นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14: UNIVERSITY IN DISTRUPTIVE ERA

การลงทะเบียน : นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14

นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14 จำนวนผู้ลงทะเบียน 86 คน

* ติดต่อขอรับใบเสร็จที่ได้หน้างาน

ลำดับที่ 199. บทบาทและหน้าที่ของสัตวแพทย์ประจำหน่วยเลี้ยงสัตว์ทดลองต่อปัญหาสุขภาพสัตว์

วริศราภรณ์ แตงช้าง
Oral || วิจัยสถาบัน || Proceeding || สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย บริการเลี้ยง
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 194. การพัฒนา Cell-based model สำหรับการศึกษา NFAT (Nuclear Factor of Activated T cells)

เอกชัย เครือแก่นแก้ว
Oral || วิทยานิพนธ์ || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเภสัชศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 192. การหาตำแหน่งติดตั้งที่เหมาะสมของไอบีคอนสำหรับระบบการนำทางในร่ม

สัญญา เครือหงษ์
Oral || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 191. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการอบรมและรูปแบบการอบรมที่มีต่อผลสัมฤทธฺิ์และความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมเรื่องโรคไข้หวัดนก

วัชรินทร์ พอสม
Poster || วิจัย || Abstract || มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 189. การใช้ประโยชน์หญ้าเนเปียร์อัดเม็ดแบบไม่ใช้ตัวประสาน ในการผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าระดับครัวเรือน

รัศมี สิทธิขันแก้ว
Oral || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยพลังงานทดแทน และสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 184. การสร้างแบบจำลองบนแลตทิซอย่างง่ายสำหรับการระบาดของโรคมือ เท้า และปาก ร่วมกับผลการเคลื่อนย้ายประชากร

บุลากร เกิดสุวรรณ
Poster || วิทยานิพนธ์ || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 181. การพัฒนาวิธีการกระตุ้นการงอกของเมล็ดวัชพืชบริเวณนาข้าว

กชกร อรัญญกานนท์
Oral || วิทยานิพนธ์ || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตร์การแพทย์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 179. ฤทธิ์ต้านการอักเสบและยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียของน้ำยาบ้วนปากและยาสีฟันจากสารสกัดชันผึ้งของผึ้งชันโรงสายพันธุ์ขนเงิน

ภัทรวดี ศรีคุณ
Poster || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยบูรพา คณะเภสัชศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 178. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ในเรื่องไดเวอร์เจนซ์ของสนามไฟฟ้า และเคิร์ลของสนามแม่เหล็กสถิต

ปริมาภรณ์ คานกระโทก
Poster || วิทยานิพนธ์ || Abstract || มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 176. ลายพิมพ์อาร์เอฟแอลพีของปลาการ์ตูนจากดีเอ็นเอบาร์โค้ดของยีน COI

เกรียงไกร สมคำ
Oral || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 174. Characterization of human erythroid progenitors by mouse monoclonal antibodies

Natthawut Charoenphon
English || วิจัย || Proceeding || Naresuan University Faculty of Medical Science Department of Anatomy
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 173. การพัฒนาและทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์และแสงแดดเทียม ในตู้เลี้ยงกล้วยไม้แบบอัตโนมัติ โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino

ชาญวิช สุวรรณพงศ์
Oral || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยนครพนม คณะวิศวกรรมศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 172. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการก่อการร้ายด้านการบินของประเทศไทย

กนกวรรณ บุญยงค์
Oral || วิทยานิพนธ์ || Proceeding || โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สังคมศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 171. การศึกษาสมรรถนะของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบสะสมความร้อนสำหรับการอบแห้งพริก

มาลินี แก้วปัญหา
Poster || วิจัย || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 168. Mucoadhesive buccal patches based on chitosan for delivery of Vernonia cinerea

Atchara Panyosak
Poster || วิจัย || Proceeding || University of Phayao School of Pharmaceutical Sciences
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 166. INFLUENCE OF COUNTRY-OF-ORIGIN- IMAGE ON CONSUMER TRUST TOWARDS CUSTOMER INTENTION MOTORCYCLES FROM CHINA: A CASE STUDY IN NAY PYI TAW, MYANMAR

ZON MAY SOE
English || วิจัย || Proceeding || Panyapiwat Institute of Management Business Administration
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 164. Factors influencing online consumer purchasing intention of Gold Jewelry: A case study of Lahore, Pakistan.

Gondal Waqas Ayub
English || วิทยานิพนธ์ || Proceeding || Panyapiwat Institute of management Business Adminstration( International)
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 161. การชดเชยน้ำหนักของแขนโดยวิธีนิวโรฟัซซีสำหรับการควบคุมแรงในหุ่นยนต์เดลต้า

ยุทธพงศ์ สุขทอง
Oral || วิทยานิพนธ์ || Proceeding || มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 157. คุณค่าที่นำเสนอต่อลูกค้าธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก กรณีศึกษา โรงแรมกำไลทอง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

ภิญญดา แก้ววรรณ
Oral || วิทยานิพนธ์ || Proceeding || มหาวิทยาลัยนเรศวร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

ลำดับที่ 155. Use of Tetraethylene-Glycol as Entrainer in the Separation Methylal/Methanol Mixture Using Extractive Distillation

Weerawun Weerachaipichasgul
Oral || วิจัย || Proceeding || Naresuan University Faculty of Engineering
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || การตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย