นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 15: NU Research and Innovation Towards Sustained Society

การประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 15
NU Research and Innovation Towards Sustained Society
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562

เวลา
กำหนดการ ห้อง
08.30-09.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน โถงชั้น 1
09.30-10.00 น. พิธีเปิดงาน
  - กล่าวต้อนรับ โดย นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
  - กล่าวรายงาน โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
  - กล่าวเปิดงาน โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
บันทึกภาพร่วมกัน
ห้องประชุม 301
(อาคารเอกาทศรถ)
10.00-11.00 น. ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การปฏิรูปการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างยั่งยืน”

โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาการจัดทำกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคนของประเทศ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
 
11.00-12.00 น. บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
12.00-13.00 น. -พักรับประทานอาหาร-
13.00-16.00 น. การนำเสนอผลงานประเภท Poster Presentation โถงชั้น ๒
13.00-16.00 น. การนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation แยกห้องตามกลุ่มสาขา

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม