นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14: UNIVERSITY IN DISTRUPTIVE ERA

แสดงทั้งหมด || download พื้นที่จัดแสดงโปสเตอร์ ห้องเอกาฯ 209
  1. การติดตั้งโปสเตอร์สามารถติดตั้งด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 เป็นต้นไป ณ ห้องเอกาทศรถ 209 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทางผู้จัดงานจะเตรียมวัสดุ ในการแขวนโปสเตอร์ไว้ให้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้นำเสนอจัดเตรียมพิมพ์โปสเตอร์มาเอง ในขนาด 70*110 เซ็นติเมตร (แนวตั้ง) และเจาะตาไก่ 4 มุม เพื่อแขวนโปสเตอร์
  2. ผู้นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ จะต้องอยู่ประจำโปสเตอร์ คอยนำเสนอ/ตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
  3. สามารถเก็บโปสเตอร์ได้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
  4. ผู้นำเสนอที่ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานดีเด่นจะประกาศผลบน Website ภายใน 1 สัปดาห์ หลังสิ้นสุดงานและผู้จัดงานจะส่งเกียรติบัตรรางวัลนำเสนอดีเด่นให้ท่านทางที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้ในการลงทะเบียน
* นักวิจัยสามารถดาวน์โหลด Abstracts & Proceedings ได้วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

1 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 29 ผลงาน

ไฟล์ รหัส โปสเตอร์ ชื่อผลงานวิจัย นักวิจัย สังกัด ประเภท
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
HS-01การพัฒนาแผนปฏิบัติการตำบลแพื่อแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ ตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคามนายผดุงศิษฏ์ ชำนาญบริรักษ์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามวิจัย
HS-02ต้นทุนทางตรงของสารเคมีและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องปฏิบัติการต่อหัวนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรนางวิภาดา บุญส่งแท้มหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัยสถาบัน
HS-03Mucoadhesive buccal patches based on chitosan for delivery of Vernonia cinereaนางสาวAtchara PanyosakUniversity of Phayaoวิจัย
HS-04ฤทธิ์ต้านการอักเสบและยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียของน้ำยาบ้วนปากและยาสีฟันจากสารสกัดชันผึ้งของผึ้งชันโรงสายพันธุ์ขนเงิน นางสาวภัทรวดี ศรีคุณมหาวิทยาลัยบูรพาวิจัย
HS-05ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการอบรมและรูปแบบการอบรมที่มีต่อผลสัมฤทธฺิ์และความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมเรื่องโรคไข้หวัดนกนายวัชรินทร์ พอสมมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นวิจัย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
HUSO-01พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับเพชรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) นางสาวดวงกมล เพ็ชร์ชะมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรีวิจัย
HUSO-02สภาพการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง นายวชิราวุธ ธูปกระแจะมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีวิทยานิพนธ์
วิจัยสถาบัน
HUSO-03การจองห้องเรียนด้วยระบบสารสนเทศนางสายศิริ มีระเสนมหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัยสถาบัน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
HUSO-04ประวัติศาสตร์ชุมชน: ชุมชนคอนสาร เขื่อนจุฬาภรณ์ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมินางสาวอุดมพร ธีระวิริยะกุลมหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัย
HUSO-05สุนทรียะจากการสะท้อนความรื่นรมย์ของชีวิตในผลงานจิตรกรรมแนวศิลปะนามธรรมนายณัฐนันท์ ศิริเจริญมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติวิจัย
HUSO-06การท่องเที่ยวเชิงธรณี : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา 10 แห่งในประเทศไทยนายกิจการ พรหมมามหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัย
HUSO-07อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก : แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีของเทือกเขาเพชรบูรณ์นายเตชธร ชนะเพียมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ST-01การดูดซับแคดเมียมและโครเมียมในสารละลายโดยใช้ลีโอนาไดต์ผสมเบนโทไนต์เป็นตัวดูดซับนางจินตนา กล่ำเทศมหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัย
ST-02ผลของสารเคมีที่มีต่อการดูดซับของเขม่าดำที่ได้จากการเผาขยะพลาสติกนางอัจฉรา อิ่มคำ พุฒคำมหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัย
ST-03การวิเคราะห์หาปริมาณกรดอะซิติกในตัวอย่างน้ำส้มสายชูด้วยเทคนิคแลปออนไมโครเพลทโดยใช้สารสกัดจากกะหล่ำปลีแดงเป็นรีเอเจนต์ธรรมชาติ นางสาวนภาพร วรรณาพรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายวิจัย
ST-04ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากดอกกุหลาบ ลีลาวดี และมะลินางสาววัชราภรณ์ ทาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายวิจัย
ST-05การพัฒนาสื่อการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ในเรื่องไดเวอร์เจนซ์ของสนามไฟฟ้า และเคิร์ลของสนามแม่เหล็กสถิตนางสาวปริมาภรณ์ คานกระโทกมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
ST-06การสร้างแบบจำลองบนแลตทิซอย่างง่ายสำหรับการระบาดของโรคมือ เท้า และปาก ร่วมกับผลการเคลื่อนย้ายประชากรนายบุลากร เกิดสุวรรณมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
ST-07Taxonomic Study of Bryophytes at the Plantation Area of the Phitsanulok Silvicultural Research Station, Ban Yeang, Nakhon Thai, PhitsanulokนายPuwadol ChawenghulNaresuan Universityวิจัย
ST-08การสร้างตัวแบบเพื่อพยากรณ์ราคาข้าวในประเทศไทยนางสาวจริยพรรณ พันธ์สมตนมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
ST-09การสร้างตัวแบบเพื่อพยากรณ์จำนวนผู้ที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลกนางสาวพรรณิภา ชอนบุรีมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
ST-10การศึกษาสมบัติบางประการของดินตามลำดับภูมิประเทศที่มีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่ลาดชันในจังหวัดน่านนางสาววรางคณา กิบุญมามหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
ST-11การศึกษาปริมาณสารแอนโทไซยานินในข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงอินทรีย์นางสาวปรีณาพรรณ ฉายโฉมศรี มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยานิพนธ์
ST-12คุณสมบัติของดิน ในโซน B, C และ D บริเวณพื้นที่ปกปักอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) บริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมินายเสวียน เปรมประสิทธิ์มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
ST-13การกักเก็บคาร์บอน ในโซน B บริเวณพื้นที่ปกปักอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) บริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมินายเสวียน เปรมประสิทธิ์มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
ST-14ลักษณะสังคมพืชของระบบนิเวศที่มีไม้สะทอนเป็นไม้เด่น นายเสวียน เปรมประสิทธิ์มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
ST-15การศึกษาเบื้องต้นผลของฮอร์โมน 17β-estradiol ต่อการพัฒนารังไข่ของแม่พันธุ์กุ้งฝอย (Macrobrachium lanchesteri) นายขจรเกียรติ์ ศรีนวลสมมหาวิทยาลัยแม่โจ้วิจัย
ST-16ระบบจ่ายไฟสำหรับเครื่องปฏิกรณ์ไดอิเล็กทริคแบริเออร์ดิสชาร์จพลาสมาแบบแผ่นขนาน นางสาวกุลนันทน์ ภูประสิทธิ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิทยานิพนธ์
ST-17การศึกษาสมรรถนะของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบสะสมความร้อนสำหรับการอบแห้งพริก นางสาวมาลินี แก้วปัญหามหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัย