จำนวนผู้เข้าร่วมงาน 224 คน


ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุลผู้ร่วมงาน สังกัด/หน่วยงาน
1. อัญชลี ศิษยนเรนทร์ ม.นเรศวร
2. เนรัญชลา กำไลทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
3. ผศ. ดร. จันทิมา ซิมป์สัน ภาควิชาภาษาอังกฤษ
4. ศรายุทธ วัยวุฒิ นเรศวร
5. วัลยา สุนทรา มหาวิทยาลัยนเรศวร
6. ผศ.ดร.กาญจนา จิตติพร ม.นเรศวร
7. ศุภชัย อินสุข คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร
8. อุรัตน์ พิมลศรี คณะวิทยาศาตร์การแพทย์
9. ผศ.ดร.วิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10. นส.อรพิน สาดอ่ำ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11. ศศิกานต์ คู่วัฒนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
12. จิรานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกุล ม.นเรศวร
13. ดร.ทนพ.ณัฐวุฒิ เจริญผล คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์/มหาวิทยาลัยนเรศวร
14. รศ.ดร.รักษิณา พลสีลา มหาวิทยาลัยนเรศวร
15. ผศ.ดร.โศภิศ คันธวงศ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
16. รักชนก ภูวพัฒน์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
17. รักชนก ภูวพัฒน์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
18. ศศิธร นาม่วงอ่อน มหาวิทยาลัยนเรศวร
19. ผศ.ดร.ณัฐธิยา สกุศักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
20. ธารทิพย์ บุญส่ง นเรศวร
21. ฆนัทกิตติ์ ทองพูล Newcastle University
22. สมชาย​ แสงอำนาจเดข มหาวิทยาลัย​นเรศวร​
23. ธรณ์เทพ ชำนิงาน ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24. ธรณ์เทพ ชำนิงาน ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25. จินตนา ว่องวิกย์การ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
26. ดร.อาณัติ ดีพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา
27. ดร.ศิริวัฒน์ คูเจริญไพบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์​ / ม.นเรศวร
28. Teeraparb Chantavat Institute for Fundamental Study / Naresuan University
29. ผศ.ดร.ดวงดาว จันทร์เนย มหาวิทยาลัยนเรศวร
30. ดร.สุภลักษณ์ สุมาลย์โรจน์ นเรศวร
31. วิไลวรรณ ชัยขัณฑ์ นเรศวร
32. พิฑูรย์ มณีไพโรจน์ ม.ลาดกระบัง
33. ชาญณวุฒ ไชยรักษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
34. เปรมนภา สีโสภา คณะเภสัชศาสตร์
35. อัญชลี วงศ์วัฒนา นเรศวร
36. ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
37. Teerawut Khuenkaew KMITL
38. นิพิฐพนธ์ คำสี มหาวิทยาลัยนเรศวร
39. พิรากร สีเข้ม มหาวิทยาลัยนเรศวร
40. ผศ.ดร.ชมพูนุช วรางคณากูล ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
41. อดิเรก มีบุญ กองกลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร
42. ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
43. อับดุลฮากัม ดูมีแด มหาวิทยาลัยนเรศวร
44. Naiyana Plainpun สำนักงานสภาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวักรรมแห่งชาติ
45. ดาริกา แย้มรับบุญ นเรศวร
46. โสภิดา คลังภูเขียว -
47. ภัทราพร บุญมี นเรศวร
48. ผศ.สุจินต์ เรืองรัมย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหวิทยาลัยนเรศวร
49. ผศ.สุจินต์ เรืองรัมย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหวิทยาลัยนเรศวร
50. วัชรี เที่ยงอยู่ นเรศวร
51. สุริยาพร นิพรรัมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
52. ดร.ขนิษฐา ธิโนชัย ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
53. ผศ.ดร.ธิดารัตน์ คำบุญ นเรศวร
54. ธิดารัตน์ คำบุญ นเรศวร
55. นลิน วงศ์ขัตติยะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
56. วธู พรหมพิทยารัตน์ สาธารณสุขศาสตร์/นเศวร
57. อรวรรณ กีรติสิโรจน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ /มหาวิทยาลัยนเรศวร
58. วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
59. จันทณา บานแย้ม เกษมบัณฑิต
60. ดำรงพันธุ์ ทองวัฒน์ นเรศวร
61. เวธิต สุนทรญาติ เอกชน
62. ปรารถนา โลพิน นเรศวร
63. ศรีสังวาลย์ ลายวิเศษกุล ม. นเรศวร
64. งามรยุ งามดอกไม้ นเรศวร
65. ทำรงลักษณ์ เอื้อนครินทร์ คณะศึกษาศาสตร์ ม. นเรศวร
66. สิริภัค สุระพร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
67. นางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์ กองกลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร
68. ศศิธร ติณะมาศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
69. สุภาวรรณ จันทร์ไพแสง มหาวิทยาลัยนเรศวร
70. ธิดารัตน์ ใบสูงเนิน สำนักหอสมุด
71. ขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
72. ยุทธนาท บุณยะชัย มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
73. ภูวนาท ฟักเกตุ มหาวิทยาลัยนเรศวร
74. ประทีป วรรณิสสร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
75. พุดตาน พันธุเณร มหาวิทยาลัยนเรศวร
76. พุดตาน พันธุเณร มหาวิทยาลัยนเรศวร
77. สุภาพร สุขเสริญ มหาวิทยาลัยนเรศวร
78. นุชจรี ซววาวยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
79. นุชจรี ซาวยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
80. รศ.ดร.ดวงกมล ขันธเลิศ มหาวิทยาลัยนเรศวร
81. กิตติศักดิ์ บัวบาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
82. ประทุม เมือวเป้ นเรศวร
83. เกตุจันทร์ จำปาไชยศรี ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
84. กรทิพย์ จี้เพชร คณะแพทยศาสตร์
85. ทิวานันท์ บุญเรือง คณะแพทยศาสตร์
86. ไพรัช กางประเสริฐ ธุรกิจส่วนตัว
87. สุภาวดี ทวนหอม คณะแพทยศาสตร์
88. นายเกียรติศักดิ์ แก้วสี คณะสาธารณสุขศาสตร์
89. นางกัญญ์ชลา สีหาโคตร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
90. ชนิสฬา เกษียรมาตุเรศ คณะแพทยศาสตร์
91. อโนชา สร้อยปา มหาวิทยาลัยนเรศวร
92. สายชล ยอดนวล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
93. เนตรดาว ม่านทอง -
94. นางรุจิ​กาญ​จ​ณ์​ เหลี่ยมเจริญ คณะแพทย์ ม.นเรศวร
95. ศุภสัณห์ วรรณิสสร มหาวิทยาลัยนเรศวร
96. พัชรพล จันขาว มหาวิทยาลัยนเรศวร
97. ภัทรพล เหลืองอรุณ มหาลัยนเรศวร
98. สยาม ระโส มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
99. โกศล จิตวิรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
100. ผศ.ดร.ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
101. นางวงศ์ตะวัน ภู่เจริญ คณะแพทยศาสตร์
102. ธเนศ ขำคล้าย มหาวิทยาลัยนเรศวร
103. สิริสกุล ภู่เจริญ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
104. อนุภาค อินต๊ะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
105. นางสาวบุญมา สาหร่าย แพทยศาสตร์
106. นายจักริน แดนสมปัดสา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
107. สิริมาศ แน่งน้อย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
108. นิรวรรณ เทวี คณะแพทยศาสตรศาสตร์/มหาวิทยาลัยนเรศวร
109. ขนิษฐา มารศรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
110. นางสาวแพรวพิตรา ภู่ตระกูล งานแพทยศาสตรศึกษา หน่วยจัดการศึกษาก่อนปริญญาชั้นคลินิก
111. ฤดี วัฒนโชค คณะแพทย์
112. วรสิทธิ์ เจริญศิลป์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
113. ภัทรา สหะวิริยะ สงขลานครินทร์
114. อรุณี หิญชีระนันทน์ ร.พ.กรุงเทพคริสเตียน
115. นายบุญเกิด เมืองแสน คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
116. วชิร สังวาลเพชร โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
117. นายพัฐจักร พร้าวไธสง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
118. สุกัญยาภัทร์ โพธิ์วัชร คณะแพทยศาสตร์
119. สุกัญยาภัทร์ โพธิ์วัชร คณะแพทยศาสตร์
120. นางสาวศรีอุรา เสือทะยาน นเรศวร
121. อรรถพล ตันไสว มทร.ล้านนา พิษณุโลก
122. ทิพาวรรณ ศิลวัฒนานุสานติ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
123. ญดา แก้วประเสริฐ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
124. วีรญา พรมประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
125. สรรเสริญ วชิรเกยูร บริษัท นำพล อินเตอร์เทรด
126. วารินทร์ เข็มทอง บริษัท นำพลอินเตอร์เทรดจำกัด
127. พนมศักดิ์ แก้ววิเศษ บริษัทนำพลอินเตอร์เทรด
128. นายจัดรพงษ์ วงษ์ลา บริษัทนำพลอินเตอร์เทรด จำกัด
129. ผศ.ทพญ.ดร.มยุรัชฎ์ พิพัฒภาสกร คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
130. พิชานน รุ่งรัตนไชย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
131. อัญชุลี ทองเงิน มหาวิทยาลัยนเรศวร
132. เกรียงศักดิ์ พลทอง มหาวิทยาลัยนเรศวร
133. อัคนี ผิวหอม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
134. คณิดา นรัตถรักษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนเรศวร
135. ศลิษา วีรพันธุ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
136. ศรีสุดา กวยาสกุล คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
137. จอมชัย คงมณีกาญจน์ นเรศวร
138. ปรารถนา เอนกปัญญากุล มหาวิทยาลัยนเรศวร
139. Anake thanakongkitkul บริษัท วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด
140. เรณู วิริยะประสิทธิ์ ม.นเรศวร
141. สุกัญญา ทับทิม มทร.ล้านนา พิษณุโลก
142. สุจิตตรา อินทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
143. ทิวารัตน์ คำเครือคง โรงพยาบาลวัดโบสถ์
144. สหัถยา ทองสาร วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
145. วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล นเรศวร
146. กำหนด มีจักร สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
147. สิริกานต์ มุ่ยจันตา กองวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
148. รศ.ดร.อนามัย นาอุดม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
149. Waree Tiyaboonchai Naresuan University
150. สุดารัตน์ ชาติสุทธิ มหาวิทยาลัยนเรศวร
151. นิตยา แก้วตาทิพย์ คณะแพทย์ศาสตร์
152. พัทธมน แสงอินทร์ นเรศวร
153. นงนุช โอบะ มหาวิทยาลัยนเรศวร
154. ทินกรณ์ หาญณรงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
155. พงษ์พิทักษ์ ภูติวัตร์ มหาวิทยาลัยนเรสวร
156. ฐิติมา สงเคราะห์ สอวช.
157. ธัญญา อุดอ้าย มหาวิทยาลัยนเรศวร
158. ผศ.ดร.พวงเพชร วารีย์ โม้ลี นเรศวร
159. ทศพล จันทร์พวง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
160. น.ส.ภัทราวดี มีทอง ม.นเรศวร
161. ดร.สุชาดา พิมเสน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
162. วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง มหาวิทยาลัยนเรศวร
163. วราภรณ์ สุทธิสา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
164. อัญชลี สิริกุลขจร มหาวิทยาลัยนเรศวร
165. กิ่งกาญจน์ สิงห์กวาง สำนักหอสมุด
166. อนันต์ เคนท้าว มหาวิทยาลัยนเรศวร
167. พิไลพรรณ ชัยขัณฑ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
168. กิตติคุณ เรืองชัย มหาวิทยานเรศวร
169. กัลยา ทองใส มหาวิทยาลัยนเรศวร
170. รศ.ประศาสตร์ บุญสนอง มหาวิทยาลัยนเรศวร
171. จิรายุทธ เนตรจ๋อย มหาวิทยาลัยนเรศวร
172. อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
173. น.ส.พรพัสนันท์ กลมโนนไทย กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ม.นเรศวร
174. จิรัชยา เลิศศรีมงคล มหาวิทยาลัยนเรศวร
175. จันทรา จันทราภิรมย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
176. นายสุชาติ แย้มเม่น คณะวิศวกรรมศาสตร์
177. นางชุติมา กิจจาวรเสถึยร สสจ.
178. สุวิทย์ กิระวิทยา นเรศวร
179. วราขัย ชูสิงห์ คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
180. รศ.ดร.น.สพ.ปณัฐ อนุรักษ์​ปรีดา​ มหาวิทยาลัย​มหิดล​
181. นางสาวสลิลทิพย์ สอนสังข์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
182. ฟ้ารุ่ง มีอุดร มน
183. จุลจิตร์ ตั้งตระการพงษ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
184. รุ่งนภา ปู่เหลือง มหาวิทยาลัยนเรศวร
185. กัลยา บุญหล้า มหาวิทยาลัยนเรศวร
186. อรัมษ์ เจษฎาญานเมธา ธรรมศาสตร์
187. สรศักดิ์ ปาทา นเรศวร​
188. ว่าที่ร้อยเอกนเรศ จันทรังสิกุล ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
189. วลุลี โพธิรังสิยากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
190. รองเดช ตั้งตระการพงษ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
191. สุพัตรา ทิมนิ่ม นเรศวร
192. นางสาวอภิญญา ผาดอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
193. อัศนัย เล่งอี้ มหาวิทยาลัยพะเยา
194. น.ส.กนกอร คล้ายจันทร์ คณะพยายาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
195. ชลกาญจน์ ศุภสุธีกุล สำนักงาน ก.พ.ร.
196. สุธีรา ลิ่มสกุล ม.กรุงเทพ
197. ผศ.ดร.วราภรณ์ เกษกาญจน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
198. อมร ธนาชัยกำจร มหาลัยนเรศวร
199. สุรีย์พร ชาวแพรกน้อย มหาวิทยาลับนเรศวร
200. Worawit Makeaw มหาวิทยาลัราชภัพิบูลสงคราม
201. ศิริพร เดชะศิลารักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยนเรศวร
202. ศุภนิมิต เจียมพานิชยกุล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
203. เพ็ญพร ประไพพิณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
204. อนุสรณ์ วรสิงห์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
205. ปาจรีย์ ทองสนิท คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม นเรศวร
206. พรพิมล พิมลรัตน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
207. Saran Malisorn NU
208. ปุณิกา นามวงค์สะกุล นเรศวร
209. Sutatip Pongcharoen Naresuan
210. ยูคิโคะ วรสิงห์ วิทยาลัยนานาชาติ/มหาวิทยาลัยนเรศวร
211. จุฬาวรรณ อ่อนอิ่ม มหาวิทยาลัยนเรศวร
212. ดร วัชรินทร เทียนสันต์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
213. Supasan Warnnissorn Nuic
214. ภัทรสุดา กันใจแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน
215. ผศ.ดร.วิกร ปัญญอินทร์ ภาควิชาเคมี ม.นเรศวร
216. ดวงมณี แสนมั่น มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเแลิมพระเกียรติ
217. นันทวัฒน์ อู่ดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
218. วราวุธ ฤกษ์วรารักษ ม.นเรศวร
219. Pupong Pongcharoen Naresuan University
220. Tawee Ruchdapornkul Chula
221. บัณฑูร เวียงมูล นเรศวร
222. ดร.ทักษณี มหาศิริพัน มหาวิทยาลัยนเรศวร
223. ชญานิศ ไทยรัตน์ เกษตรศาสตร์
224. ศิริรัตน์ บุญอาษา ม.นเรศวร