นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14: UNIVERSITY IN DISTRUPTIVE ERA

** กำหนดการนำเสนอแต่ละห้องอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้ผู้นำมาเสนอมาก่อนเวลา 15 นาที **
รายละเอียดการนำเสนอ Oral presentation
  1. เตรียมไฟล์นำเสนอ Microsoft PowerPoint version 2010 ขึ้นไป โดยห้องนำเสนอจะมีคอมพิวเตอร์เตรียมให้
  2. เวลาการนำเสนอ ผลงานละ 15 นาที (นำเสนอ 10 นาที/ ซักถาม 5 นาที )
  3. ผู้นำเสนอที่ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานดีเด่นจะประกาศผลบน Website ภายใน 1 สัปดาห์ หลังสิ้นสุดงานและผู้จัดงานจะส่งเกียรติบัตรรางวัลนำเสนอดีเด่นให้ท่านทางที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้ในการลงทะเบียน
* นักวิจัยสามารถดาวน์โหลด Abstracts & Proceedings ได้ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

1 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 57 ผลงาน

ไฟล์ เวลา กลุ่ม ชื่อผลงานวิจัย นักวิจัย สังกัด ประเภท
ห้องนำเสนอ 203
13:00 - 13:15 น.วิทยาศาสตร์สุขภาพCharacterization of human erythroid progenitors by mouse monoclonal antibodies นายNatthawut CharoenphonNaresuan Universityวิจัย
13:15 - 13:30 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์Factors influencing online consumer purchasing intention of Gold Jewelry: A case study of Lahore, Pakistan.Gondal Waqas AyubPanyapiwat Institute of managementวิทยานิพนธ์
13:30 - 13:45 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์INFLUENCE OF COUNTRY-OF-ORIGIN- IMAGE ON CONSUMER TRUST TOWARDS CUSTOMER INTENTION MOTORCYCLES FROM CHINA: A CASE STUDY IN NAY PYI TAW, MYANMARZON MAY SOEPanyapiwat Institute of Managementวิจัย
14:30 - 14:45 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการสร้างและทดสอบคุณสมบัติของเซลล์ที่แสดงออกยีนแสงสีเขียว (GFP) ร่วมกับยีน LC3B เพื่อใช้ในการค้นหา autophagy modulator จากสารสกัดสมุนไพรในการรักษาโรคมะเร็งนางสาววิภาวรรณ ศิริกุลพาณิชย์มหาวิทยาลัยบูรพาวิจัย
14:45 - 15:00 น.วิทยาศาสตร์สุขภาพผลของบุหรี่ต่อการทำงานของหัวใจนางสาวพุธิตา สง่าจิตรมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
15:00 - 15:15 น.วิทยาศาสตร์สุขภาพการพัฒนา Cell-based model สำหรับการศึกษา NFAT (Nuclear Factor of Activated T cells) นายเอกชัย เครือแก่นแก้วมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยานิพนธ์
15:15 - 15:30 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประเมินภาวะซึมเศร้าในนิสิตมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนายกันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียรมหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัย
ห้องนำเสนอ 204
13:00 - 13:15 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการลดรสขมของชาใบบัวนางสาวปภัสรา พันหิรัญมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยานิพนธ์
13:15 - 13:30 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ซอสหมูปิ้งลดโซเดียมนางสาววรรณพร โพธิ์ทองมหาวิทยาลัยศิลปากรวิจัย
13:30 - 13:45 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะพันธุ์ปลาสลิด (Trichopodus pectoralis) ด้วยวิธีการเพิ่มช่วงเวลาที่ปลาได้รับแสงในรอบวันนายธนสรณ์ รักดนตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยานิพนธ์
13:45 - 14:00 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลของสภาวะนํ้าท่วมขังระยะสั้นที่มีต่อองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นางสาวอัญชลี จังพินิจกุลมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
14:00 - 14:15 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลักษณะสังคมพืชป่าเต็งรังที่มีผักหวานป่านายธนวินท์ เฟื่องเพียรมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
14:15 - 14:30 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการท่องเที่ยวเชิงธรณีตามเส้นทางพิษณุโลก-แหล่งไดโนเสาร์เขาชีนายเตชธร ชนะเพียมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
14:30 - 14:45 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการหาสภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะห์เคอร์คูมินในขมิ้นชันสดโดยอาศัยเครื่องวิเคราะห์การดูดกลืนแสงของสารละลายในไมโครเพลทนางสาวจุฑาทิพย์ วงษ์ธัญกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัย
ห้องนำเสนอ 205
13:00 - 13:15 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีUse of Tetraethylene-Glycol as Entrainer in the Separation Methylal/Methanol Mixture Using Extractive DistillationนางสาวWeerawun WeerachaipichasgulNaresuan Universityวิจัย
13:15 - 13:30 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมาณค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญของเซลล์แสงอาทิตย์สารกึ่งตัวนำนางสาวอัญชิษฐา ปราสาททรัพย์มหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัย
13:30 - 13:45 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระบบควบคุมการเชื่อมต่อไฟฟ้าระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์นายสิทธิศักดิ์ ยี่ยวนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่วิจัย
13:45 - 14:00 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษาและพัฒนาหุ่นยนต์กู้ภัยนายวิภพ ใจแข็งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายวิจัย
14:00 - 14:15 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษาและพัฒนาหุ่นยนต์กู้ภัยนายวิภพ ใจแข็งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายวิจัย
14:15 - 14:30 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพัฒนาและทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์และแสงแดดเทียม ในตู้เลี้ยงกล้วยไม้แบบอัตโนมัติ โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino นายชาญวิช สุวรรณพงศ์มหาวิทยาลัยนครพนมวิจัย
14:30 - 14:45 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการชดเชยน้ำหนักของแขนโดยวิธีนิวโรฟัซซีสำหรับการควบคุมแรงในหุ่นยนต์เดลต้านายยุทธพงศ์ สุขทองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยานิพนธ์
14:45 - 15:00 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตัวเก็บรังสีอาทิตย์ที่มีความเหมาะสมสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์ในรูปของอุณหภูมิต่ำโดยใช้วัฏจักรแรงคินนายสรวิศ สอนสารีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามวิจัย
15:00 - 15:15 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์หญ้าเนเปียร์อัดเม็ดแบบไม่ใช้ตัวประสาน ในการผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าระดับครัวเรือนนางสาวรัศมี สิทธิขันแก้วมหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัย
15:15 - 15:30 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษาเเละปรับปรุงส่วนผสมที่เหมาะสมสำหรับการผลิตปุ๋ยปั้นเม็ดนายภาณุ บูรณจารุกรมหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัย
15:30 - 15:45 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์คุณภาพพลังงานของน้ำร้อนในถังเก็บน้ำร้อนชนิดแบ่งชั้นอุณหภูมินายจิรพงศ์ สิริพิทักษ์เดชมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
ห้องนำเสนอ 207
13:00 - 13:15 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อราคาการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับนำไปเป็นเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนในจังหวัดลำปางนางสาวปรมาภรณ์ มะโนตันมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางวิจัย
13:15 - 13:30 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพัฒนาโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบหมุนเวียนอากาศแบบบังคับสำหรับตะเกียบไม้ไผ่นางสาวจารุนันท์ อินทะรังษีมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางวิจัย
13:30 - 13:45 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการปรับปรุงประสิทธิภาพของชั้นไทเทเนียมไดออกไซต์ในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง โดยเปรียบเทียบความเข้มข้นของโพลีเอทธีลีนไกลคอล 4000 นางฉัตริยะ ศิริสัมพันธ์วงษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์วิจัย
13:45 - 14:00 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลายพิมพ์อาร์เอฟแอลพีของปลาการ์ตูนจากดีเอ็นเอบาร์โค้ดของยีน COIนายเกรียงไกร สมคำมหาวิทยาลัยบูรพาวิจัย
14:00 - 14:15 น.วิทยาศาสตร์สุขภาพการสำรวจพยาธิปอดหนูในหอยที่เป็นโฮสต์ตัวกลางในประเทศไทย นายอับดุลฮากัม ดูมีแดมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
14:15 - 14:30 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพัฒนาวิธีการกระตุ้นการงอกของเมล็ดวัชพืชบริเวณนาข้าวนายกชกร อรัญญกานนท์มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
14:30 - 14:45 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้ Model 4R ในกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์นางสาวดวงหทัย แพงจิกรีมหาวิทยาลัยมหิดลวิจัย
14:45 - 15:00 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระบบตรวจสอบการลงชื่อเข้าห้องเรียนของนิสิตโดยใช้ภาพถ่ายนายพิเศษพงศ์ สุธาพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัย
15:00 - 15:15 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการหาตำแหน่งติดตั้งที่เหมาะสมของไอบีคอนสำหรับระบบการนำทางในร่มนายสัญญา เครือหงษ์มหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัย
ห้องนำเสนอ 209
13:00 - 13:15 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านนั่งเล่นสาย ม.อ. ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีนางสาวนาปีซะห์ ดือราแมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีวิทยานิพนธ์
13:15 - 13:30 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการสร้างเพจบนเฟซบุ๊กในประเทศไทยนายซัมซูดิน มามะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีวิทยานิพนธ์
13:30 - 13:45 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตอบสนองตามนโยบาย Green and Clean Campus ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีนางสาวฮายาตี ยาติกุลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยานิพนธ์
13:45 - 14:00 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความคลั่งไคล้ศิลปินเกาหลี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีนางสาวต่วนยัสมี นิหะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีวิทยานิพนธ์
14:00 - 14:15 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง จังหวัดยะลานายซาบีดี ปะดอฮิงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีวิทยานิพนธ์
14:15 - 14:30 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนของครูคอมพิวเตอร์นางสาวสารีนา สารีบูมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีวิทยานิพนธ์
14:30 - 14:45 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการก่อการร้ายด้านการบินของประเทศไทยนางสาวกนกวรรณ บุญยงค์โรงเรียนนายร้อยตำรวจวิทยานิพนธ์
14:45 - 15:00 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กระบวนการปรับตัวให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมของภูมิปัญญาท้องถิ่นเครื่องสังคโลก กรณีศึกษาร้านสุเทพสังคโลก ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัยนายนัทธพงศ์ เรืองคำมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
15:00 - 15:15 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การศึกษาการดำเนินงานของงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวรนางสาวสุธาสินี น่วมด้วงมหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัย
15:15 - 15:30 น.วิจัยสถาบันการศึกษาความปลอดภัยทางถนนบริเวณทางโค้งแนวราบภายในสถานศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลกนายดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามวิจัยสถาบัน
15:30 - 15:45 น.วิจัยสถาบันการเสริมศักยภาพให้บุคลากรด้วยวิธีการคิดเชิงออกแบบและการคิดเชิงบริหารเพื่อพัฒนาบริการ ด้านการสนับสนุนผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยีนายสรรทราย สุทธินนท์มหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัยสถาบัน
15:45 - 16:00 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของผู้แทนยาที่ปฏิบัติงานในเขตภาคเหนือตอนล่างนางสาวชญาดา ข่มอาวุธม.นเรศวรวิทยานิพนธ์
ห้องนำเสนอ 210
13:00 - 13:15 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ความรุนแรงที่ปรากฏในละครซิทคอมทางโทรทัศน์ “เป็นต่อ 2017”นางสาวปาลิตา วานิชย์เจริญการมหาวิทยาลัยกรุงเทพวิจัย
13:15 - 13:30 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ความรุนแรงที่ปรากฎในสื่อ กรณีศึกษา ละครเรื่องล่า 2017นางสาววิรยาพร กมลธรรมมหาวิทยาลัยกรุงเทพวิจัย
13:30 - 13:45 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ความรุนแรงที่ปรากฏในละครชุด “Club Friday The Series 9”นางสาวภาณิชา พิมพ์ทองงามมหาวิทยาลัยกรุงเทพวิจัย
13:45 - 14:00 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตัวแบบของตัวละครชายจากละครโทรทัศน์เรื่อง บุพเพสันนิวาสนางสาวเณริศา ชัยศุภมงคลลาภจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิจัย
14:00 - 14:15 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์“บุพเพสันนิวาส” กับวัฒนธรรมการบริโภคละครโทรทัศน์ของคนชั้นกลาง ด้วยมุมมองชาติพันธุ์วรรณนา นายภัทรเวช ฟุ้งเฟื่องจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิจัย
14:15 - 14:30 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การสร้างสรรค์ศิลปะชุมชน ตามคติความเชื่อดาวเพดานของชาวล้านนานายกมลฉัตร ศรีเจริญลาภมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
14:30 - 14:45 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การพัฒนารูปแบบหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพื่อการเพิ่มรายได้ให้กับวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นางสาวยุดาพงศ์ คงช่วยมหาวิทยาลัยบูรพาวิจัย
14:45 - 15:00 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อิทธิพลของภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยนและประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นายเฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวินมหาวิทยาลัยศิลปากรวิจัย
15:00 - 15:15 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบการบริหาร (7s) กับความสำเร็จของธุรกิจโฮสเทล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่นางสาวปริยาพร ปรารถนกุลมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
15:15 - 15:30 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คุณค่าที่นำเสนอต่อลูกค้าธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ กรณีศึกษา ร้านเหมือนฝันเฟอร์นิเจอร์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย นางสาววันวิสา จิตรจำเริญมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
15:30 - 15:45 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คุณค่าที่นำเสนอต่อลูกค้าธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก กรณีศึกษา โรงแรมกำไลทอง อำเภอเมือง จังหวัดตากนางสาวภิญญดา แก้ววรรณมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์