รายละเอียดการจัดทำต้นฉบับ

องค์ประกอบของบทความงานวิจัย (Research article)

ชื่อเรื่อง ควรมีข้อมูลตามลำดับดังนี้ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์ สังกัด (ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย เมือง จังหวัด) และอีเมล์ของผู้นิพนธ์สำหรับติดต่อ รายละเอียดเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดทำต้นฉบับ (Full Paper)

ใช้ตัวอักษร Eucrosia UPC ตลอดทั้งบทความ, ใส่เลขหน้ากำกับทุกหน้าตรงด้านล่างขวาของกระดาษ A4, กำหนดไม่เกิน 12 หน้า Download Template

Oral presentation

โปรดตรวจสอบห้องนำเสนอของท่าน

และกรุณาไปก่อนเวลาเพื่อจัดเตรียมไฟล์

ไฟล์นำเสนอ Microsoft PowerPoint Ver. 2010 ขึ้นไป

โดยใช้รูปแบบตัวอักษรมาตรฐาน TH Sarabun และ/หรือ Tahoma

เวลาการนำเสนอผลงานๆ ละ 15 นาที

แบ่งเป็นการนำเสนอ 10 นาที และซักถาม 5 นาที

ท่านจะได้รับใบเกียรติบัตรการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน

หลังจากท่านนำเสนอเสร็จสิ้น และสามารถติดต่อขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำห้องนำเสนอ