นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14: UNIVERSITY IN DISTRUPTIVE ERA

แสดงทั้งหมด ของจำนวนผู้เข้าร่วมงาน 255 คน


การลงทะเบียน : แสดงทั้งหมด เฉพาะผู้ชำระเงิน Walk-in

* ติดต่อขอรับใบเสร็จที่ได้หน้างาน

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุลผู้ร่วมงาน สังกัด/หน่วยงาน การลงทะเบียน สถานะ
1. สุธาสินี น่วมด้วง กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
2. รศ.ดร.ปริญญา มาสวัสดิ์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
3. CHARKRIYA PROMSUBAN ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
4. ธีรวัฒน์ ธวัลรัตน์โภคิน - ชำระเงิน
5. Dr.Kanyanan Sirakuptharanon ทองสุข ชำระเงิน
6. อัมราภรณ์ ภู่ระย้า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
7. วินัย ปานโท้ มหาวิทยาลัยนเรศว Walk-in -
8. ณัฏฐินี ปิยะศิริพนธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
9. ดำรงค์ศักดื์ ทัดวงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชำระเงิน
10. สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชำระเงิน
11. เทวิน ธนะวงษ์ นเรศวร ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
12. ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชำระเงิน
13. อัญชลี ศิษยนเรนทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
14. ศิรพัชร์ ฌานเชาว์วรรธน์ นเรศวร Walk-in -
15. รสริน เต็มปลื้ม มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
16. กนกดาว เดชก้อง มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
17. ดร.ทิพย์วัลย์ เกตุอินทร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
18. บิสมี ฮินนะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ชำระเงิน
19. PIYARAT SRISAWANG NARESUAN UNIVERSITY ชำระเงิน
20. อดิศร กวาวสิบสาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ชำระเงิน
21. เยาวลักษณ์ ขันหัวโทน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
22. อภิพงษ์ พุฒคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Walk-in -
23. ปาจรีย์ ทองสนิท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
24. สุดารัตน์ ชาติสุทธิ นเรศวร Walk-in -
25. พิษณุวัฒน์ วิเชียรกันทา มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
26. วารุณี ประสาทเขตการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
27. สุรภา วิชาเป็ง มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
28. รัศมี สิทธิขันแก้ว วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี /มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงิน
29. ฐิติรดา เปรมปรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ Walk-in -
30. กรองกาญจน์ จันต๊ะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
31. อภิวัตร บุญกอง มหาวิทยาลัยนครพนม Walk-in -
32. วิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
33. ผศ.ศรีสุดา กวยาสกุล คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Walk-in -
34. กรรชัย น้อยชาลี มหาวิทยาลัยนครพนม Walk-in -
35. ธนากร สีเมฆ มหาวิทยาลัยนครพนม Walk-in -
36. พชระ ข้างเเก้ว มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
37. นูรฮูดา มีระยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ Walk-in -
38. นางสาวโนรอามาลีนา สาแม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Walk-in -
39. ซูไรยา เจะอาลี สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Walk-in -
40. วีด้าด อับดุลเลาะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Walk-in -
41. อาฟีฟี ลาเต๊ะ สงขลานครินทร์ ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
42. ซอลีฮะห์ สะมะแอ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Walk-in -
43. อัสมะ บือราเฮง มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ Walk-in -
44. นาดียะห์ ดาโอ๊ะสีตี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Walk-in -
45. โฮเวีย โต๊ะหะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Walk-in -
46. อาลียา เริงสมุทร สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Walk-in -
47. ยาวาเฮ มะดีเยาะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Walk-in -
48. เมธาวี สมัยพิทักษ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Walk-in -
49. ยามีน หวันตาหลา สงขลานครินทร์​ Walk-in -
50. ชนัชพร โต๊ะหมุด สงขลานครินทร์​ Walk-in -
51. ไอลดา คงสมุทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Walk-in -
52. ใหมมูน๊ะ หลงสลำ สงขลานครินทร์ Walk-in -
53. อรรถพล อ่ำทอง มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
54. อรรถกฤษณ์ อมรไตรภพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงิน
55. ปราณี นางงาม มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
56. ภูวนาท ฟักเกตุ วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน Walk-in -
57. กิตติยา พลอยวัฒนาวงศ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
58. จิตศิริน ก้อนคง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Walk-in -
59. นายกิติศักดิ์ คุ้มแก้ว สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) Walk-in -
60. สุวิทย์ กิระวิทยา นเรศวร Walk-in -
61. สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Walk-in -
62. เกตุจันทร์ จำปาไชยศรี มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
63. ศิริพร เดชะศิลารักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Walk-in -
64. ปัทม์ชนนันท์ ศรีพิพัฒนกุล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
65. ภัทริกา สิงห์สถิตย์ กองบริการการศึกาษา มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
66. เกตสุณี มั่นชาวนา กองบริการการศึกาษา มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
67. กรองกาญจน์ ชูทิพย์ นเรศวร Walk-in -
68. บิสมี ฮินนะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Walk-in -
69. ดร.สาทิพย์ เครือสูงเนิน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงิน
70. พัทธมน แสงอินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
71. ดุษฎี รุ่งรัตนกุล มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
72. พลปรีชา ชิดบุรี คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาลัยวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
73. ผศ.ดร. ดวงกมล ขันธเลิศ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
74. บุณยวีย์ ขจรกสิรัตน์ คณะเกษตรศาสตร์ฯ Walk-in -
75. ภวัต ภาชนะ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
76. ศุภพัชรี ธนสารไพบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
77. นงลักษณ์ ยิ้มตระกูล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
78. ปรารถนา โลพิน นเรศวร ชำระเงิน
79. จุไรรัตนฺ์ โสภา นเรศวร Walk-in -
80. สุวนันท์ วงษ์เลี้ยง นเรศวร Walk-in -
81. พิษณุ พรมแก้ว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
82. กัญญาภรณ์ ระวังกิ่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
83. ปิ่นแก้ว ผลพล คณะแพทยศาสตร์ หมาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
84. สิริมาศ สลีวงศ์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
85. อชินี พลสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Walk-in -
86. ขนิษฐา รัตตนงพิสัตย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
87. ธิติพร ชาญศิริวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Walk-in -
88. ธิติพร ชาญศิริวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Walk-in -
89. นฤนาถ สุขสบาย คณะแพทยศาสตร์ Walk-in -
90. ลำภู มีแสง คณะแพทยศาสตร์ Walk-in -
91. นุชนาจ แจ่มขำ สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ม.นเรศวร Walk-in -
92. สิทธิชัย มีบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Walk-in -
93. สิทธิชัย มีบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Walk-in -
94. สุทธิวรรณ มีแท่ง สหเวชศาสตร์ Walk-in -
95. สุภัชญา เครือออน มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
96. ธรรศพงศ์ วงษ์สวัสดิ์ วิทยาลัยทองสุข Walk-in -
97. บุญจริยา เกตุอ่อน วิทยาลัยทองสุข Walk-in -
98. พีรวิชญ์ จิณสิทธิ์ วิทยาลัยทองสุข Walk-in -
99. ธันยธีร์ วามะสุรีย์ วิทยาลัยทองสุข Walk-in -
100. วรรณี จิตรสุวรรณ วิทยาลัยทองสุข Walk-in -
101. ภัทราภรณ์ ไชยสาร วิทยาลัยทองสุข Walk-in -
102. บัณฑิตา เถื่อนกูล มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
103. ปณิชา เกศเกษมกุล คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร Walk-in -
104. สมชาย แสงอำนาจเดช มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
105. วิไลพร ทองเกล็ด กองบริการการศึกษ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
106. พิชญาภา ยวงสร้อย มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
107. พิชญาภา ยวงสร้อย มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
108. วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล นเรศวร Walk-in -
109. ขนิษฐา ธิโนชัย ภาคคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ Walk-in -
110. เบญจวรรณ อินต๊ะวงศ์ สพป.พล 1 Walk-in -
111. อมรรัตน์ ทิพย์ชื่น สพป.พล 1 Walk-in -
112. วรากร ขวัญเมือง สพป.พล 1 Walk-in -
113. ปรีชา ภูลำพา สพป.พล 1 Walk-in -
114. พิชาภรณ์ อิ่มกระจ่าง สพป.พล 1 Walk-in -
115. กชวิมล ไชยะโสดา สพป.พล 1 Walk-in -
116. วิลันดา วรรณาดิเรก สพป.พล 1 Walk-in -
117. ปรียาภรณ์ กฤตพลวิวัฒน์ สพป.พล 1 Walk-in -
118. พรรษา ดีลิ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงิน
119. วัชราภรณ์ เพ็ชรภา คณะแพทยศาสตร์ Walk-in -
120. อัจฉรา กลิ่นจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Walk-in -
121. Watoo Phrompittayarat naresuan Walk-in -
122. Parichart Rachapradit Naresuan Walk-in -
123. sirimas Hengrasmee naresuan Walk-in -
124. กมลวรรณ เลิศชัยพูนทรัพย์ นเรศวร Walk-in -
125. ชฎาภา เมฆดินแดง นเรศวร Walk-in -
126. บุญรักษ์ แวนบอเซอร์ นเรศวร Walk-in -
127. ชีวพัฒน์ แวนบอเซอร์ แม่ฟ้าหลวง Walk-in -
128. กมล ไม้กร่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
129. รัชนี มุขแจ้ง นเรศวร Walk-in -
130. ชาญณวุฒ ไชยรักษา มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
131. พิพัฒน์ ปิ่นจินดา สพป.พิษณุโลก​ เขต​ 1 Walk-in -
132. พิพัฒน์ ปิ่นจินดา สพฐ. Walk-in -
133. กิตติพงศ์ โฆษิตวรกิจกุล นเรศวร Walk-in -
134. สุชาดา พิมเสน มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
135. พุดตาน พันธุเณร มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
136. ชฎาภา เมฆดินแดง นเรศวร Walk-in -
137. วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
138. อุเทน ฟองวาริน มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
139. ปรเมศศ์ จันทร์น้ำคบ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Walk-in -
140. รัตนา การุญบุญญานันท์ นเรศวร Walk-in -
141. ปรารถนา เอนกปัญญากุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
142. สุุุธิตา ใจสมุทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
143. เทวิน ธนะวงษ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงิน
144. สุดารัตน์ ชาติสุทธิ นเรศวร Walk-in -
145. นพดล ศุกลรัตน์มณีกร มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
146. ผศ.ดร.วิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
147. ดร.สาทิพย์ เครือสูงเนิน นเรศวร Walk-in -
148. ณัฐกานต์ อิงชัยภูมิ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงิน
149. ผศ.ดร.ชมพู โกติรัมย์ วิทยาลัยดุสิตธานี Walk-in -
150. Wannaprapha Suksawas Faculty of Humanities ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
151. วศิน เหลี่ยมปรีชา มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
152. ปิยธิดา ทับบุญ - Walk-in -
153. นงลักษณ์ ยิ้มตระกูล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงิน
154. อัญชลี ศิษยนเรนทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
155. พรทิพย์ กลมดี มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
156. ปาจรีย์ ทองสนิท คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม นเรศวร Walk-in -
157. อัษฎางค์ พลนอก มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
158. อรรถวิทย์ สมศิริ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
159. ผศ.ดร.นันทิมา นาคาพงศ์ อัศวรักษ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
160. ธัช มั่นต่อการ นเรศวร Walk-in -
161. Salisa Veerapun Naresuan University Walk-in -
162. พรทิพย์ เดโชเม็ง มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ชำระเงิน
163. ตวงรัตน์ คำสอาด มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ชำระเงิน
164. สุธิดา แก้วกัลยา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม Walk-in -
165. สมชาย แสงอำนาจเดช คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
166. สมร หิรัญประดิษฐกุล นเรศวร Walk-in -
167. Mayuree Krajayklang NU Walk-in -
168. ดร.รัตนา สนั่นเมือง ม. นเรศวร Walk-in -
169. ภูวนาท ฟักเกตุ วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน Walk-in -
170. ชนนิษฏ์ ชูพยัคฆ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
171. เบญจวรรณ สุขเจริญภิญโญ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงิน
172. กัณฐิกา จำปางาม มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงิน
173. พิมพ์ณภัชญ์ เมฆพันธ์ - Walk-in -
174. Patita Thanthong มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ชำระเงิน
175. ณัฐพร ศรีไพโรจน์ นเรศวร Walk-in -
176. วรัญญา อ้นจันทร์ นเรศวร Walk-in -
177. สุภาพร สุขเสริญ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
178. ขวัญทิวา โฉมแดง นเรศวร Walk-in -
179. Varunee Boonchoo Chula chanutid school ชำระเงิน
180. วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
181. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ จงชานสิทโธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ชำระเงิน
182. สุภาวรรณ จันทร์ไพแสง ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
183. ขนิษฐา รุตรัตนมงคล คณะเกษตรศาสตร์ฯ/ม.นเรศวร Walk-in -
184. เบญจวรรณ สุขเจริญภิญโญ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
185. ธัญยธรณ์ ตันโน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร Walk-in -
186. สมพล พวงสั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
187. ภควดี สุดสงวน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
188. ปรารถนา มณีฉาย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
189. วรากรณ์ สุดสงวน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
190. เจริญ แก้วประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
191. ปิยะวดี กิ่งมาลา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
192. จารุวรรณ สิงห์ม่วง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
193. ศรีสุดา กวยาสกุล ม.นเรศวร Walk-in -
194. ดวงดาว จันทร์เนย นเรศวร Walk-in -
195. อิทธิเดช ชัยสิทธิ์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ชำระเงิน
196. ศศิธร ปรือทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก Walk-in -
197. นลิน วงศ์ขัตติยะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Walk-in -
198. สุจิตรา เรืองเดชาวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก Walk-in -
199. ดร.ทักษณี มหาศิริพันธุ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
200. วัชรี เที่ยงอยู่ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
201. โสภิดา ชิดชื่นเชย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชำระเงิน
202. วราภา มหากาญจนกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชำระเงิน
203. สุพรรณนิจ พลเสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชำระเงิน
204. ณัฏฐิรา ก๋าวินจันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก Walk-in -
205. สุกัญญา ทับทิม มทร.ล้านนา พิษณุโลก Walk-in -
206. สุจิตตรา อินทอง มทร.ล้านนา พิษณุโลก Walk-in -
207. วาสนา สิงห์ดวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก Walk-in -
208. ผศ.ร.ท.หญิง ดร.สายศิริ มีระเสน มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
209. ธเนศ สอนดา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.นเรศวร Walk-in -
210. ดร.ปรเมษฐ์ ดำชู มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
211. ดร.ปรเมษฐ์ ดำชู คณะบริธุรกิจฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
212. ณภัทรสรา ดาวษาวะ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
213. สวัสดิโชค แซ่ปัง มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
214. วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล นเรศวร Walk-in -
215. บุญชัย ตรีบุพชาติสกุล บริษัท วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด Walk-in -
216. ศรารัตน์ มหาศรานนท์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
217. ดลฤดี สงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
218. ดลฤดี สงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
219. วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
220. กษิดิศ เเก้วมณี IESEG School of Management Lile,France B.SC Business administration Department of Management Walk-in -
221. Sopheaktra Hien Faculty of Humanities Walk-in -
222. Sopheaktra Hien Faculty of Humanities Walk-in -
223. อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ โรงเรียนวัดหัวงิ้ว สพป.นครสวรรค์ เขต 1 Walk-in -
224. ปุณิกา นามวงค์สะกุล นเรศวร Walk-in -
225. ชญาพร คุณประทุม คณะบริหารธุรกิจฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
226. รัตนา การุญบุญญานันท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร Walk-in -
227. ปวีณา จันทร์นวล นเรศวร Walk-in -
228. นิชฎารัสมิ์ รักษาสัตย์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร Walk-in -
229. ทศพล สุรนัคครินทร์ นเรศวร Walk-in -
230. อาภรณ์ชนิศ แสงสังข์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
231. ดวงพร ทองน้อย มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
232. วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
233. เรณู วิริยะประสิทธิ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
234. ขวัญดาว มูลหล้า มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
235. ดร.สุชาดา พิมเสน มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
236. ประสุข โฆษวิฑิตกุล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
237. อาทิตย์​ พงษ์​พา​นิช​ นเรศวร​ Walk-in -
238. พิชญาภา สิริเดชกุล นเรศวร Walk-in -
239. อนุชา แก้วพูลสุข นเรศวร Walk-in -
240. สุวิมล ใจยศ คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร Walk-in -
241. หรินฟ้า พัฒนพงศ์พิทักษ์ มนุษยศาสตร์/ม.น. Walk-in -
242. สิริรมณี ณ น่าน มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
243. ธัญญา อุดอ้าย มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
244. จงรักษ์ อรรถรัฐ นเรศวร Walk-in -
245. จุฑาทิพย์ นมะหุต มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
246. วภากร ศิริวงศ์ นเรศวร Walk-in -
247. ปรัชญา แปดสี มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
248. ณิชนันทน์ ฟักบัว กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงิน
249. สุภาวรรณ จันทร์ไพแสง มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงิน
250. นางวนิดา สมานมิตร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชำระเงิน
251. ธานี จงยัง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชำระเงิน
252. ธัญยธรณ์​ ตันโน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ชำระเงิน
253. นพคุณ ภักดีณรงค์ มหาสารคาม ชำระเงิน
254. นายสุรชัย แดนตะเคียน โรงเรียนเชาวน์วัศ ชำระเงิน
255. มนรดา แข็งแรง มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ชำระเงิน