นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14: UNIVERSITY IN DISTRUPTIVE ERA

การประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 14
UNIVERSITY IN DISRUPTIVE ERA
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561

เวลา
ห้องประชุม 301
อาคารเอกาทศรถ
08.30-09.30 น. ลงทะเบียน ณ ชั้น 1
09.30-09.50 น. พิธีเปิดงาน
กล่าวต้อนรับ โดย
นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
กล่าวรายงาน โดย
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
กล่าวเปิดงาน โดย
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
มอบของที่ระลึก และบันทึกภาพร่วมกัน
10.00-11.00 น. ปาฐกถาพิเศษ
หัวข้อ "University in Disruptive Era" โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ -->
11.00-12.00 น. ปาฐกถาพิเศษ
หัวข้อ "Challenges of University as a driving force for Thailand 4.0" โดย ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. บรรยายพิเศษ
ทิศทางการวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
14.30-16.30 น. เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มหาวิทยาลัยนเรศวรกับการขับเคลื่อนงานวิจัย โดย รองอธิการบดี และคณะนักวิจัยแกนนำสาขาต่างๆของมหาวิทยาลัยนเรศวร

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม