นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 15: NU Research and Innovation Towards Sustained Society


แสดงทั้งหมด ของจำนวนผู้เข้าร่วมงาน 105 คน


การลงทะเบียน : แสดงทั้งหมด เฉพาะผู้ชำระเงิน Walk-in

* ติดต่อขอรับใบเสร็จที่ได้หน้างาน

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุลผู้ร่วมงาน สังกัด/หน่วยงาน การลงทะเบียน สถานะ
1. สุุุธิตา ใจสมุทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
2. เทวิน ธนะวงษ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงิน
3. สุดารัตน์ ชาติสุทธิ นเรศวร Walk-in -
4. นพดล ศุกลรัตน์มณีกร มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
5. ผศ.ดร.วิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
6. ดร.สาทิพย์ เครือสูงเนิน นเรศวร Walk-in -
7. ณัฐกานต์ อิงชัยภูมิ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงิน
8. ผศ.ดร.ชมพู โกติรัมย์ วิทยาลัยดุสิตธานี Walk-in -
9. Wannaprapha Suksawas Faculty of Humanities ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
10. วศิน เหลี่ยมปรีชา มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
11. ปิยธิดา ทับบุญ - Walk-in -
12. นงลักษณ์ ยิ้มตระกูล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงิน
13. อัญชลี ศิษยนเรนทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
14. พรทิพย์ กลมดี มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
15. ปาจรีย์ ทองสนิท คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม นเรศวร Walk-in -
16. อัษฎางค์ พลนอก มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
17. อรรถวิทย์ สมศิริ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
18. ผศ.ดร.นันทิมา นาคาพงศ์ อัศวรักษ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
19. ธัช มั่นต่อการ นเรศวร Walk-in -
20. Salisa Veerapun Naresuan University Walk-in -
21. พรทิพย์ เดโชเม็ง มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ชำระเงิน
22. ตวงรัตน์ คำสอาด มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ชำระเงิน
23. สุธิดา แก้วกัลยา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม Walk-in -
24. สมชาย แสงอำนาจเดช คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
25. สมร หิรัญประดิษฐกุล นเรศวร Walk-in -
26. Mayuree Krajayklang NU Walk-in -
27. ดร.รัตนา สนั่นเมือง ม. นเรศวร Walk-in -
28. ภูวนาท ฟักเกตุ วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน Walk-in -
29. ชนนิษฏ์ ชูพยัคฆ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
30. เบญจวรรณ สุขเจริญภิญโญ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงิน
31. กัณฐิกา จำปางาม มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงิน
32. พิมพ์ณภัชญ์ เมฆพันธ์ - Walk-in -
33. Patita Thanthong มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ชำระเงิน
34. ณัฐพร ศรีไพโรจน์ นเรศวร Walk-in -
35. วรัญญา อ้นจันทร์ นเรศวร Walk-in -
36. สุภาพร สุขเสริญ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
37. ขวัญทิวา โฉมแดง นเรศวร Walk-in -
38. Varunee Boonchoo Chula chanutid school ชำระเงิน
39. วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ จงชานสิทโธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ชำระเงิน
41. สุภาวรรณ จันทร์ไพแสง ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
42. ขนิษฐา รุตรัตนมงคล คณะเกษตรศาสตร์ฯ/ม.นเรศวร Walk-in -
43. เบญจวรรณ สุขเจริญภิญโญ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
44. ธัญยธรณ์ ตันโน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร Walk-in -
45. สมพล พวงสั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
46. ภควดี สุดสงวน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
47. ปรารถนา มณีฉาย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
48. วรากรณ์ สุดสงวน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
49. เจริญ แก้วประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
50. ปิยะวดี กิ่งมาลา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
51. จารุวรรณ สิงห์ม่วง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
52. ศรีสุดา กวยาสกุล ม.นเรศวร Walk-in -
53. ดวงดาว จันทร์เนย นเรศวร Walk-in -
54. อิทธิเดช ชัยสิทธิ์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ชำระเงิน
55. ศศิธร ปรือทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก Walk-in -
56. นลิน วงศ์ขัตติยะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Walk-in -
57. สุจิตรา เรืองเดชาวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก Walk-in -
58. ดร.ทักษณี มหาศิริพันธุ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
59. วัชรี เที่ยงอยู่ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
60. โสภิดา ชิดชื่นเชย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชำระเงิน
61. วราภา มหากาญจนกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชำระเงิน
62. สุพรรณนิจ พลเสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชำระเงิน
63. ณัฏฐิรา ก๋าวินจันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก Walk-in -
64. สุกัญญา ทับทิม มทร.ล้านนา พิษณุโลก Walk-in -
65. สุจิตตรา อินทอง มทร.ล้านนา พิษณุโลก Walk-in -
66. วาสนา สิงห์ดวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก Walk-in -
67. ผศ.ร.ท.หญิง ดร.สายศิริ มีระเสน มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
68. ธเนศ สอนดา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.นเรศวร Walk-in -
69. ดร.ปรเมษฐ์ ดำชู มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
70. ดร.ปรเมษฐ์ ดำชู คณะบริธุรกิจฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
71. ณภัทรสรา ดาวษาวะ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
72. สวัสดิโชค แซ่ปัง มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
73. วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล นเรศวร Walk-in -
74. บุญชัย ตรีบุพชาติสกุล บริษัท วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด Walk-in -
75. ศรารัตน์ มหาศรานนท์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
76. ดลฤดี สงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
77. ดลฤดี สงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
78. วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
79. กษิดิศ เเก้วมณี IESEG School of Management Lile,France B.SC Business administration Department of Management Walk-in -
80. Sopheaktra Hien Faculty of Humanities Walk-in -
81. Sopheaktra Hien Faculty of Humanities Walk-in -
82. อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ โรงเรียนวัดหัวงิ้ว สพป.นครสวรรค์ เขต 1 Walk-in -
83. ปุณิกา นามวงค์สะกุล นเรศวร Walk-in -
84. ชญาพร คุณประทุม คณะบริหารธุรกิจฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
85. รัตนา การุญบุญญานันท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร Walk-in -
86. ปวีณา จันทร์นวล นเรศวร Walk-in -
87. นิชฎารัสมิ์ รักษาสัตย์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร Walk-in -
88. ทศพล สุรนัคครินทร์ นเรศวร Walk-in -
89. อาภรณ์ชนิศ แสงสังข์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
90. ดวงพร ทองน้อย มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
91. วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
92. เรณู วิริยะประสิทธิ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
93. ขวัญดาว มูลหล้า มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
94. ดร.สุชาดา พิมเสน มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
95. ประสุข โฆษวิฑิตกุล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
96. อาทิตย์​ พงษ์​พา​นิช​ นเรศวร​ Walk-in -
97. พิชญาภา สิริเดชกุล นเรศวร Walk-in -
98. อนุชา แก้วพูลสุข นเรศวร Walk-in -
99. สุวิมล ใจยศ คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร Walk-in -
100. หรินฟ้า พัฒนพงศ์พิทักษ์ มนุษยศาสตร์/ม.น. Walk-in -
101. สิริรมณี ณ น่าน มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
102. ธัญญา อุดอ้าย มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
103. จงรักษ์ อรรถรัฐ นเรศวร Walk-in -
104. จุฑาทิพย์ นมะหุต มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
105. วภากร ศิริวงศ์ นเรศวร Walk-in -