อัตราค่าลงทะเบียน


  • งานวิจัย / งานวิจัยสถาบัน 2,000 บาท / 1 ผลงาน
  • งานวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 1,000 บาท / 1 ผลงาน
  • ผู้สมัครสามารถ "Login" เข้าระบบแล้ว upload หลักฐานการโอนเงินได้ที่เมนู "ส่งหลักฐานการโอนเงิน"
  • ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น