นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14: UNIVERSITY IN DISTRUPTIVE ERA

สถานที่จัดงาน

ชั้นที่ 1 อาคารเอกาทศรถ

ชั้นที่ 2 อาคารเอกาทศรถ

ชั้นที่ 3 อาคารเอกาทศรถ