นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14: UNIVERSITY IN DISTRUPTIVE ERA

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยนเรศวร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation-base University) ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและสร้างผู้นำทางการวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการนี้ กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนหลัก มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย เพื่อผลักดันการสร้างผลงานวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัย และการต่อยอดผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงได้กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัย: Naresuan Research Conference เพื่อเป็นการพัฒนา รวบรวม แลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศทางด้านการวิจัย ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ และจัดเวทีวิชาการเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการ ทำวิจัยให้แก่นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการประชุมวิชาการดังกล่าว จะมีกิจกรรมประกอบด้วย การนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์ และวิจัยสถาบัน โดยบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ การแสดงจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกต่างๆ อีกทั้งยังกำหนดให้มีการบรรยายจากผู้รงคุณวุฒิ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การประชุมวิชาการดังกล่าว ยังก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ สำหรับนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและผู้เข้าร่วมประชุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมดังกล่าว ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเข็มแข็งขององค์กรหรือสถาบันการศึกษานั้นได้เป็นอย่างดียิ่ง รวมถึงได้การยอมรับจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ

วัตถุประสงค์

เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การวิจัย

มหาวิทยาลัยนเรศวรกับการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย

เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิทยานิพนธ์

ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัย ระหว่างบุคลาการทั้งในสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน หรือแม้กระทั้งบุคคลทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงได้การยอมรับจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ

เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่างมหาวิทยาลัยหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ได้ตอบสนองนโยบายของชาติ และยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย

นักวิจัยทั้งภาครัฐ เอกชน ทั้งภายในและภายนอก

ได้ใช้การประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัย เป็นเวทีในนำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจัย รวมถึงได้การยอมรับจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ

เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย

กับหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน

  • นางสาวสิริกร ชูแก้ว ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัย

    การประชุมวิชาการดังกล่าว ยังก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ สำหรับนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและผู้เข้าร่วมประชุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมดังกล่าว ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเข็มแข็งขององค์กรหรือสถาบันการศึกษานั้นได้เป็นอย่างดียิ่ง รวมถึงได้การยอมรับจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ.

ตัวชี้วัด

มีจำนวนผลงานวิจัยที่ส่งเข้าร่วมนำเสนอไม่น้อยกว่า 100 ผลงาน

มีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 500 คน

มีพันธมิตรที่เป็นหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3 หน่วยงาน

ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับดีมาก