นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14: UNIVERSITY IN DISTRUPTIVE ERA

การลงทะเบียน : นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14

นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14 จำนวนผู้ลงทะเบียน 86 คน

* ติดต่อขอรับใบเสร็จที่ได้หน้างาน

ลำดับที่ 87. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการสร้างเพจบนเฟซบุ๊กในประเทศไทย

ซัมซูดิน มามะ
Oral || วิทยานิพนธ์ || Proceeding || มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ศึกษาศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 85. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านนั่งเล่นสาย ม.อ. ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

นาปีซะห์ ดือราแม
Oral || วิทยานิพนธ์ || Proceeding || มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะศึกษาศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 84. การท่องเที่ยวเชิงธรณีตามเส้นทางพิษณุโลก-แหล่งไดโนเสาร์เขาชี

เตชธร ชนะเพีย
Oral || วิทยานิพนธ์ || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 83. ระบบตรวจสอบการลงชื่อเข้าห้องเรียนของนิสิตโดยใช้ภาพถ่าย

พิเศษพงศ์ สุธาพันธ์
Oral || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 81. การศึกษาการดำเนินงานของงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

สุธาสินี น่วมด้วง
Oral || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 79. อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก : แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีของเทือกเขาเพชรบูรณ์

เตชธร ชนะเพีย
Poster || วิทยานิพนธ์ || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 78. การสร้างสรรค์ศิลปะชุมชน ตามคติความเชื่อดาวเพดานของชาวล้านนา

กมลฉัตร ศรีเจริญลาภ
Oral || วิทยานิพนธ์ || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 77. ผลของสารเคมีที่มีต่อการดูดซับของเขม่าดำที่ได้จากการเผาขยะพลาสติก

อัจฉรา อิ่มคำ พุฒคำ
Poster || วิจัย || Abstract || มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 76. ประวัติศาสตร์ชุมชน: ชุมชนคอนสาร เขื่อนจุฬาภรณ์ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

อุดมพร ธีระวิริยะกุล
Poster || วิจัย || Abstract || มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 75. การดูดซับแคดเมียมและโครเมียมในสารละลายโดยใช้ลีโอนาไดต์ผสมเบนโทไนต์เป็นตัวดูดซับ

จินตนา กล่ำเทศ
Poster || วิจัย || Abstract || มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 74. ลักษณะสังคมพืชป่าเต็งรังที่มีผักหวานป่า

ธนวินท์ เฟื่องเพียร
Oral || วิทยานิพนธ์ || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 72. ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากดอกกุหลาบ ลีลาวดี และมะลิ

วัชราภรณ์ ทาหาร
Poster || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครุศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 71. ต้นทุนทางตรงของสารเคมีและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องปฏิบัติการต่อหัวนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิภาดา บุญส่งแท้
Poster || วิจัยสถาบัน || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 70. การศึกษาเบื้องต้นผลของฮอร์โมน 17β-estradiol ต่อการพัฒนารังไข่ของแม่พันธุ์กุ้งฝอย (Macrobrachium lanchesteri)

ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
Poster || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 69. การท่องเที่ยวเชิงธรณี : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา 10 แห่งในประเทศไทย

กิจการ พรหมมา
Poster || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 68. ลักษณะสังคมพืชของระบบนิเวศที่มีไม้สะทอนเป็นไม้เด่น

เสวียน เปรมประสิทธิ์
Poster || วิทยานิพนธ์ || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 67. การกักเก็บคาร์บอน ในโซน B บริเวณพื้นที่ปกปักอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) บริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

เสวียน เปรมประสิทธิ์
Poster || วิทยานิพนธ์ || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 66. คุณสมบัติของดิน ในโซน B, C และ D บริเวณพื้นที่ปกปักอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) บริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

เสวียน เปรมประสิทธิ์
Poster || วิทยานิพนธ์ || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 64. การศึกษาความปลอดภัยทางถนนบริเวณทางโค้งแนวราบภายในสถานศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก

ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ
Oral || วิจัยสถาบัน || Proceeding || มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 61. ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ที่มีความเหมาะสมสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์ในรูปของอุณหภูมิต่ำโดยใช้วัฏจักรแรงคิน

สรวิศ สอนสารี
Oral || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย