นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14: UNIVERSITY IN DISTRUPTIVE ERA

ชำระเงิน ของจำนวนผู้เข้าร่วมงาน 54 คน


การลงทะเบียน : แสดงทั้งหมด เฉพาะผู้ชำระเงิน Walk-in

* ติดต่อขอรับใบเสร็จที่ได้หน้างาน

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุลผู้ร่วมงาน สังกัด/หน่วยงาน การลงทะเบียน สถานะ
1. ธีรวัฒน์ ธวัลรัตน์โภคิน - ชำระเงิน
2. Dr.Kanyanan Sirakuptharanon ทองสุข ชำระเงิน
3. ดำรงค์ศักดื์ ทัดวงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชำระเงิน
4. สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชำระเงิน
5. เทวิน ธนะวงษ์ นเรศวร ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
6. ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชำระเงิน
7. บิสมี ฮินนะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ชำระเงิน
8. PIYARAT SRISAWANG NARESUAN UNIVERSITY ชำระเงิน
9. อดิศร กวาวสิบสาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ชำระเงิน
10. เยาวลักษณ์ ขันหัวโทน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
11. ปาจรีย์ ทองสนิท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
12. พิษณุวัฒน์ วิเชียรกันทา มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
13. วารุณี ประสาทเขตการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
14. รัศมี สิทธิขันแก้ว วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี /มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงิน
15. กรองกาญจน์ จันต๊ะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
16. อาฟีฟี ลาเต๊ะ สงขลานครินทร์ ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
17. อรรถกฤษณ์ อมรไตรภพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงิน
18. กิตติยา พลอยวัฒนาวงศ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
19. ดร.สาทิพย์ เครือสูงเนิน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงิน
20. ปรารถนา โลพิน นเรศวร ชำระเงิน
21. พรรษา ดีลิ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงิน
22. เทวิน ธนะวงษ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงิน
23. ณัฐกานต์ อิงชัยภูมิ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงิน
24. Wannaprapha Suksawas Faculty of Humanities ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
25. นงลักษณ์ ยิ้มตระกูล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงิน
26. พรทิพย์ เดโชเม็ง มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ชำระเงิน
27. ตวงรัตน์ คำสอาด มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ชำระเงิน
28. เบญจวรรณ สุขเจริญภิญโญ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงิน
29. กัณฐิกา จำปางาม มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงิน
30. Patita Thanthong มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ชำระเงิน
31. สุภาพร สุขเสริญ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
32. Varunee Boonchoo Chula chanutid school ชำระเงิน
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ จงชานสิทโธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ชำระเงิน
34. สุภาวรรณ จันทร์ไพแสง ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
35. เบญจวรรณ สุขเจริญภิญโญ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
36. สมพล พวงสั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
37. ภควดี สุดสงวน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
38. ปรารถนา มณีฉาย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
39. วรากรณ์ สุดสงวน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
40. เจริญ แก้วประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
41. ปิยะวดี กิ่งมาลา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
42. จารุวรรณ สิงห์ม่วง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
43. อิทธิเดช ชัยสิทธิ์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ชำระเงิน
44. โสภิดา ชิดชื่นเชย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชำระเงิน
45. วราภา มหากาญจนกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชำระเงิน
46. สุพรรณนิจ พลเสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชำระเงิน
47. ณิชนันทน์ ฟักบัว กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงิน
48. สุภาวรรณ จันทร์ไพแสง มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงิน
49. นางวนิดา สมานมิตร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชำระเงิน
50. ธานี จงยัง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชำระเงิน
51. ธัญยธรณ์​ ตันโน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ชำระเงิน
52. นพคุณ ภักดีณรงค์ มหาสารคาม ชำระเงิน
53. นายสุรชัย แดนตะเคียน โรงเรียนเชาวน์วัศ ชำระเงิน
54. มนรดา แข็งแรง มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ชำระเงิน