รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาบทความ

(เฉพาะตอบรับเท่านั้น: จำนวน 170 ท่าน)

1. รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ศรีจำเริญ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม || ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา เตติวัฒน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี || ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ มดนาค

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาคณิตศาสตร์

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร เปรมจิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม || ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลิวรรณ นาคขุนทด

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาชีววิทยา

7. นายสัตว์แพทย์รองเดช ตั้งตระการพงษ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาชีววิทยา

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมสิทธิ์ สอนประจักษ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร || ภาควิชานิเทศศาสตร์

9. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา ชาญวิชัย

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร || ภาควิชานิเทศศาสตร์

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข ภระมรทัต

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร || ภาควิชานิเทศศาสตร์

11. ดร.นันทวัน เหลี่ยมปรีชา

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร || ภาควิชาบริหารธุรกิจ

12. ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ || ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเภสัชศาสตร์ || ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

14. รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเภสัชศาสตร์ || ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

15. รองศาสตราจารย์สุรพล ตั้งวรสิทธิชัย

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะสหเวชศาสตร์ || ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

16. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะศึกษาศาสตร์ || ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีลักษณ์ นาแก้ว

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ || ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกลตา ศรีสิงห์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะแพทยศาสตร์ || ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

19. รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย

มหาวิทยาลัยนเรศวร || วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ทกริดเทคโนโลยี ||

20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุฒิ วัฒนวงค์พิทักษ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || วิทยาลัยพลังงานทดแทน || -

22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสวรรณ กรกชมาศ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร || ภาควิชานิเทศศาสตร์

23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณวุฒ ไชยรักษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะสังคมศาสตร์ || ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

24. รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะสังคมศาสตร์ || ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เครือหงษ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

26. ดร.อรรฆยา เซ็นเครือ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร || ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถไกร พันธุ์ภักดี

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร || ภาควิชาบริหารธุรกิจ

28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์ เด็ดแก้ว

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร || ภาควิชานิเทศศาสตร์

29. ดร.ภัคจิรา นักบรรเลง

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร || เศรษฐศาสตร์

30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัช กนกเทศ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะสาธารณสุขศาสตร์ ||

31. ผศ.นพ.อภิรัตน์ หวังธีระประเสริฐ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะแพทยศาสตร์ || ภาควิชาอายุรศาสตร์

32. แพทย์หญิงจันทร์เพ็ญ ขวัญศิริกุล

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะแพทยศาสตร์ || ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา กันตะบุตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || ภาควิชาการจัดการ || คณะบริหารธุรกิจ

34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะศึกษาศาสตร์ || ภาควิชาการศึกษา

35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธมน แสงอินทร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาชีววิทยา

36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี หอมดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || ||

37. ดร.ภัทรภร ทัศพงศ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || เกษตร ||

38. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ตั้งใจ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || || ภาควิชารังสีเทคนิค

39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชนก อุดมธนกุลชัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || || ภาควิชารังสีเทคนิค

40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสสินี บุญมีศรีสง่า

มหาวิทยาลัยศิลปากร || คณะวิทยาการจัดการ || สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

41. รองศาสตราจารย์ ดร.กนกอร สมปราชญ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || ศึกษาศาสตร์ || บริหารการศึกษา

42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี สิริสุขศิลป์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || ศึกษาศาสตร์ || วิชาการบริหารการศึกษา

43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิเรข ไชยวงษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะเทคนิคการแพทย์ || ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษา หล้าวงษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะเกษตรศาสตร์ || สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || ศึกษาศาสตร์ || ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา

46. รองศาสตราจารย์พิชัย ทองดีเลิศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ || คณะเกษตร || ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี คนเที่ยง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || ศึกษาศาสตร์ || สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

48. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพร หาญสันติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ || คณะบริหารธุรกิจ ||

49. รองศาสตราจารย์ ดร.พิไลวรรณ ศิริพฤกษ์พงษ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ || คณะสหเวชศาสตร์ || ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

50. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริลักษณ์ กาญจโนมัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ || คณะสหเวชศาสตร์ || ภาควิชากายภาพบำบัด

51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทณี เครือขอน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ || คณะสหเวชศาสตร์ || ภาควิชากายภาพบำบัด

52. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศิลปอาชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช || สาขาวิชาวิทยาการจัดการ || สาขาวิชาวิทยาการจัดการ วิชาเอกการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม

53. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระวุฒิ วงศ์สวัสดิ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาชีววิทยา

54. ดร.อาคม อึ่งพวง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะศึกษาศาสตร์ || การบริหารการศึกษา

55. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ || คณะศึกษาศาสตร์ || ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา

56. รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ ภู่เทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ || คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ || สาขาวิชาสังคมวิทยา

57. รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน คูเจริญไพศาล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

58. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จาตุรงค์ กันชัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม || แพทยศาสตร์ || ภาควิชานิติเวชศาสตร์

59. อาจารย์นายแพทย์มาโนช โชคแจ่มใส

มหาวิทยาลัยเชียงใหม || แพทยศาสตร์ || ภาควิชานิติเวชศาสตร์

60. รองศาสตราจารย์ ดร.มาริสา ไกรฤกษ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะพยาบาลศาสตร์ || ภาควิชาการศึกษาวิจัยและการบริหารการพยาบาล

61. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะเทคนิคการแพทย์ || สาขาวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

62. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะทันตแพทยศาสตร์ || ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ

63. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะสาธารณสุขศาสตร์ || ภาควิชาสุขศึกษา

64. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท คูศิริรัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ||

65. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม กมลชัยพิสิฐ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี || สาขาวิชา แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย

66. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา คงเจริญ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม || คณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ

67. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิทย์ ไชยสุ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ || คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร || นวัตกรรมการจัดการเกษตร

68. ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา || คณะวิทยาการจัดการ ||

69. ดร.รุสลี นุห์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี || คณะวิทยาการอิสลาม || สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม

70. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจพร ศรีชนาพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา ลำปาง || คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ||

71. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัชดา วิโรจน์รัตน์

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ || คณะบริหารศาสตร์ || การบัญชี

72. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพชร จันทร์ขันตี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง || สำนักวิชานิติศาสตร์ || นิติศาสตร์

73. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะเทคนิคการแพทย์ || สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

74. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงบุษยามาส ชีวสกุลยง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะแพทยศาสตร์ || ภาควิชาอายุรศาสตร์

75. รองศาสตราจารย์รวี เถียรไพศาล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ || คณะทันตแพทยศาสตร์ || ภาควิชาโอษฐวิทยา

76. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีประภาคาร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม || วิทยาศาสตร์ || ภาควิชาฟิสิกส์

77. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ || คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ || วิทยาศาสตร์การกีฬา

78. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ วิเศษสังข์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ || คณะนิเทศศาสตร์ || สาขาวิชานิเทศศาสตร์

79. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิภา พูลผล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ || กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

80. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์ คำใจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ || คณะวิทยาการจัดการ || สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน

81. รองศาสตราจารย์ ดร.จักกฤษ กลิ่นเอี่ยม

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาคณิตศาสตร์

82. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี มะนะเวศ

สนง.คกก.กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) || ||

83. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลมาศ ปฐมวณิชกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม || คณะวิทยาการจัดการ || สาขาวิชานิเทศศาสตร์

84. ดร.ศุภพัชรี ธนสารไพบูลย์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์ || สาขาชีววิทยา

85. ดร.ภัทรียา พลซา

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม || ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

86. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ || คณะวิทยาการจัดการ || สื่อและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

87. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม || ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

88. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ชูเกียรติวัฒนา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม || คณะเทคโนโลยี || สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

89. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก คมเม่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ || คณะวิทยาศาสตร์ || เคมี

90. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อักษรากร คำมาสุข

มหาวิทยาลัยพะเยา || คณะสหเวชศาสตร์ || -

91. รองศาสตราจารย์ ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ || ภาควิชาพยาบาลศาสตร์

92. ศาสตราจารย์ดารุณี จงอุดมการณ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะพยาบาลศาสตร์ || ภาควิชาการพยาบาลแม่่และเด็ก

93. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ || คณะสิ่งแวดล้อม || -

94. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราข || - || วิทยาศาสตร์สุขภาพ

95. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คเชนทร์ แดงอุดม

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาฟิสิกส์

96. รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล ลีลาจินดาไกรฤกษ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || วิศวกรรมไฟฟ้า

97. ดร.ทศพร อารีราษฎร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง || สำนักวิชาการจัดการ || สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

98. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ || คณะเศรษฐศาสตร์ || ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

99. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลินี สุวรรณยศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะพยาบาลศาสตร์ || ภาควิชาพยาบาลศาสตร์

100. ดร.ดลภา พศกชาติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ || คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา || ภาควิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย

101. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ || คณะเภสัชศาสตร์ || ภาควิชาเภสัชเคมี

102. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย || คณะแพทยศาสตร์ || ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

103. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ || คณะครุศาสตร์ || ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

104. ดร.พัชราวลัย ศรียะศักดิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร || คณะทรัพยากรธรรมชาติ || สาขาประมง

105. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ครูขยัน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ || ประมง || ชีววิทยาประมง

106. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร || คณะวิทยาศาสตร์ || วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

107. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์

ศิริราชพยาบาล || คณะแพทยศาสตร์ || สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

108. รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี || การพยาบาลศัลยศาสตร์

109. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์

มหาวิทยาลัยพะเยา || คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ || ภาควิชาสรีรวิทยา

110. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ชัยวัฒน์ มณีนุษย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย || คณะทันตแพทยศาสตร์ || ทันตกรรมหัตถการ

111. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์ ม้ามณี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะทันตแพทยศาสตร์ || ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ

112. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล สุธรรมกิจ

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ || คณะเศรษฐศาสตร์ || คณะเศรษฐศาสตร์

113. รองศาสตราจารย์ ดร.เขมิกา ลมไธสง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะวิทยาศาสตร์ || -

114. รองศาสตราจารย์ ดร.กำชัย นุ้ยธิติกุล

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ || คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี || ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

115. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา สีมาวุธ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร || คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี || ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

116. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาพันธุศาสตร์

117. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา จันทรังษี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ || สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

118. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี ปะการะสังข์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะเทคนิคการแพทย์ || ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

119. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

120. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุทธยา || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี || สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

121. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต หามนตรี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

122. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฤดี พรชัยทิวัตถ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี || บริหารธุรกิจ

123. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทะเนตร อุฤทธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี || ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

124. รองศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี || ภาควิชาวิทยาศาสตร์

125. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระยุทธ เตียนธนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี || ภาควิชาวิทยาศาสตร์

126. รองศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ || คณะศึกษาศาสตร์ || ภาควิชาการศึกษา

127. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤตินันท์ สมุทร์ทัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะศึกษาศาสตร์ || ประเมินผลและวิจัยการศึกษา

128. ดร.ประมาณ ทรัพย์ผดุงชนม์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง || คณะศิลปศาสตร์ ||

129. ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุทธยา || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี || -

130. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ปัญญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม || คณะครุศาสตร์ || สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

131. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม || คณะศึกษาศาสตร์ || ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

132. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนุตร์ เอี่ยมอร่าม

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย || คณะบริหารธุรกิจ ||

133. รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช พูลเทพ

มหาวิทยาลัยศิลปากร || ณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม || -

134. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรนฤบดี ผดุงสมบัติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ || คณะเภสัชศาสตร์ || -

135. ดร.สุวิตา แสไพศาล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะเกษตรศาสตร์ || กีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา

136. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อธิพรชัย

มหาวิทยาลัยบูรพา || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาเคมี

137. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง || สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เคมี || -

138. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ปึงสุวรรณ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะเทคนิคการแพทย์ || ภาควิชากายภาพบำบัด

139. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ พิรัชวิสุทธิ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ || คณะแพทยศาสตร์ || ภาควิชาอายุรศาสตร์

140. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย รัตนทองคำ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะเทคนิคการแพทย์ || ภาควิชากายภาพบำบัด

141. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ || คณะแพทยศาสตร์ || ภาควิชาศัลยศาสตร์

142. รองศาสตราจารย์ ดร. วิจิตรา ทัศนียกุล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะแพทยศาสตร์ || เภสัชวิทยา

143. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ สรรพสัตย์

มหาวิทยาลัยพะเยา || คณะวิทยาศาสตร์ || สาขาวิชาชีววิทยา

144. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูตา บุญภักดี

มหาวิทยาลัยบูรพา || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาชีววิทยา

145. ดร.พหล แสนสมชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี || -

146. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุทธยา || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี || -

147. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.นิยม ธำรงค์อนันต์สกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย || คณะทันตแพทยศาสตร์ || ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

148. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล สุรนัคครินทร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะมนุษยศาสตร์ || ภาควิชาภาษาอังกฤษ

149. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ พนาวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี || สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

150. ดร.สิริกร บำรุงกิจ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง || สำนักวิชาศิลปศาสตร์ || สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

151. รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว คำสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม || คณะครุศาสตร์ || -

152. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม || คณะครุศาสตร์ || -

153. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญวิทย์ พรนภดล

มหาวิทยาลัยมหิดล || คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล || ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

154. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพาวรรณ ไวศยะนันท์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะแพทยศาสตร์ || ภาควิชาอายุรศาสตร์

155. รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช || || สาขาวิชานิเทศศาสตร์

156. ดร.ปัญญ์ชลี ทองพานิช

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง || คณะศิลปศาสตร์ || กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

157. รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย บทมาตย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาคณิตศาสตร์

158. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะทันตแพทยศาสตร์ || ภาควิชาทันตกรรมชุมชน

159. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม || คณะวิทยาการจัดการ || สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

160. รองศาสตราจารย์ ดร.บำเพ็ญจิต แสงชาติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะพยาบาลศาสตร์ || พยาบาลผู้ใหญ่

161. อาจารย์จุลจิตร์ ตั้งตระการพงษ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะสหเวชศาสตร์ || ทัศนมาตรศาสตร์

162. รองศาสตราจารย์ ดร.รินา ภัทรมานนท์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาคชีวเคมี

163. ดร.อริสรา เพียรมนกุล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล || ||

164. ดร.วรรณฉัตร ใจยะสัน

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะสหเวชศาสตร์ || ทัศนมาตรศาสตร์

165. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย || คณะนิติศาสตร์ || ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

166. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะเศรษฐศาสตร์ || เศรษฐศาสตร์

167. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปิยนุช ประจง

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ || แพทยศาสตร์ || ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

168. ดร.ศานิตย์ ศรีคุณ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง || คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ || การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา

169. ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) นายแพทย์ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะแพทยศาสตร์ || ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

170. ผศ.นพ.ภาวิน เกษกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล || คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล || ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา