นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14: UNIVERSITY IN DISTRUPTIVE ERA

รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาบทความ

(เฉพาะตอบรับเท่านั้น: จำนวน 442 ท่าน)

1. รองศาสตราจารย์ ดร.เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม || ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพันธ์ กงบังเกิด

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาชีววิทยา

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอรส รักชาติ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม || ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริตา ธนสุกาญจน์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม || ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

5. รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ สอดจิตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม || ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอินทุ์ ประไชโย

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม || ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม || ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีนา น้อยทัพ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม || ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

9. รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ศรีจำเริญ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม || ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา เตติวัฒน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี || ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ มดนาค

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาคณิตศาสตร์

13. ดร.เอกสิทธิ์ เทียมแก้ว

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

15. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สนั่นเมือง

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาเคมี

16. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาเคมี

17. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร เปรมจิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม || ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ หอมจันทร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาชีววิทยา

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลิวรรณ นาคขุนทด

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาชีววิทยา

20. นายสัตว์แพทย์รองเดช ตั้งตระการพงษ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาชีววิทยา

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑิราณี ขำล้ำเลิศ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาฟิสิกส์

22. รองศาสตราจารย์ ดร.มัทนี สงวนเสริมศรี

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

23. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ แตะกระโทก

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสัจจา วิทยศักดิ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

26. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

27. ดร.โพธิ์งาม สมกุล

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จันทรมินทร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร เรืองสินชัยวานิช

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมสิทธิ์ สอนประจักษ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร || ภาควิชานิเทศศาสตร์

32. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา ชาญวิชัย

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร || ภาควิชานิเทศศาสตร์

33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข ภระมรทัต

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร || ภาควิชานิเทศศาสตร์

34. ดร.นันทวัน เหลี่ยมปรีชา

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร || ภาควิชาบริหารธุรกิจ

35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ กิจโชติ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร || ภาควิชาบริหารธุรกิจ

36. ดร.ซอทอง บรรจงสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะมนุษยศาสตร์ || ภาควิชาภาษาตะวันตก

37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา มะสึนาริ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะมนุษยศาสตร์ || ภาควิชาภาษาตะวันออก

38. ดร.ศิรพัชร์ ฌานเชาว์วรรธน์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะมนุษยศาสตร์ || ภาควิชาภาษาตะวันตก

39. ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ || ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ

40. รองศาสตราจารย์ ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะศึกษาศาสตร์ || ภาควิชาการศึกษา

41. รองศาสตราจารย์ ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะศึกษาศาสตร์ || ภาควิชาการศึกษา

42. รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะศึกษาศาสตร์ || ภาควิชาการศึกษา

43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรวุฒิ รุจิวิพัฒน์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเภสัชศาสตร์ || ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย ตั้งสำราญจิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเภสัชศาสตร์ || ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

45. รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง วรี ติยะบุญชัย

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเภสัชศาสตร์ || ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

46. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเภสัชศาสตร์ || ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

47. ดร.ศุภวรรณ พงศ์พัฒนาวุฒิ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเภสัชศาสตร์ || ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

48. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเภสัชศาสตร์ || ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

49. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกลวรรณ ประพฤติบัติ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเภสัชศาสตร์ || ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

50. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธาทิพย์ มากมี

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเภสัชศาสตร์ || ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท

51. รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา ศรีพลากิจ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเภสัชศาสตร์ || ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท

52. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส วรรณิสสร

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ || ภาควิชาชีวเคมี

53. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา กวยาสกุล

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ || ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

54. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณตพล ศุภณัฐเศรษฐกุล

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะแพทยศาสตร์ || ภาควิชาพยาธิวิทยา

55. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พีระพล วอง

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะแพทยศาสตร์ || ภาควิชาอายุรศาสตร์

56. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุลินทร สำราญ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะแพทยศาสตร์ || ภาควิชาพยาธิวิทยา

57. รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเภสัชศาสตร์ || ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

58. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงเดือน สุวรรณคีรี

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะพยาบาลศาสตร์ || ภาควิชาพยาบาลศาสตร์

59. รองศาสตราจารย์สุรพล ตั้งวรสิทธิชัย

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะสหเวชศาสตร์ || ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

60. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพรวพรรณ สุวรรณกิจ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะสหเวชศาสตร์ || ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

61. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะศึกษาศาสตร์ || ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

62. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภา หอมหวล

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม || ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

63. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี กระจายกลาง

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม || ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

64. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีลักษณ์ นาแก้ว

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ || ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

65. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะสาธารณสุขศาสตร์ ||

66. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกลตา ศรีสิงห์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะแพทยศาสตร์ || ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

67. รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย

มหาวิทยาลัยนเรศวร || วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ทกริดเทคโนโลยี ||

68. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตินุช วัฒนะ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร || ภาควิชาบริหารธุรกิจ

69. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา อึ้งตระกูล

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะมนุษยศาสตร์ || ภาควิชาภาษาตะวันออก

70. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ไกรทอง

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

71. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา การุญบุญญานันท์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

72. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

73. ดร.ปัญญวัณ ลำเพาพงศ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

74. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ ยิ้มสรวล

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ || ภาควิชาสถาปัตยกรรม

75. ดร.มุฑิตา สงฆ์จันทร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

76. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุฒิ วัฒนวงค์พิทักษ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

77. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || วิทยาลัยพลังงานทดแทน ||

78. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || วิทยาลัยพลังงานทดแทน || -

79. ดร.วิสุทธิ์ แช่มสะอาด

มหาวิทยาลัยนเรศวร || วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ทกริดเทคโนโลยี ||

80. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสวรรณ กรกชมาศ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร || ภาควิชานิเทศศาสตร์

81. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณวุฒ ไชยรักษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะสังคมศาสตร์ || ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

82. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

83. รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะสังคมศาสตร์ || ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

84. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรารัชต์ มหามนตรี

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะมนุษยศาสตร์ || ภาควิชาภาษาไทย

85. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ ดาบเพชร

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร || ภาควิชาการท่องเที่ยว

86. ดร.ไกรศักดิ์ เกษร

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

87. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เครือหงษ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

88. ดร.อรรฆยา เซ็นเครือ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร || ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

89. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถไกร พันธุ์ภักดี

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร || ภาควิชาบริหารธุรกิจ

90. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์ เด็ดแก้ว

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร || ภาควิชานิเทศศาสตร์

91. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คำรพ รัตนสุต

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม || ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

92. รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี ทาตระกูล

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม || ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

93. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวินธร เสถียร

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะสังคมศาสตร์ || ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

94. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะสาธารณสุขศาสตร์ ||

95. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล สุรนัคครินทร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะมนุษยศาสตร์ || ภาควิชาภาษาอังกฤษ

96. ดร.ฐิติชญาน์ ศรแก้ว

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะมนุษยศาสตร์ || ภาควิชาภาษาอังกฤษ

97. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ เงินแย้ม

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะสังคมศาสตร์ || ภาควิชาจิตวิทยา

98. ดร.กรกฎ นุสิทธิ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

99. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญนิธิ คำเมือง

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

100. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ อรรถรัฐ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ || ภาควิชาชีวเคมี

101. ดร.ภัคจิรา นักบรรเลง

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร || เศรษฐศาสตร์

102. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมลักษณ์ เทพสุริยานนท์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี || คณะพยาบาลศาสตร์ || ภาควิชาพยาบาลศาสตร์

103. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกร ปัญญาอินทร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาเคมี

104. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัช กนกเทศ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะสาธารณสุขศาสตร์ ||

105. ผศ.นพ.อภิรัตน์ หวังธีระประเสริฐ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะแพทยศาสตร์ || ภาควิชาอายุรศาสตร์

106. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เอก สุขใส

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะศึกษาศาสตร์ || ภาควิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย

107. ดร.กัลย์กนิต พิสมยรมย์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม || ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

108. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณี เกลื่อนกลาด

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะสังคมศาสตร์ || ภาควิชาประวัติศาสตร์

109. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ชัย อยู่แก้ว

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

110. ดร.สายฝน วิบูลรังสรรค์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะศึกษาศาสตร์ || ภาควิชาการศึกษา

111. แพทย์หญิงจันทร์เพ็ญ ขวัญศิริกุล

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะแพทยศาสตร์ || ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

112. อาจารย์กัลยา สว่างคง

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ || คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม || คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

113. ดร.เอื้ออนุช ถนอมวงษ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ || ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ || ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์

114. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลตำรวจหญิง ดร.พนมพร พุ่มจันทร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ || ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ || ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์

115. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา กันตะบุตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || ภาควิชาการจัดการ || คณะบริหารธุรกิจ

116. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ อ่อนสอาด

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ || คณะนิเทศศาสตร์ ||

117. อาจารย์สุดถนอม รอดสว่าง

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ || คณะนิเทศศาสตร์ || ภาควิชานิเทศศาสตร์

118. อาจารย์การดา ร่วมพุ่ม

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ || คณะนิเทศศาสตร์ ||

119. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะศึกษาศาสตร์ || ภาควิชาการศึกษา

120. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โดม ไกรปกรณ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ || คณะสังคมศาสตร์ || ภาควิชาประวัติศาสตร์

121. รองศาสตราจารย์วารุณี เตีย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี || คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ || เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

122. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะเกษตรศาสตร์ || ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

123. ดร.สุพรรณ ทิพย์ทิพากร

มหาวิทยาลัยมหิดล || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

124. อาจารย์ยุทธนา บุญอาชาทอง

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ || คณะนิเทศศาสตร์ || การสื่อสารการแสดงดิจิทัล

125. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติคุณ มะโนเครื่อง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาเคมี

126. ดร.ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี || ภาควิชาเคมี

127. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา พันธุ์เหล็ก

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์ || ฟิสิกส์

128. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาชีววิทยา

129. อาจารย์สุพัฒน์ พลซา

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเกษตรศาสตร์ || ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

130. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชพล การะเกตุ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเกษตรศาสตร์ || ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

131. ดร.ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม || คณะวิทยาศาสตร์ || หลักสูตรสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

132. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะสาธารณสุขศาสตร์ ||

133. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โศภิศ คันธวงศ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ || ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

134. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธมน แสงอินทร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาชีววิทยา

135. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุ พันไพศาล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ||

136. ดร.ไกรลาส มาตรมูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี || ฟิสิกส์

137. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี || ภาควิชาชีววิทยา

138. ดร.ชาตรี ปรีดาอนันทสุข

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร || คณะบริหารธุรกิจ

139. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาพรรณ อุ่นอบ

มหาวิทยาลัยมหิดล || คณะสังคมศาสตร์ || ศึกษาศาสตร์/ประชากรศึกษา

140. ดร.ภาวิณี สตาร์เจล

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ||

141. ดร.วไลลักษณ์ เกิดสรรค์

มหาวิทยาลัยพะเยา || คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ || กายวิภาคศาสตร์

142. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล ดำรงกิตติกุล

มหาวิทยาลัยพะเยา || คณะวิศวกรรมศาสตร์ ||

143. ดร.ดร.นรา สมัตถภาพงศ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || วิศวกรรมอุตสาหการ

144. ดร.บุญญานุช ชีวาเกียรติยิ่งยง

มหาวิทยาลัยพะเยา || คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ || สาขาการจัดการธุรกิจ

145. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตน์ทนา สังข์พงษ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ || คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร || คณะบริหารธุรกิจ

146. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิพัฒน์ หอยสังข์ทอง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง || คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ || ภาควิชาศิลปกรรม

147. อาจารย์จักรวิดา จันทนวรางกูร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง || คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ || ภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน

148. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์

มหาวิทยาลัยพะเยา || คณะเกษตรศาสตร์ || สาขาการประมง

149. ดร.ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ

มหาวิทยาลัยพะเยา || คณะเกษตรศาสตร์ || สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

150. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ || คณะเกษตรศาสตร์ || ภาควิชาปฐพีวิทยา

151. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ || คณะเกษตรศาสตร์ || ภาควิชาปฐพีวิทยา

152. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ้อมธจิต แป้นศรี

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะศึกษาศาสตร์ || วิจัยและประเมินผลการศึกษา

153. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม || คณะวิทยาศาสตร์ || สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ

154. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม || คณะวิทยาศาสตร์ ||

155. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพร ริมชลการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม || คณะวิทยาศาสตร์ ||

156. ดร.เฉลิมพร ทองพูน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี || เคมี

157. รองศาสตราจารย์ไกร มีมล

มหาวิทยาลัยมหิดล || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

158. ดร.ธนวุฒิ พรหมบัญชาชัย

มหาวิทยาลัยพะเยา || คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ || สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

159. ดร.เนติ เงินแพทย์

มหาวิทยาลัยพะเยา || คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ||

160. ดร.มธุรส ปราบไพรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี || คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ || การท่องเที่ยวและการโรงแรม

161. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤบดี ศรีสังข์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

162. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ ประไพนัยนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

163. อาจารย์ภาวินี อินทร์ทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ||

164. อาจารย์อดิเรก สุริยะวงศ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

165. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา ศรีเจริญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ||

166. รองศาสตราจารย์ ดร.อุบลรัตน์ หวังรักษ์ดีสกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || วิศวกรรมการผลิต

167. รองศาสตราจารย์ ดร.นาถธิดา วีระปรียากูร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะเภสัชศาสตร์ || เภสัชเคมี

168. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี ทัพพสารพงศ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะเภสัชศาสตร์ || เภสัชเคมี

169. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ พนาศุภมัสดุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || วิชาวิศวกรรมเคมี

170. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ สุลักษณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || วิศวกรรมเครื่องกล

171. ดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ || คณะเกษตรศาสตร์ || ภาควิชาปฐพีวิทยา

172. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะนิติศาสตร์ ||

173. ดร.วราภรณ์ ผาลี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี || สาขาวิชาชีววิทยา

174. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตน์ติพร สำอางค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ||

175. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวินี ไพรทอง

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะนิติศาสตร์ ||

176. ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ||

177. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทัย นำประเสริฐชัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ || คณะบริหารธุรกิจ || ภาควิชาการจัดการ

178. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิยะรัตน์ นันทะ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง || คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ || สถาปัตยกรรมภายใน

179. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะเกษตรศาสตร์ || ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์

180. รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรศักดิ์ เกษร

มหาวิทยาลัยนเรศวร || || วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

181. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรภัทร หวันเหล็ม

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม || ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

182. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี หอมดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || ||

183. ดร.ภัทรภร ทัศพงศ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || เกษตร ||

184. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานินท์ ประทุมสูตร

นเรศวร || คณะสาธารณสุขศาสตร์ || กลุ่มสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

185. ดร.อนุสรา สีหนาท

นเรศวร || คณะสาธารณสุขศาสตร์ || วิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

186. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ตั้งใจ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || || ภาควิชารังสีเทคนิค

187. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชนก อุดมธนกุลชัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || || ภาควิชารังสีเทคนิค

188. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา

ขอนแก่น || คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร || ภาษาไทย

189. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสสินี บุญมีศรีสง่า

มหาวิทยาลัยศิลปากร || คณะวิทยาการจัดการ || สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

190. ดร.มารุต แก้ววงศ์

มหาวิทยาลัยพะเยา || คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ || สาขาวิชาสรีรวิทยา

191. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ

พะเยา || คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ || สาขาวิชาสรีรวิทยา

192. รองศาสตราจารย์ธงไทย วิฑูรย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

193. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ || คณะเกษตร || ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

194. รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา เจียมศรีพงษ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร || เศรษฐศาสตร์

195. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนชัย ไพรินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี || ทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี || สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี

196. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ || คณะสังคมศาสตร์ || ภาควิชาสังคมวิทยา

197. รองศาสตราจารย์ ดร.กนกอร สมปราชญ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || ศึกษาศาสตร์ || บริหารการศึกษา

198. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ || คณะสังคมศาสตร์ || ภาควิชาจิตวิทยา

199. รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ || คณะอุตสาหกรรมเกษตร || ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

200. รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || เทคนิคการแพทย์ || แขนแขนงกายภาพบำบัดทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ

201. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ภิญโญพรพาณิชย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || แพทยศาสตร์ || เวชศาสตร์ครอบครัว

202. ดร.นิรุตม์ พรประสิทธิ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ || สังคมศาสตร์ || จิตวิทยา

203. ดร.สุขชาตรี ประสมสุข

มหาวิทยาลัยพะเยา || เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ||

204. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ รักร่วม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

205. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || เทคนิคการแพทย์ || แขนงกายภาพบำบัดทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ

206. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลเดช ตันตระวิวัฒน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || วิศวกรรมศาสตร์ || ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

207. รองศาสตราจารย์ ดร.สมรรถชัย จำนงค์กิจ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะเทคนิคการแพทย์ || ภาควิชากายภาพบำบัด

208. รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

209. ดร.ยุทธนา สงนรินทร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์ || การสื่อสารการแสดงดิจิทัล

210. ดร.นวดนย์ คุณเลิศกิจ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

211. ดร.พงษ์สุทธิ พื้นแสน

ขอนแก่น || บริหารธุรกิจและการบัญชี || สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการบัญชี

212. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร

นเรศวร || สังคมศาสตร์ || จิตวิทยา

213. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา งามจรัส

ขอนแก่น || คณะสาธารณสุขศาสตร์ ||

214. ดร.กรรณิการ์ อินต๊ะวงศ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || สาธารณสุขศาสตร์ || -

215. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์

|| คณะอุตสาหกรรมเกษตร || ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

216. ดร.อรอุษา ธรรมเสริมสร้าง

มหิดล || คณะแพทยศาตร์ศิริราชพยาบาล || สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์

217. ดร.สุกก์สลิล บูรณะทรัพย์ขจร

มหิดล || คณะแพทยศาตร์ศิริราชพยาบาล || สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์

218. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจินต์ สงทับ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะสาธารณสุขศาสตร์ ||

219. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิกานต์ ศรีนารา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะมนุษยศาสตร์ || ภาควิชาประวัติศาสตร์

220. รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ภักดีโชติ

ขอนแก่น || คณะแพทยศาสตร์ || สรีรวิทยา

221. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี สิริสุขศิลป์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || ศึกษาศาสตร์ || วิชาการบริหารการศึกษา

222. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ || ||

223. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช โลหเตปานนท์

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ || วิศวกรรมศาสตร์ || ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

224. รองศาสตราจารย์กล้าณรงค์ ศรีรอต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ || คณะอุตสาหกรรมเกษตร || ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

225. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิเรข ไชยวงษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะเทคนิคการแพทย์ || ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

226. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะเกษตรศาสตร์ || ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่

227. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล

มหาวิทยาลัยพะเยา || ศิลปศาสตร์ ||

228. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษา หล้าวงษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะเกษตรศาสตร์ || สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

229. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || ศึกษาศาสตร์ || ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา

230. ดร. อาคม อึ่งพวง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || ศึกษาศาสตร์ || การบริหารการศึกษา

231. รองศาสตราจารย์พิชัย ทองดีเลิศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ || คณะเกษตร || ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

232. รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์ กตัญญูกุล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || วิศวกรรมศาสตร์ || วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

233. ดร.วาธิส ลีลาภัทร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || วิศวกรรมศาสตร์ || วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

234. รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมเรศ เชื้อสาวถี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะเกษตรศาสตร์ || ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม

235. ดร.ธัญญารัตน์ อภิวงค์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะมนุษยศาสตร์ || ภาคประวัติศาสตร์

236. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี คนเที่ยง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || ศึกษาศาสตร์ || สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

237. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงธวัช ชัยรัชวิทย์

มหาวิทยาลัยมหิดล || ทันตแพยศาสตร์ || ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก

238. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริชัย คุณภาพดีเลิศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

239. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ || คณะมนุษยศาสตร์ || ภาควิชาศิลปาชีพ

240. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ || คณะเกษตร || ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

241. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ ยิ้มแย้ม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || เกษตรศาสตร์ || ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

242. ดร. จวงจันทร์ จำปาทอง

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม || ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

243. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพร หาญสันติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ || คณะบริหารธุรกิจ ||

244. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย || คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี || ภาควิชาพาณิชยศาสตร์

245. รองศาสตราจารย์ ดร.พิไลวรรณ ศิริพฤกษ์พงษ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ || คณะสหเวชศาสตร์ || ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

246. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริลักษณ์ กาญจโนมัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ || คณะสหเวชศาสตร์ || ภาควิชากายภาพบำบัด

247. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ สโมสรสุข

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ || คณะสหเวชศาสตร์ || ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

248. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทณี เครือขอน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ || คณะสหเวชศาสตร์ || ภาควิชากายภาพบำบัด

249. ดร.ณิชากร คอนดี

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม || ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

250. รองศาสตราจารย์เอื้อจิตร พัฒนจักร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะศึกษาศาสตร์ || คณิตศาสตรศึกษา

251. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เข็มทอง สินวงศ์สุวัฒน์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ || คณะศิลปศาสตร์ || ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์

252. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ศรีภา

มหาวิทยาลัยมหิดล || คณะเภสัชศาสตร์ || ภาควิชาเภสัชเคมี

253. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัท วินิจ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะบริหารธุรกิจ ||

254. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะเกษตรศาสตร์ || สัตวศาสตร์

255. กันตรัตน์ อรุณรุ่งวิเชียร

มหาวิทยาลัยมหิดล || คณะเภสัชศาสตร์ || ภาควิชาเภสัชเคมี

256. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมใจ แซมเพชร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะบริหารธุรกิจ || ภาควิชาการบัญชี

257. ดร.สายนที เฉินบำรุง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม || คณะบริหารธุรกิจ ||

258. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวรรณ ศรีงาม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม || คณะเกษตรศาสตร์ || ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ สาขาวิชาสัตวศาสตร์

259. ดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ || คณะอุตสาหกรรมเกษตร || ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

260. ดร.กนกวรรณ สมศิริวรางกูล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || สังคมศาสตร์ || ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

261. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศิลปอาชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช || สาขาวิชาวิทยาการจัดการ || สาขาวิชาวิทยาการจัดการ วิชาเอกการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม

262. ดร.อุรศรี สูยะศุนานนท์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาชีววิทยา

263. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระวุฒิ วงศ์สวัสดิ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาชีววิทยา

264. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย || ครุศาสตร์ || การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา

265. ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ

ขอนแก่น || คณะเทคนิคการแพทย์ || ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

266. อาจารย์ชัยชาญ มณีรัตนรุ่งโรจน์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์ || สาขาชีววิทยา

267. ดร.อาคม อึ่งพวง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะศึกษาศาสตร์ || การบริหารการศึกษา

268. ดร.เทพสุดา รุ่งรัตน์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม || ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

269. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลภา กุลดิลก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ || คณะเศรษฐศาสตร์ || เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

270. ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ

มหาวิทยาลัยพะเยา || วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ || สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

271. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวันท์ มนิมนากร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะแพทยศาสตร์ || ภาควิชาสรีรวิทยา

272. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ || คณะศึกษาศาสตร์ || ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา

273. รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ || ภาคชีวเคมี

274. รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ ภู่เทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ || คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ || สาขาวิชาสังคมวิทยา

275. รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน คูเจริญไพศาล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

276. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จาตุรงค์ กันชัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม || แพทยศาสตร์ || ภาควิชานิติเวชศาสตร์

277. อาจารย์นายแพทย์มาโนช โชคแจ่มใส

มหาวิทยาลัยเชียงใหม || แพทยศาสตร์ || ภาควิชานิติเวชศาสตร์

278. รองศาสตราจารย์ ดร.มาริสา ไกรฤกษ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะพยาบาลศาสตร์ || ภาควิชาการศึกษาวิจัยและการบริหารการพยาบาล

279. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะเทคนิคการแพทย์ || สาขาวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

280. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะทันตแพทยศาสตร์ || ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ

281. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะสาธารณสุขศาสตร์ || ภาควิชาสุขศึกษา

282. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท คูศิริรัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ||

283. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม กมลชัยพิสิฐ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี || สาขาวิชา แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย

284. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา คงเจริญ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม || คณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ

285. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิทย์ ไชยสุ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ || คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร || นวัตกรรมการจัดการเกษตร

286. ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา || คณะวิทยาการจัดการ ||

287. ดร.รุสลี นุห์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี || คณะวิทยาการอิสลาม || สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม

288. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจพร ศรีชนาพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา ลำปาง || คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ||

289. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัชดา วิโรจน์รัตน์

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ || คณะบริหารศาสตร์ || การบัญชี

290. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพชร จันทร์ขันตี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง || สำนักวิชานิติศาสตร์ || นิติศาสตร์

291. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะเทคนิคการแพทย์ || สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

292. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงบุษยามาส ชีวสกุลยง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะแพทยศาสตร์ || ภาควิชาอายุรศาสตร์

293. รองศาสตราจารย์รวี เถียรไพศาล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ || คณะทันตแพทยศาสตร์ || ภาควิชาโอษฐวิทยา

294. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีประภาคาร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม || วิทยาศาสตร์ || ภาควิชาฟิสิกส์

295. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ || คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ || วิทยาศาสตร์การกีฬา

296. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ วิเศษสังข์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ || คณะนิเทศศาสตร์ || สาขาวิชานิเทศศาสตร์

297. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิภา พูลผล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ || กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

298. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์ คำใจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ || คณะวิทยาการจัดการ || สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน

299. รองศาสตราจารย์ ดร.จักกฤษ กลิ่นเอี่ยม

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาคณิตศาสตร์

300. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี มะนะเวศ

สนง.คกก.กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) || ||

301. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลมาศ ปฐมวณิชกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม || คณะวิทยาการจัดการ || สาขาวิชานิเทศศาสตร์

302. ดร.ศุภพัชรี ธนสารไพบูลย์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์ || สาขาชีววิทยา

303. ดร.ภัทรียา พลซา

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม || ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

304. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ || คณะวิทยาการจัดการ || สื่อและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

305. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม || ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

306. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ชูเกียรติวัฒนา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม || คณะเทคโนโลยี || สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

307. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก คมเม่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ || คณะวิทยาศาสตร์ || เคมี

308. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อักษรากร คำมาสุข

มหาวิทยาลัยพะเยา || คณะสหเวชศาสตร์ || -

309. รองศาสตราจารย์ ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ || ภาควิชาพยาบาลศาสตร์

310. ศาสตราจารย์ดารุณี จงอุดมการณ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะพยาบาลศาสตร์ || ภาควิชาการพยาบาลแม่่และเด็ก

311. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ || คณะสิ่งแวดล้อม || -

312. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราข || - || วิทยาศาสตร์สุขภาพ

313. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คเชนทร์ แดงอุดม

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาฟิสิกส์

314. รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล ลีลาจินดาไกรฤกษ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || วิศวกรรมไฟฟ้า

315. ดร.ทศพร อารีราษฎร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง || สำนักวิชาการจัดการ || สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

316. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ || คณะเศรษฐศาสตร์ || ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

317. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลินี สุวรรณยศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะพยาบาลศาสตร์ || ภาควิชาพยาบาลศาสตร์

318. ดร.ดลภา พศกชาติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ || คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา || ภาควิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย

319. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ || คณะเภสัชศาสตร์ || ภาควิชาเภสัชเคมี

320. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย || คณะแพทยศาสตร์ || ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

321. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ || คณะครุศาสตร์ || ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

322. ดร.พัชราวลัย ศรียะศักดิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร || คณะทรัพยากรธรรมชาติ || สาขาประมง

323. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ครูขยัน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ || ประมง || ชีววิทยาประมง

324. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร || คณะวิทยาศาสตร์ || วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

325. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์

ศิริราชพยาบาล || คณะแพทยศาสตร์ || สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

326. รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี || การพยาบาลศัลยศาสตร์

327. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์

มหาวิทยาลัยพะเยา || คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ || ภาควิชาสรีรวิทยา

328. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ชัยวัฒน์ มณีนุษย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย || คณะทันตแพทยศาสตร์ || ทันตกรรมหัตถการ

329. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์ ม้ามณี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะทันตแพทยศาสตร์ || ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ

330. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล สุธรรมกิจ

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ || คณะเศรษฐศาสตร์ || คณะเศรษฐศาสตร์

331. รองศาสตราจารย์ ดร.เขมิกา ลมไธสง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะวิทยาศาสตร์ || -

332. รองศาสตราจารย์ ดร.กำชัย นุ้ยธิติกุล

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ || คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี || ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

333. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา สีมาวุธ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร || คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี || ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

334. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาพันธุศาสตร์

335. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา จันทรังษี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ || สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

336. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี ปะการะสังข์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะเทคนิคการแพทย์ || ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

337. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

338. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุทธยา || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี || สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

339. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต หามนตรี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

340. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฤดี พรชัยทิวัตถ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี || บริหารธุรกิจ

341. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทะเนตร อุฤทธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี || ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

342. รองศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี || ภาควิชาวิทยาศาสตร์

343. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระยุทธ เตียนธนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี || ภาควิชาวิทยาศาสตร์

344. รองศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ || คณะศึกษาศาสตร์ || ภาควิชาการศึกษา

345. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤตินันท์ สมุทร์ทัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะศึกษาศาสตร์ || ประเมินผลและวิจัยการศึกษา

346. ดร.ประมาณ ทรัพย์ผดุงชนม์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง || คณะศิลปศาสตร์ ||

347. ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุทธยา || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี || -

348. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ปัญญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม || คณะครุศาสตร์ || สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

349. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม || คณะศึกษาศาสตร์ || ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

350. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนุตร์ เอี่ยมอร่าม

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย || คณะบริหารธุรกิจ ||

351. รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช พูลเทพ

มหาวิทยาลัยศิลปากร || ณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม || -

352. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรนฤบดี ผดุงสมบัติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ || คณะเภสัชศาสตร์ || -

353. ดร.สุวิตา แสไพศาล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะเกษตรศาสตร์ || กีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา

354. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อธิพรชัย

มหาวิทยาลัยบูรพา || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาเคมี

355. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง || สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เคมี || -

356. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ปึงสุวรรณ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะเทคนิคการแพทย์ || ภาควิชากายภาพบำบัด

357. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ พิรัชวิสุทธิ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ || คณะแพทยศาสตร์ || ภาควิชาอายุรศาสตร์

358. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย รัตนทองคำ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะเทคนิคการแพทย์ || ภาควิชากายภาพบำบัด

359. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ || คณะแพทยศาสตร์ || ภาควิชาศัลยศาสตร์

360. รองศาสตราจารย์ ดร. วิจิตรา ทัศนียกุล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะแพทยศาสตร์ || เภสัชวิทยา

361. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ สรรพสัตย์

มหาวิทยาลัยพะเยา || คณะวิทยาศาสตร์ || สาขาวิชาชีววิทยา

362. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูตา บุญภักดี

มหาวิทยาลัยบูรพา || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาชีววิทยา

363. ดร.พหล แสนสมชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี || -

364. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุทธยา || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี || -

365. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.นิยม ธำรงค์อนันต์สกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย || คณะทันตแพทยศาสตร์ || ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

366. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล สุรนัคครินทร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะมนุษยศาสตร์ || ภาควิชาภาษาอังกฤษ

367. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ พนาวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี || สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

368. ดร.สิริกร บำรุงกิจ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง || สำนักวิชาศิลปศาสตร์ || สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

369. รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว คำสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม || คณะครุศาสตร์ || -

370. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม || คณะครุศาสตร์ || -

371. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญวิทย์ พรนภดล

มหาวิทยาลัยมหิดล || คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล || ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

372. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพาวรรณ ไวศยะนันท์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะแพทยศาสตร์ || ภาควิชาอายุรศาสตร์

373. รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช || || สาขาวิชานิเทศศาสตร์

374. ดร.ปัญญ์ชลี ทองพานิช

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง || คณะศิลปศาสตร์ || กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

375. รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย บทมาตย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาคณิตศาสตร์

376. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะทันตแพทยศาสตร์ || ภาควิชาทันตกรรมชุมชน

377. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม || คณะวิทยาการจัดการ || สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

378. รองศาสตราจารย์ ดร.บำเพ็ญจิต แสงชาติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะพยาบาลศาสตร์ || พยาบาลผู้ใหญ่

379. อาจารย์จุลจิตร์ ตั้งตระการพงษ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะสหเวชศาสตร์ || ทัศนมาตรศาสตร์

380. รองศาสตราจารย์ ดร.รินา ภัทรมานนท์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาคชีวเคมี

381. ดร.อริสรา เพียรมนกุล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล || ||

382. ดร.วรรณฉัตร ใจยะสัน

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะสหเวชศาสตร์ || ทัศนมาตรศาสตร์

383. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย || คณะนิติศาสตร์ || ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

384. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะเศรษฐศาสตร์ || เศรษฐศาสตร์

385. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปิยนุช ประจง

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ || แพทยศาสตร์ || ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

386. ดร.ศานิตย์ ศรีคุณ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง || คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ || การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา

387. ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) นายแพทย์ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะแพทยศาสตร์ || ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

388. ผศ.นพ.ภาวิน เกษกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล || คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล || ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

389. ดร.ศิรประภา ดีประดิษฐ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา || - || สาขาวิศวกรรมการจัดการ

390. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรธยา แป้นวงษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี || สาธารณสุขศาสตร์

391. ดร.กุลรัตน์ บริรักษ์วาณิชย์

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ || - || -

392. รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร อรัมษ์ เจษฎาญานเมธา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ || คณะเภสัชศาสตร์ || คณะเภสัชศาสตร์

393. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณธิดา อินทร์แป้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ || - || อาชีวอนามัย

394. ดร.กัลยา หาญพิชาญชัย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม || อาชีวอนามัยและความปลอดภัย || อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

395. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผาณตา เอี้ยวซิโป

มหาวิทยาลัยบูรพา || ภาควิชาชีวเคมี || คณะวิทยาศาสตร์

396. ดร.ธิติพงษ์ สุขดี

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี || - || -

397. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพญาดา สังข์ทอง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ || คณะพลศึกษา || ภาควิชาพลศึกษา

398. รองศาสตราจารย์ ดร.กล่าวขวัญ ศรีสุข

มหาวิทยาลัยบูรพา || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาชีวเคมี

399. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชญา นิยมจันทร์

มหาวิทยาลัยมหิดล || คณะ​แพทยศาสตร์​ศิริราช​พยาบาล || ภาควิชา​กายวิภาค​ศาสตร์​

400. พันตรีหญิง ดร.ปิยาณี ศรียา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า || - || ภาควิชากายวิภาคศาสตร์- กองการศึกษา

401. ดร.ปิ่นหทัย ศุภเมธาพร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย || คณะพยาบาลศาสตร์ || การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

402. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนพงศ์ สุวรรณศรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบซอฟท์แวร์

403. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดับ เรียนประยูร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี || -

404. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || -

405. ดร.กอบกุล รวีสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ || คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ || ภาควิชาสถิติประยุกต์

406. ดร.มูรตี สมบูรณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ || คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ || าควิชาสถิติประยุกต์

407. รองศาสตราจารย์ ดร.นิติ ชูเชิด

มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ || คณะประมง || ภาควิชาชีววิทยาประมง

408. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤติมา กษมาวุฒิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน || คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี || สาขาประมง

409. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐินี ดีแท้

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี || -

410. ดร.ปัณณวิช คำรอด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร || แผนกวิชาคณิตศาสตร์

411. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา จันทร์เนย

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ || ภาควิชาชีวเคมี

412. รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ || คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม || เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)

413. ดร.ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม || คณะครุศาสตร์ || ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

414. ดร.ฐิติพร เจาะจง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี || คณะวิทยาศาสตร์

415. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร

มหาวิทยาลัยนเรศวร || || ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

416. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุศล พิมาพันธุ์ศรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต

417. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายพิณ ประเสริฐสุขดี

มหาวิทยาลัยมหิดล || คณะกายภาพบำบัด || กายภาพบำบัด

418. รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี จิตธรรมมา

มหาวิทยาลัยมหิดล || คณะเเพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี || พยาธิวิทยา

419. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี

มหาวิทยาลัยพะเยา || คณะสาธารณสุขศาสตร์ || อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

420. ดร.ยอดธง เม่นสิน

นเรศวร || วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ทกริดเทคโนโลยี || สมาร์ดกริดเทคโนโลยี

421. ดร.มาลินี แก้วปัญหา

นเรศวร || วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ทกริดเทคโนโลยี || สมาร์ดกริดเทคโนโลยี

422. รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช สุริวงษ์

นเรศวร || วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ทกริดเทคโนโลยี || สมาร์ดกริดเทคโนโลยี

423. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา เสมศรี

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ || คณะเทคนิคการแพทย์ || -

424. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.กันยารัตน์ คอวนิช

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะทันตแพทยศาสตร์ ||

425. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ

มหาวิทยาลัยทักษิณ || คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ || สาขาการบริหารและพัฒนาชุมชน

426. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ || คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ || สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

427. รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะสังคมศาสตร์ || ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

428. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ เกษกาญจน์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ || ภาควิชาชีวเคมี

429. ดร.ภาวิณี เทียมดี

ราชภัฏเทพสตรี || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี || เคมี

430. ดร.พรทิพย์ เม่นสิน

นเรศวร || วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ทกริดเทคโนโลยี || สมาร์ดกริดเทคโนโลยี

431. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยอดพล เทพสิทธา

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะนิติศาสตร์ ||

432. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะสังคมศาสตร์ || ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา

433. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ลีปรีชา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะสังคมศาสตร์ || ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา

434. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาแว มะแส

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ || คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ||

435. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ || สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

436. ดร.วัชราภรณ์ ตันติพนาทิพย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี || -

437. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาวรรณ แพงศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ || คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม || -

438. รองศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ || คณะนิติศาสตร์ ||

439. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ สุกมลสันต์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ || ศููนย์ภาษา ||

440. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย

มหาวิทยาลัยพะเยา || ทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี || ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

441. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ยวงสร้อย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || เกษตรศาสตร์ || เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)

442. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติภูมิ รอดสิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ || วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม || ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม