นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 15: NU Research and Innovation Towards Sustained Society


แสดงทั้งหมด || download พื้นที่จัดแสดงโปสเตอร์ ห้องเอกาฯ 209
  1. การติดตั้งโปสเตอร์สามารถติดตั้งด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ ................. เวลา 13.00 เป็นต้นไป ณ ห้องเอกาทศรถ 209 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทางผู้จัดงานจะเตรียมวัสดุ ในการแขวนโปสเตอร์ไว้ให้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้นำเสนอจัดเตรียมพิมพ์โปสเตอร์มาเอง ในขนาด 70*110 เซ็นติเมตร (แนวตั้ง) และเจาะตาไก่ 4 มุม เพื่อแขวนโปสเตอร์
  2. ผู้นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ จะต้องอยู่ประจำโปสเตอร์ คอยนำเสนอ/ตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการ ในวันที่ ................. เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
  3. สามารถเก็บโปสเตอร์ได้ในวันที่ ............. เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
  4. ผู้นำเสนอที่ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานดีเด่นจะประกาศผลบน Website ภายใน 1 สัปดาห์ หลังสิ้นสุดงานและผู้จัดงานจะส่งเกียรติบัตรรางวัลนำเสนอดีเด่นให้ท่านทางที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้ในการลงทะเบียน
* นักวิจัยสามารถดาวน์โหลด Abstracts & Proceedings ได้วันที่ .......... เป็นต้นไป

13 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 40 ผลงาน

ไฟล์ รหัส โปสเตอร์ ชื่อผลงานวิจัย นักวิจัย สังกัด ประเภท
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
A-01ผลของความเข้มข้นฟอสฟอรัสในสารละลายธาตุอาหารสูตร KMITL 2 ต่อการเจริญเติบโต สารต้านอนุมูลอิสระของต้นแว่นแก้วในระบบปลูกแบบไร้ดินนางรศ.ดร. นงนุช เลาหะวิสุทธิ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิจัย
A-02ผลของระบบการปลูกข้าวโพดเหลื่อมถั่วเขียวบนพื้นที่ลาดชันต่อการชะล้างพังทลายของดินและผลผลิตนายภาณุวัฒน์ ดาด้วงมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
A-03ผลของสารสกัดหยาบจากผกากรอง Lantana camera L. ที่มีต่อด้วงงวงข้าว Sitophilusoryzae (L).นายอภิสิทธิ์ หัดไทยทระมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามวิจัย
A-04การประยุกต์ใช้สารสกัดหยาบจากใบสาบเสือ (Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.) ต่อการควบคุมด้วงดอกรักสีน้ำเงิน Chrysochus pulcher Baly (Coleoptera: Chrysomelidae)นางสาวพิมภิรา พรมสุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามวิจัย
A-05ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดกระทกรก Passiflora foetida ต่อหนอนกระทู้ข้าวโพด Spodoptera frugiperda นางสาววรรณนิศา แสงเงินมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม วิจัย
A-06การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโกฐจุฬาลัมพาในสภาพปลอดเชื้อ In vitro culture of Artemisia vulgaris Linn. นางสาวณัฐติรัตน์ วังคีรีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามวิจัย
A-07ผลของ Adenine sulfate และ Benzylaminepurine ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพรรณไม้น้ำอนูเบียสเพตตี้นายสมเกียรติ สีสนองสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิจัย
E-01การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันเมล็ดมะเยาหินด้วยเทคนิคไมโครเวฟและอัลตร้าโซนิคนางอัจฉรา แกล้วกล้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้วิจัย
E-02สมบัติของเถ้าชีวมวลจากโรงงานไฟฟ้าชีวมวลเพื่อใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินนางสาวธนกาญจน์ เตือนวีระเดชมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
E-03สภาวะที่เหมาะสมของการผลิตไบโอดีเซลในเครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์ด้วยวิธีการจำลองกระบวนการ(Optimal conditions of biodiesel production in a batch reactor by process simulation)นายภควัต อัมภิชาติมหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัย
E-04กระบวนการหมักบิวทานอลแบบกะจากน้ำอ้อยร่วมกับระบบแก๊สสตริปปิ้งนางขนิษฐา เฟียล่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นวิจัย
F-01การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบฟักทองเสริมผงกระชายนางสาวพรทิพย์ เดโชเม็งมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม วิจัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
F-02การพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์เสริมใยอาหารจากตะขบนางสาวศศินา วรขันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามวิทยานิพนธ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
F-03ผลของการใช้หญ้าหวานร่วมกับสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลในเค้กเนยสดนางสาวณัฐวดี พุฒหยวกมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามวิจัย
F-04การประยุกต์ใช้แป้งข้าวเหนียวดำในไอศกรีมกะทินางสาวจินตนา แซ่หลอมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามวิจัย
F-05การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งขนมเปี๊ยะเสริมผงซังขนุนนางสาวนางสาวอรยา สีล้งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามวิจัย
F-06การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเทียนเสริมสารต้านอนุมูลอิสระจากแป้งข้าวเหนียวดำสอดไส้ธัญญาพืชและพืชหัวสีม่วงนางสาวปทิตตา แท่นทองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามวิจัย
F-07การวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง เพื่อนำมาออกแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสาวเยาวพา นันต๊ะภูมิมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยานิพนธ์
F-08ผลของการใช้อาหารเสริมกวาวเครือขาว ดอกดาวเรือง และเปลือกแก้วมังกร ต่อสีปลา และการเจริญเติบโตในปลาบอลลูนนางสาวอัจฉรี เรืองเดชสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิจัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
H-01ผลของ 2-เมอร์แคปโตเอทานอลต่ออิมมูโนโกลบูลินเอ็มในน้ำยาตรวจหมู่เลือดเอบีโอนายเชิดชาย แซ่ฮ่วนมหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัย
H-02ผลของสับปะรดต่อภาวะไขมันพอกตับในหนูที่มีภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูงนางสาวอทิชา นามวงศ์มหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัย
H-03แนวทางการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร กรณีศึกษา สวนพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ (วัดเกิ้งขี้กา) อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ นายวราวุฒิ มหามิตรมหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัย
H-04การพัฒนาแอปพลิเคชันประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรัง สำหรับประชากรกลุ่มเสี่ยงนางปริมประภา ก้อนแก้วมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
H-05การหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับเตรียมกรดเบนโซอิกความบริสุทธิ์สูงนายเฉลิม ทรายอินทร์มหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัย
H-06Effect of Coconut oil with low lauric acid content on visceral fat accumulation, liver weight and liver lipid profiles in mice. นายวัชรากร ดีตรุษมหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัย
H-07การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคและการใช้ประโยชน์จากวัสดุที่เหลือจากการเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองนางสาววาสนา ฉัตรดำรงมหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัย
H-08Discrimination of β0-thalassemia/hemoglobin E disease and homozygous hemoglobin E using hemoglobin F and hemoglobin A2 levels from capillary electrophoresisนางสาวชฎาภรณ์ นกคงมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยานิพนธ์
H-09ประสิทธิผลของยาหอมนวโกฐต่อภาวะความดันโลหิตต่ำขณะเปลี่ยนท่าในหนูแรทนางสาวอัญจรีย์ อินจันทร์มหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัย
H-10จุลกายพยาธิวิทยาของไรน้ำนางฟ้าสิรินธรภายหลังจากการได้รับสารพาราควอตนางสาวสิริน ขำหล่อมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
R-01ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลกนางสาวอารียา มัชฌิมามหาวิทยาลัยพิษณุโลกวิจัย
วิจัยสถาบัน
R-02การประเมินโครงการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 นางสาวกรรณิการ์ หมูปินมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรวิจัยสถาบัน
R-03การพัฒนาระบบการจัดการสารเคมีของห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนางวิชญา อิ่มกระจ่างมหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัยสถาบัน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
R-04การบริหารต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ ของชุมชนหมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยนางอำภาภัทร์ วสันต์สกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวิจัย
R-05ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานโรงเรียนบ้านวงฆ้อง ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัยนายกษิณ เมฆพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามวิทยานิพนธ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
R-06รูปแบบการบริหารงานวิชาการ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ด้วยระบบออนไลน์ ของวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี นางกรรณิการ์ ลิมปนะวงศานนท์วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรีวิจัย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
R-07ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ หมวดธุรกิจพลังงานนายชัยวัฒน์ สืบบุญมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
T-01การประยุกต์ใช้วิธีเชปแกรมม่าและขั้นตอนวิธีเชิงพันธุศาสตร์ในการวาดลวดลายแส้บ้านวัวลายโดยอัตโนมัติเพื่อใช้ในการออกแบบเครื่องประดับเงินนางสมลักษณ์ กีเยลาโรว่ามหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
T-02การออกแบบและสร้างลวดลายเรขาคณิตแบบอิสลามโดยอัตโนมัติด้วยวิธีไวยากรณ์รูปร่างเพื่อใช้ในการออกแบบเครื่องประดับกำไลนางสาวโชคนิธิ นาคเมธีมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยานิพนธ์
T-03แอปพลิเคชันวัตถุโบราณโดยใช้เทคโนโลยีโลกเสมือน กรณีศึกษา หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์นายนนทชัย เหมพยัคฆภูมิมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์วิจัย
T-04แอปพลิเคชันเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงสวนพฤกษศาสตร์นายสถาปัตย์ เชิดวงศ์สูงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์วิจัย