นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14: UNIVERSITY IN DISTRUPTIVE ERA

การลงทะเบียน : นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14

นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14 จำนวนผู้ลงทะเบียน 86 คน

* ติดต่อขอรับใบเสร็จที่ได้หน้างาน

ลำดับที่ 121. ประเมินภาวะซึมเศร้าในนิสิตมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร
Oral || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร สังคมศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 119. ผลของบุหรี่ต่อการทำงานของหัวใจ

พุธิตา สง่าจิตร
Oral || วิทยานิพนธ์ || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสหเวชศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 118. การสร้างตัวแบบเพื่อพยากรณ์ราคาข้าวในประเทศไทย

จริยพรรณ พันธ์สมตน
Poster || วิทยานิพนธ์ || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 117. สภาพการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

วชิราวุธ ธูปกระแจะ
Poster || วิทยานิพนธ์ || Proceeding || มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะครุศาสตร์ สาขาการบริหารการศึกษา
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 116. พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับเพชรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook)

ดวงกมล เพ็ชร์ชะ
Poster || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี อัญมณี
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 115. การเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะพันธุ์ปลาสลิด (Trichopodus pectoralis) ด้วยวิธีการเพิ่มช่วงเวลาที่ปลาได้รับแสงในรอบวัน

ธนสรณ์ รักดนตรี
Oral || วิทยานิพนธ์ || Proceeding || มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 114. การสร้างและทดสอบคุณสมบัติของเซลล์ที่แสดงออกยีนแสงสีเขียว (GFP) ร่วมกับยีน LC3B เพื่อใช้ในการค้นหา autophagy modulator จากสารสกัดสมุนไพรในการรักษาโรคมะเร็ง

วิภาวรรณ ศิริกุลพาณิชย์
Oral || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยบูรพา เภสัชศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 112. การวิเคราะห์หาปริมาณกรดอะซิติกในตัวอย่างน้ำส้มสายชูด้วยเทคนิคแลปออนไมโครเพลทโดยใช้สารสกัดจากกะหล่ำปลีแดงเป็นรีเอเจนต์ธรรมชาติ

นภาพร วรรณาพรม
Poster || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะครุศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 110. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบการบริหาร (7s) กับความสำเร็จของธุรกิจโฮสเทล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ปริยาพร ปรารถนกุล
Oral || วิทยานิพนธ์ || Abstract || มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 109. การประยุกต์ใช้ Model 4R ในกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ดวงหทัย แพงจิกรี
Oral || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 102. ความรุนแรงที่ปรากฏในละครชุด “Club Friday The Series 9”

ภาณิชา พิมพ์ทองงาม
Oral || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิเทศศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 101. ระบบจ่ายไฟสำหรับเครื่องปฏิกรณ์ไดอิเล็กทริคแบริเออร์ดิสชาร์จพลาสมาแบบแผ่นขนาน

กุลนันทน์ ภูประสิทธิ์
Poster || วิทยานิพนธ์ || Proceeding || จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์/ ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 100. การศึกษาเเละปรับปรุงส่วนผสมที่เหมาะสมสำหรับการผลิตปุ๋ยปั้นเม็ด

ภาณุ บูรณจารุกร
Oral || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิศวกรรมศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 99. ตัวแบบของตัวละครชายจากละครโทรทัศน์เรื่อง บุพเพสันนิวาส

เณริศา ชัยศุภมงคลลาภ
Oral || วิจัย || Proceeding || จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิเทศศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 97. การพัฒนาโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบหมุนเวียนอากาศแบบบังคับสำหรับตะเกียบไม้ไผ่

จารุนันท์ อินทะรังษี
Oral || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง คณะวิทยาศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 96. การลดรสขมของชาใบบัว

ปภัสรา พันหิรัญ
Oral || วิทยานิพนธ์ || Proceeding || มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 95. สุนทรียะจากการสะท้อนความรื่นรมย์ของชีวิตในผลงานจิตรกรรมแนวศิลปะนามธรรม

ณัฐนันท์ ศิริเจริญ
Poster || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะนิเทศศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 90. ผลของสภาวะนํ้าท่วมขังระยะสั้นที่มีต่อองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

อัญชลี จังพินิจกุล
Oral || วิทยานิพนธ์ || Abstract || มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 89. การสำรวจพยาธิปอดหนูในหอยที่เป็นโฮสต์ตัวกลางในประเทศไทย

อับดุลฮากัม ดูมีแด
Oral || วิทยานิพนธ์ || Abstract || มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 88. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อราคาการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับนำไปเป็นเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนในจังหวัดลำปาง

ปรมาภรณ์ มะโนตัน
Oral || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วิทยาศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย