การควบคุมโรคเส้นดำในต้นยางพาราด้วยสารสกัดหยาบจากแอคติโนมัยสิท

นารีลักษณ์ นาแก้ว
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตร์การแพทย์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 727. การศึกษานำร่องเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการรับรสขม พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และสภาวะการเกิดโรคฟันผุในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น

พรรณทิพา บุตรดา
Oral || บุคลากรสายสนับสนุน || วิจัย || Proceeding || โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 726. การศึกษาการสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ของรถจักรยานยนต์ บริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (GPX)

ศุภินทรา รุกขสุวรรณ
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิเทศศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 725. การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณฟีโนบาร์บิทาลในตำรับยาน้ำแขวนตะกอนที่เตรียมขึ้นในโรงพยาบาล

สุดาพร วงค์วาร
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเภสัชศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 724. ภาวะหมดไฟทางการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ฐิติภรณ์ อรุณถิน
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 722. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ในจังหวัดสมุทรปราการ

ณัฐพัฒน์ กว้างศิริพร
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 721. การสร้างแผ่นรองรองเท้านับก้าวเดินโดยเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง

แพรวพรรณ สุวรรณกิจ
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสหเวชศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 720. ปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดรับและการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร

อนัญญา สุรชาติ
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 719. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของข้าราชการครูในโรงเรียนจังหวัดปัตตานี

ฮาซัน ทิพย์ร่วง
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ศึกษาศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 718. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางแบรนด์ลอรีอัล ปารีส ( L'Oréal Paris ) ผ่านสื่อ ทวิตเตอร์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

กนกพร บำรุงนอก
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิเทศศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 717. การสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมการเปิดรับต่อสื่อเพื่อการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนของร้านกาแฟอินทนิล ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

ธนาดล เป็นสุข
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 716. การโฆษณาบนยูทูบ (YouTube) ที่มีส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าและภาพลักษณ์ตราไทยประกันชีวิต กรณีศึกษา ภาพยนตร์โฆษณาชุด “แม่รู้อะไรบ้าง?”

ธัญญลักษณ์ เบญจมตรัยโย
Oral || นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา || วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ || Proceeding || มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 715. การคัดแยกและการสกัดเอนไซม์ไลเปสและโปรติเอสให้บริสุทธิ์ จากแบคทีเรียกรดแลกติค Isolation and Purification of lipase and Protease from Lactic Acid Bacteria

จารุวรรณ ทองสนิท โอคุมุระ
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 714. -แนวโน้มการพัฒนาไมโครกริดในต่างประเทศ และการดำเนินงานด้านไมโครกริด ของประเทศไทย

วิสุทธิ์ แช่มสะอาด
Oral || อาจารย์ /นักวิจัย || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ทกริดเทคโนโลยี
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย