นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14: UNIVERSITY IN DISTRUPTIVE ERA

รายละเอียดการจัดทำต้นฉบับ

การจัดเตรียมต้นฉบับบทความ

พิมพ์โดยตัวอักษร Eucrosia UPC ขนาด 12 พ้อยท์, เนื้อหารวมกันแล้วไม่เกิน 600 คำ, ระบุคำสำคัญของเรื่อง (Keywords) จำนวนไม่เกิน 5 คำ Download

รูปแบบการจัดทำต้นฉบับ (Full Paper)

ใช้ตัวอักษร Eucrosia UPC ตลอดทั้งบทความ, ใส่เลขหน้ากำกับทุกหน้าตรงด้านล่างขวาของกระดาษ A4, กำหนดไม่เกิน 12 หน้า Download Template

รูปแบบการเขียนบทคัดย่อ (Abstract)

หัวเรื่องบทคัดย่อใช้ตัวอักษร Eucrosia UPC ขนาด 12 พ้อยท์ ตัวหนา เนื้อหาในบทคัดย่อมีเพียงย่อหน้าเดียว(ไม่ใช้หัวข้อย่อยในบทคัดย่อ) Download Template

Oral presentation

โปรดตรวจสอบห้องนำเสนอของท่าน

และกรุณาไปก่อนเวลาเพื่อจัดเตรียมไฟล์

ไฟล์นำเสนอ Microsoft PowerPoint Ver. 2010 ขึ้นไป

โดยใช้รูปแบบตัวอักษรมาตรฐาน TH Sarabun และ/หรือ Tahoma โดยห้องนำเสนอจะมีคอมพิวเตอร์เตรียมให้

เวลาการนำเสนอผลงานๆ ละ 15 นาที

แบ่งเป็นการนำเสนอ 10 นาที และซักถาม 5 นาที

ท่านจะได้รับใบเกียรติบัตรการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน

หลังจากท่านนำเสนอเสร็จสิ้น และสามารถติดต่อขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำห้องนำเสนอ

Poster presentation

โปสเตอร์ ขนาด กว้าง 70 ซม. ยาว 110 ซม. (แนวตั้ง)

จำนวน 1 แผ่น ต่อ 1 เรื่อง สามารถเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ตัวอักษรควรมีขนาดเพียงพอให้คณะกรรมการ หรือผู้สนใจอ่านได้ในระยะห่าง 1 เมตร ทั้งนี้ ขอให้ผู้นำเสนอจัดเตรียมพิมพ์โปสเตอร์มาเอง และเจาะตาไก่ 4 มุม สำหรับแขวนโปสเตอร์ Download

เนื้อหาโปสเตอร์

ประกอบด้วย: (1)ชื่อเรื่อง มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, (2)ชื่อผู้ทำวิจัยและหน่วยงานที่สังกัด, (3)บทคัดย่อ สรุปสาระสำคัญเฉพาะที่จำเป็นใช้ภาษารัดกุมเป็นประโยคสมบูรณ์และเป็นร้อยแล้วโดยไม่แบ่งเป็นข้อๆ, (4)บทนำ (ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย), (5)อุปกรณ์ (ถ้ามี) / วิธีการ (ตามความเหมาะสม), (6)ผลการวิจัยและอภิปรายผล , (7)สรุปผลการวิจัย, (8)เอกสารอ้างอิง เลือกเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น

การติดตั้งโปสเตอร์

สามารถติดตั้งด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561 วลา 13.00 เป็นต้นไป ณ ห้องเอกาทศรถ 209 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทางผู้จัดงานจะเตรียมวัสดุ ในการแขวนโปสเตอร์ไว้ให้

ผู้นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์

จะต้องอยู่ประจำโปสเตอร์ คอยนำเสนอ/ตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมงานและผู้สนใจ ในวันที่ 1 พฤษจิกายน 2561 ตามเวลาที่กำหนด และสามารถติดต่อขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำภาคโปสเตอร์