นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14: UNIVERSITY IN DISTRUPTIVE ERA


ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการบรรยาย
UNIVERSITY in DISRUPTIVE ERA
โดย ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร (รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)
 
Challenges Of Universities For Thailand 4.0
Sampan Silapanad
Vice President & General Manager, Western Digital - Thailand Co-chairman of The World Association for Cooperative Education President of Thai Electronic & Computer Employers’ Association
เอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
หนังสือเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ [หนังสือภายใน] [หนังสือภายนอก]
การจัดเตรียมต้นฉบับบทความ
รูปแบบการจัดทำต้นฉบับ (Full Paper)
รูปแบบการเขียนบทคัดย่อ (Abstract)
รูปแบบการจัดทำโปสเตอร์ ขนาด กว้าง 70 ซม. ยาว 110 ซม. (แนวตั้ง) ผู้นำเสนอจัดเตรียมพิมพ์โปสเตอร์มาเอง และเจาะตาไก่ 4 มุม สำหรับแขวน [JPG] [PowerPoint]
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 14
ปกหน้า
ปกรอง
คำนำ
สารบัญ
คณะกรรมการพิจารณาบทคัดย่อและบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ Abstracts และ Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 14
ปกหลัง
ฉบับเต็ม การประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 14 ISBN [MB]