นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14: UNIVERSITY IN DISTRUPTIVE ERA

Walk-in ของจำนวนผู้เข้าร่วมงาน 201 คน


การลงทะเบียน : แสดงทั้งหมด เฉพาะผู้ชำระเงิน Walk-in

* ติดต่อขอรับใบเสร็จที่ได้หน้างาน

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุลผู้ร่วมงาน สังกัด/หน่วยงาน การลงทะเบียน สถานะ
1. สุธาสินี น่วมด้วง กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
2. รศ.ดร.ปริญญา มาสวัสดิ์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
3. CHARKRIYA PROMSUBAN ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
4. อัมราภรณ์ ภู่ระย้า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
5. วินัย ปานโท้ มหาวิทยาลัยนเรศว Walk-in -
6. ณัฏฐินี ปิยะศิริพนธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
7. อัญชลี ศิษยนเรนทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
8. ศิรพัชร์ ฌานเชาว์วรรธน์ นเรศวร Walk-in -
9. รสริน เต็มปลื้ม มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
10. กนกดาว เดชก้อง มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
11. ดร.ทิพย์วัลย์ เกตุอินทร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
12. อภิพงษ์ พุฒคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Walk-in -
13. สุดารัตน์ ชาติสุทธิ นเรศวร Walk-in -
14. สุรภา วิชาเป็ง มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
15. ฐิติรดา เปรมปรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ Walk-in -
16. อภิวัตร บุญกอง มหาวิทยาลัยนครพนม Walk-in -
17. วิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
18. ผศ.ศรีสุดา กวยาสกุล คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Walk-in -
19. กรรชัย น้อยชาลี มหาวิทยาลัยนครพนม Walk-in -
20. ธนากร สีเมฆ มหาวิทยาลัยนครพนม Walk-in -
21. พชระ ข้างเเก้ว มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
22. นูรฮูดา มีระยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ Walk-in -
23. นางสาวโนรอามาลีนา สาแม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Walk-in -
24. ซูไรยา เจะอาลี สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Walk-in -
25. วีด้าด อับดุลเลาะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Walk-in -
26. ซอลีฮะห์ สะมะแอ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Walk-in -
27. อัสมะ บือราเฮง มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ Walk-in -
28. นาดียะห์ ดาโอ๊ะสีตี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Walk-in -
29. โฮเวีย โต๊ะหะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Walk-in -
30. อาลียา เริงสมุทร สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Walk-in -
31. ยาวาเฮ มะดีเยาะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Walk-in -
32. เมธาวี สมัยพิทักษ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Walk-in -
33. ยามีน หวันตาหลา สงขลานครินทร์​ Walk-in -
34. ชนัชพร โต๊ะหมุด สงขลานครินทร์​ Walk-in -
35. ไอลดา คงสมุทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Walk-in -
36. ใหมมูน๊ะ หลงสลำ สงขลานครินทร์ Walk-in -
37. อรรถพล อ่ำทอง มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
38. ปราณี นางงาม มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
39. ภูวนาท ฟักเกตุ วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน Walk-in -
40. จิตศิริน ก้อนคง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Walk-in -
41. นายกิติศักดิ์ คุ้มแก้ว สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) Walk-in -
42. สุวิทย์ กิระวิทยา นเรศวร Walk-in -
43. สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Walk-in -
44. เกตุจันทร์ จำปาไชยศรี มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
45. ศิริพร เดชะศิลารักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Walk-in -
46. ปัทม์ชนนันท์ ศรีพิพัฒนกุล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
47. ภัทริกา สิงห์สถิตย์ กองบริการการศึกาษา มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
48. เกตสุณี มั่นชาวนา กองบริการการศึกาษา มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
49. กรองกาญจน์ ชูทิพย์ นเรศวร Walk-in -
50. บิสมี ฮินนะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Walk-in -
51. พัทธมน แสงอินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
52. ดุษฎี รุ่งรัตนกุล มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
53. พลปรีชา ชิดบุรี คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาลัยวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
54. ผศ.ดร. ดวงกมล ขันธเลิศ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
55. บุณยวีย์ ขจรกสิรัตน์ คณะเกษตรศาสตร์ฯ Walk-in -
56. ภวัต ภาชนะ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
57. ศุภพัชรี ธนสารไพบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
58. นงลักษณ์ ยิ้มตระกูล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
59. จุไรรัตนฺ์ โสภา นเรศวร Walk-in -
60. สุวนันท์ วงษ์เลี้ยง นเรศวร Walk-in -
61. พิษณุ พรมแก้ว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
62. กัญญาภรณ์ ระวังกิ่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
63. ปิ่นแก้ว ผลพล คณะแพทยศาสตร์ หมาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
64. สิริมาศ สลีวงศ์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
65. อชินี พลสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Walk-in -
66. ขนิษฐา รัตตนงพิสัตย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
67. ธิติพร ชาญศิริวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Walk-in -
68. ธิติพร ชาญศิริวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Walk-in -
69. นฤนาถ สุขสบาย คณะแพทยศาสตร์ Walk-in -
70. ลำภู มีแสง คณะแพทยศาสตร์ Walk-in -
71. นุชนาจ แจ่มขำ สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ม.นเรศวร Walk-in -
72. สิทธิชัย มีบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Walk-in -
73. สิทธิชัย มีบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Walk-in -
74. สุทธิวรรณ มีแท่ง สหเวชศาสตร์ Walk-in -
75. สุภัชญา เครือออน มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
76. ธรรศพงศ์ วงษ์สวัสดิ์ วิทยาลัยทองสุข Walk-in -
77. บุญจริยา เกตุอ่อน วิทยาลัยทองสุข Walk-in -
78. พีรวิชญ์ จิณสิทธิ์ วิทยาลัยทองสุข Walk-in -
79. ธันยธีร์ วามะสุรีย์ วิทยาลัยทองสุข Walk-in -
80. วรรณี จิตรสุวรรณ วิทยาลัยทองสุข Walk-in -
81. ภัทราภรณ์ ไชยสาร วิทยาลัยทองสุข Walk-in -
82. บัณฑิตา เถื่อนกูล มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
83. ปณิชา เกศเกษมกุล คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร Walk-in -
84. สมชาย แสงอำนาจเดช มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
85. วิไลพร ทองเกล็ด กองบริการการศึกษ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
86. พิชญาภา ยวงสร้อย มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
87. พิชญาภา ยวงสร้อย มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
88. วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล นเรศวร Walk-in -
89. ขนิษฐา ธิโนชัย ภาคคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ Walk-in -
90. เบญจวรรณ อินต๊ะวงศ์ สพป.พล 1 Walk-in -
91. อมรรัตน์ ทิพย์ชื่น สพป.พล 1 Walk-in -
92. วรากร ขวัญเมือง สพป.พล 1 Walk-in -
93. ปรีชา ภูลำพา สพป.พล 1 Walk-in -
94. พิชาภรณ์ อิ่มกระจ่าง สพป.พล 1 Walk-in -
95. กชวิมล ไชยะโสดา สพป.พล 1 Walk-in -
96. วิลันดา วรรณาดิเรก สพป.พล 1 Walk-in -
97. ปรียาภรณ์ กฤตพลวิวัฒน์ สพป.พล 1 Walk-in -
98. วัชราภรณ์ เพ็ชรภา คณะแพทยศาสตร์ Walk-in -
99. อัจฉรา กลิ่นจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Walk-in -
100. Watoo Phrompittayarat naresuan Walk-in -
101. Parichart Rachapradit Naresuan Walk-in -
102. sirimas Hengrasmee naresuan Walk-in -
103. กมลวรรณ เลิศชัยพูนทรัพย์ นเรศวร Walk-in -
104. ชฎาภา เมฆดินแดง นเรศวร Walk-in -
105. บุญรักษ์ แวนบอเซอร์ นเรศวร Walk-in -
106. ชีวพัฒน์ แวนบอเซอร์ แม่ฟ้าหลวง Walk-in -
107. กมล ไม้กร่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
108. รัชนี มุขแจ้ง นเรศวร Walk-in -
109. ชาญณวุฒ ไชยรักษา มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
110. พิพัฒน์ ปิ่นจินดา สพป.พิษณุโลก​ เขต​ 1 Walk-in -
111. พิพัฒน์ ปิ่นจินดา สพฐ. Walk-in -
112. กิตติพงศ์ โฆษิตวรกิจกุล นเรศวร Walk-in -
113. สุชาดา พิมเสน มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
114. พุดตาน พันธุเณร มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
115. ชฎาภา เมฆดินแดง นเรศวร Walk-in -
116. วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
117. อุเทน ฟองวาริน มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
118. ปรเมศศ์ จันทร์น้ำคบ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Walk-in -
119. รัตนา การุญบุญญานันท์ นเรศวร Walk-in -
120. ปรารถนา เอนกปัญญากุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
121. สุุุธิตา ใจสมุทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
122. สุดารัตน์ ชาติสุทธิ นเรศวร Walk-in -
123. นพดล ศุกลรัตน์มณีกร มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
124. ผศ.ดร.วิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
125. ดร.สาทิพย์ เครือสูงเนิน นเรศวร Walk-in -
126. ผศ.ดร.ชมพู โกติรัมย์ วิทยาลัยดุสิตธานี Walk-in -
127. วศิน เหลี่ยมปรีชา มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
128. ปิยธิดา ทับบุญ - Walk-in -
129. อัญชลี ศิษยนเรนทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
130. พรทิพย์ กลมดี มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
131. ปาจรีย์ ทองสนิท คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม นเรศวร Walk-in -
132. อัษฎางค์ พลนอก มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
133. อรรถวิทย์ สมศิริ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
134. ผศ.ดร.นันทิมา นาคาพงศ์ อัศวรักษ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
135. ธัช มั่นต่อการ นเรศวร Walk-in -
136. Salisa Veerapun Naresuan University Walk-in -
137. สุธิดา แก้วกัลยา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม Walk-in -
138. สมชาย แสงอำนาจเดช คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
139. สมร หิรัญประดิษฐกุล นเรศวร Walk-in -
140. Mayuree Krajayklang NU Walk-in -
141. ดร.รัตนา สนั่นเมือง ม. นเรศวร Walk-in -
142. ภูวนาท ฟักเกตุ วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน Walk-in -
143. ชนนิษฏ์ ชูพยัคฆ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
144. พิมพ์ณภัชญ์ เมฆพันธ์ - Walk-in -
145. ณัฐพร ศรีไพโรจน์ นเรศวร Walk-in -
146. วรัญญา อ้นจันทร์ นเรศวร Walk-in -
147. ขวัญทิวา โฉมแดง นเรศวร Walk-in -
148. วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
149. ขนิษฐา รุตรัตนมงคล คณะเกษตรศาสตร์ฯ/ม.นเรศวร Walk-in -
150. ธัญยธรณ์ ตันโน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร Walk-in -
151. ศรีสุดา กวยาสกุล ม.นเรศวร Walk-in -
152. ดวงดาว จันทร์เนย นเรศวร Walk-in -
153. ศศิธร ปรือทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก Walk-in -
154. นลิน วงศ์ขัตติยะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Walk-in -
155. สุจิตรา เรืองเดชาวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก Walk-in -
156. ดร.ทักษณี มหาศิริพันธุ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
157. วัชรี เที่ยงอยู่ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
158. ณัฏฐิรา ก๋าวินจันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก Walk-in -
159. สุกัญญา ทับทิม มทร.ล้านนา พิษณุโลก Walk-in -
160. สุจิตตรา อินทอง มทร.ล้านนา พิษณุโลก Walk-in -
161. วาสนา สิงห์ดวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก Walk-in -
162. ผศ.ร.ท.หญิง ดร.สายศิริ มีระเสน มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
163. ธเนศ สอนดา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.นเรศวร Walk-in -
164. ดร.ปรเมษฐ์ ดำชู มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
165. ดร.ปรเมษฐ์ ดำชู คณะบริธุรกิจฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
166. ณภัทรสรา ดาวษาวะ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
167. สวัสดิโชค แซ่ปัง มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
168. วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล นเรศวร Walk-in -
169. บุญชัย ตรีบุพชาติสกุล บริษัท วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด Walk-in -
170. ศรารัตน์ มหาศรานนท์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
171. ดลฤดี สงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
172. ดลฤดี สงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
173. วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
174. กษิดิศ เเก้วมณี IESEG School of Management Lile,France B.SC Business administration Department of Management Walk-in -
175. Sopheaktra Hien Faculty of Humanities Walk-in -
176. Sopheaktra Hien Faculty of Humanities Walk-in -
177. อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ โรงเรียนวัดหัวงิ้ว สพป.นครสวรรค์ เขต 1 Walk-in -
178. ปุณิกา นามวงค์สะกุล นเรศวร Walk-in -
179. ชญาพร คุณประทุม คณะบริหารธุรกิจฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
180. รัตนา การุญบุญญานันท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร Walk-in -
181. ปวีณา จันทร์นวล นเรศวร Walk-in -
182. นิชฎารัสมิ์ รักษาสัตย์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร Walk-in -
183. ทศพล สุรนัคครินทร์ นเรศวร Walk-in -
184. อาภรณ์ชนิศ แสงสังข์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
185. ดวงพร ทองน้อย มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
186. วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
187. เรณู วิริยะประสิทธิ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
188. ขวัญดาว มูลหล้า มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
189. ดร.สุชาดา พิมเสน มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
190. ประสุข โฆษวิฑิตกุล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
191. อาทิตย์​ พงษ์​พา​นิช​ นเรศวร​ Walk-in -
192. พิชญาภา สิริเดชกุล นเรศวร Walk-in -
193. อนุชา แก้วพูลสุข นเรศวร Walk-in -
194. สุวิมล ใจยศ คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร Walk-in -
195. หรินฟ้า พัฒนพงศ์พิทักษ์ มนุษยศาสตร์/ม.น. Walk-in -
196. สิริรมณี ณ น่าน มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
197. ธัญญา อุดอ้าย มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
198. จงรักษ์ อรรถรัฐ นเรศวร Walk-in -
199. จุฑาทิพย์ นมะหุต มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
200. วภากร ศิริวงศ์ นเรศวร Walk-in -
201. ปรัชญา แปดสี มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -