นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 15: NU Research and Innovation Towards Sustained Society


** กำหนดการนำเสนอแต่ละห้องอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้ผู้นำมาเสนอมาก่อนเวลา 15 นาที **
รายละเอียดการนำเสนอ Oral presentation
  1. เตรียมไฟล์นำเสนอ Microsoft PowerPoint version 2010 ขึ้นไป โดยห้องนำเสนอจะมีคอมพิวเตอร์เตรียมให้
  2. เวลาการนำเสนอ ผลงานละ 15 นาที (นำเสนอ 10 นาที/ ซักถาม 5 นาที )
  3. ผู้นำเสนอที่ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานดีเด่นจะประกาศผลบน Website ภายใน 1 สัปดาห์ หลังสิ้นสุดงานและผู้จัดงานจะส่งเกียรติบัตรรางวัลนำเสนอดีเด่นให้ท่านทางที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้ในการลงทะเบียน
* นักวิจัยสามารถดาวน์โหลด Abstracts & Proceedings ได้ วันที่ .................. เป็นต้นไป

13 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 53 ผลงาน

ไฟล์ เวลา กลุ่ม ชื่อผลงานวิจัย นักวิจัย สังกัด ประเภท
ห้องนำเสนอ 203
13:00 - 13:15 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ความต้องการพัฒนาเมืองในกลุ่มผู้เรียนพัฒนาสังคม (Satisfaction for Urban Development among Social Development Students)นายอำนวย พิรุณสารมหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัย
13:15 - 13:30 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พฤติกรรมการอ่านและระดับความพึงพอใจในการอ่านหนังสือของกลุ่มผู้เรียนระดับปริญญาตรีนางประดับเดือน ทองเชื้อเชิญมหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัย
13:30 - 13:45 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การพัฒนาแบบประเมินภาวะซึมเศร้าสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร Evaluation of the Depression Assessment Test for Naresuan University Studentsนายกันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียรภาควิชา จิตวิทยา วิทยานิพนธ์
13:45 - 14:00 น.วิจัยสถาบันการศึกษาสัดส่วนของคู่สมรสในเขตภาคเหนือตอนล่างที่ได้รับแจ้งผลการกำหนด คู่เสี่ยงและผลการวินิจฉัยก่อนคลอดของโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ภายในช่วงอายุครรภ์ 16, 18 และ 20 สัปดาห์นางสาวปวันรัตน์ สวนนุ่มมหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัยสถาบัน
14:00 - 14:15 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบลในจังหวัดพิษณุโลกนายณัฐเชษฐ์ พูลเจริญมหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัย
14:30 - 14:45 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลปัญหาเเละโอกาสของการส่งออกสินค้าเกษตร ผ่านรูปเเบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทธุรกิจกับธุรกิจ ในยุคไทยเเลนด์ 4.0 นางสาวนันท์นภัส กุนดีมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
14:45 - 15:00 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กลยุทธ์การจัดการกระบวนการทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปพร้อมทานในยุค 4.0นางสาวสุทธิดา ฉายศรีมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
15:15 - 15:30 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผลตอบแทนจากการสร้างพอร์ตการลงทุนโดยหุ้นเน้นคุณค่าจากกระแสเงินสดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนายนิติกร ยอดเปลี่ยนมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
15:30 - 15:45 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แนวทางในการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการเเหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา : พระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนมนายผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ราเชนทร์ นพณัฐวงศกรมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ วิจัย
ห้องนำเสนอ 204
13:00 - 13:15 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประเมินการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวของกล้วยหอมทอง ในเขตจังหวัดพิษณุโลกนายปรีติยาทร แก้วมณีมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
13:15 - 13:30 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคเต้านมโคอักเสบจากสีเสียด เหงือกปลาหมอ มังคุด และทับทิมนายกิตติศักดิ์ บัวบานมหาวิทยาลัยแม่โจ้วิจัย
13:30 - 13:45 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอบรมควันกระติบข้าวจากไม้ไผ่นายจิรวัฒน์ แสนดวงมหาวิทยาลัยนครพนมวิจัย
13:45 - 14:00 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มทดแทนมื้ออาหาร (Food consumption behavior survey of the elderly for develop of meal replacement drink)นางสาวชนิดาภา เจริญทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์วิจัย
14:00 - 14:15 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มทดแทนมื้ออาหารสำหรับผู้สูงอายุนางสาวบุษยมาศ นาคเกิดมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์วิจัย
14:15 - 14:30 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมสำหรับการอบแห้งดอกบัวสดนางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ทองหยวกมหาวิทยาลัยศิลปากรวิจัย
14:30 - 14:45 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอัตราการสลายตัวของอินทรียวัตถุในดินชนิดต่างๆนางสาวอรวรรณ บัวหม้อมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
14:45 - 15:00 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนโดยการใช้ประโยชน์จากเถ้าชีวมวผสมในการปลูกอ้อยนางสาวธันย์ชนก มีเหลี่ยมมหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัย
15:00 - 15:15 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการดูดซับคลอโรฟิลล์จากสารสกัดใบบัวบกนางสาวเบญญทิพย์ สุขเพ็งมหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัย
15:15 - 15:30 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฤทธิ์ควบคุมการเจริญเติบโตพืชอื่นของยูจีนอลต่อข้าวและวัชพืชบริเวณนาข้าวนางสาวสมฤดี น้อยเอี่ยมมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
ห้องนำเสนอ 205
13:00 - 13:15 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพัฒนาโมเดลการพยากรณ์เพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับนักเดินทางอิสระนายณัฐวุฒิ พรหมเทียนมหาวิทยาลัยพะเยาวิจัย
13:15 - 13:30 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระบบสารสนเทศการใช้งานเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยพะเยานางสาวธนพร วิชัยดิษฐ์มหาวิทยาลัยพะเยาวิจัย
13:30 - 13:45 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพัฒนาโมเดลการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยานายสุวัฒน์ อยู่ดีมหาวิทยาลัยพะเยาวิจัย
13:45 - 14:00 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครื่องเตือนภัยดินสไลด์แบบไร้สายนายสมชาย สาลีขาววิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิจัย
14:00 - 14:15 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแอปพลิเคชันตรวจจับอาการง่วงนอนนายพงศธร ต่ายทองมหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัย
14:15 - 14:30 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อช่วยในการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการจัดลำดับนายอนุชา ปัญญาหล้ามหาวิทยาลัยพะเยาวิจัย
14:30 - 14:45 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเว็บไซต์ระบบบันทึกข้อมูลการเข้าเรียนโดยใช้วิธีการยืนยันตัวตนด้วยตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และเลขที่อยู่ไอพีนายภาณุพงศ์ สอนคมมหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัย
14:45 - 15:00 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพัฒนาระบบออนโทโลยีการท่องเที่ยวจังหวัดน่านนายพีรพล เขยตุ้ยมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
ห้องนำเสนอ 206
13:00 - 13:15 น.วิจัยสถาบันปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท Factors Effecting Quality Assurance Management of School Under Chainat Primary Educational Service Area นายฐัฒพล แก้วศรีงามมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์วิทยานิพนธ์
13:15 - 13:30 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทนางสาวดวงแข มานะปรีชางามเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์วิทยานิพนธ์
13:30 - 13:45 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แนวทางพัฒนาการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต1นางสาวทรายแก้ว ชมชื่นมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรวิจัย
13:45 - 14:00 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 รหัสวิชา ว23101 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (THE DEVELOPMENT OF LEARNING ACTIVITY PACKAGE CONCERNING FORCES AND MOTION IN BASIC SCIENCE 5, SUBJECT CODE (SC23101) IN SCIENCE LEARNING AREA FOR THE NINTH GRADE STUDENTS.)นางสาวณิชนันท์ คำนวนสินธุ์มหาวิทยาราชภัฏกำแพงเพชรวิจัย
14:00 - 14:15 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลวิธี STAR วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องลำดับ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6นางวาสนา ปิ่นทองมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
14:15 - 14:30 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบลในจังหวัดพิษณุโลกนางอัจฉรา ศรีพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัย
14:30 - 14:45 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ แบบเน้นภาระงาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางสาวณัฐกานต์ อิงชัยภูมิมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
14:45 - 15:00 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์The study of errors found in English essays: The case of English major students, Naresuan Universityนายทัตพล ยมกวางมหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัย
ห้องนำเสนอ 207
13:00 - 13:15 น.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิธีการเลือกเส้นทางขนส่งระหว่างประเทศระหว่างประเทศไทยกับเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (สาธารณรัฐประชาชนจีน)นางนัทธ์หทัย เครบส์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวิจัย
13:30 - 13:45 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประเมินพลังงานของกระบวนการแยกสำหรับสารผสมเมทิลลัล-เมทานอล โดยการกลั่นสกัดกับเอนเทรเนอร์ที่มีความเป็นพิษต่ำนางสาวศิริวรรณ แสงดาวมหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัย
13:45 - 14:00 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพัฒนาการผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรนายสมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์มหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัย
14:00 - 14:15 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดตารางการผลิตแบบทันเวลาพอดีด้วยวิธีการแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ กรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัดนายธัชชัย เทพกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามวิจัย
14:15 - 14:30 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษาระบบลดอุณหภูมิแบบอีวาโพเรทีฟร่วมกับโซลาร์เซลล์นายสมชาย กฤตพลวิวัฒน์มหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัย
ห้องนำเสนอ 208
13:00 - 13:15 น.วิทยาศาสตร์สุขภาพการประยุกต์กระบวนการศาสตร์สมองและการสร้างชุมชนเยียวยาสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบนางสาวปรียา แก้วพิมลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีวิจัย
13:15 - 13:30 น.วิทยาศาสตร์สุขภาพการพัฒนาการใช้ใบสั่งกิจกรรมทางกายในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง โรงพยาบาลสิเกา จังหวัดตรังนายกรณ์ษิรสิทธิ์ สุขขีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยานิพนธ์
13:30 - 13:45 น.วิทยาศาสตร์สุขภาพความสัมพันธ์ระหว่างสนิปส์ rs3764261 ของยีน CETP กับไลโปโปรตีนชนิดย่อยในผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่มสแตตินนางสาวปุณยนุช รอดเจริญมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยานิพนธ์
13:45 - 14:00 น.วิทยาศาสตร์สุขภาพรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุโรคเบาหวาน โดยเทคนิคเดลฟายนายรุ่งโรจน์ เจศรีชัยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรีวิจัย
14:00 - 14:15 น.วิทยาศาสตร์สุขภาพการสกัดกรดไฮยาลูรอนจากปลากระดูกอ่อนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า “Beauty Seacret Solution”นายวิธาน สุขวาณิชวิชัยวิสาหกิจชุมชนพิณมิสา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวิจัย
14:15 - 14:30 น.วิทยาศาสตร์สุขภาพแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนางสาวอรสา โพธิ์ชัยประดิษฐ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายวิทยานิพนธ์
14:30 - 14:45 น.วิทยาศาสตร์สุขภาพGene Expression Profiling of Renal Cell Carcinoma in Thai Patientsนางสาวโรซิตา มาลินีมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยานิพนธ์
14:45 - 15:00 น.วิทยาศาสตร์สุขภาพการฝึกชกมวยที่บ้านเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ต่อประสิทธิภาพการทำงานของลำตัว และการทรงตัวในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเรื้อรังนางสาวจีราวรรณ เกิดสวัสดิ์มงคลมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
15:00 - 15:15 น.วิทยาศาสตร์สุขภาพการตอบสนองภูมิคุ้มกันต่อการกระตุ้นด้วยวัคซีนดีเอ็นเอที่มี ฟิม เอ เชื่อมต่อกับโปรตีนห่อหุ้มไวรัส เอ็กซ์ของมันฝรั่ง ในหนูทดลองนายณัฐชัย สายวารินมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
15:15 - 15:30 น.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษาแรงดึงของแผ่นยางยืดที่พับซ้อนกันสองชั้นนางสาวเสาวนีย์ เหลืองอร่ามมหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัย
15:30 - 15:45 น.วิทยาศาสตร์สุขภาพปริมาณรังสีที่แผ่ออกมาจากการตรวจกระดูกทั่วตัว นางสาวภัสสุรีย์ ชีพสุมนต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิจัย
15:45 - 16:00 น.วิทยาศาสตร์สุขภาพผลของสารสกัดกระเจี๊ยบแดงต่อความเสียหายของหลอดเลือดในหนูที่ได้รับอาหารที่มีไขมันสูงนายวีรภัทร ขำอ่ำมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
16:00 - 16:15 น.วิทยาศาสตร์สุขภาพการตรวจวิเคราะห์และคัดเลือกเมทาโนจินิกแบคทีเรีย จากบ่อหมักก๊าซธรรมชาติด้วยเทคนิค Most probable numberนางสาวนุศรา ยินยอมมหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัย