นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 15: NU Research and Innovation Towards Sustained Society


ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการบรรยาย
ตัวอย่างบทความ
การจัดเตรียมต้นฉบับบทความ
รูปแบบการจัดทำต้นฉบับ (Full Paper)
รูปแบบการเขียนบทคัดย่อ (Abstract)
รูปแบบการจัดทำโปสเตอร์ ขนาด กว้าง 70 ซม. ยาว 110 ซม. (แนวตั้ง) ผู้นำเสนอจัดเตรียมพิมพ์โปสเตอร์มาเอง และเจาะตาไก่ 4 มุม สำหรับแขวน [JPG] [PowerPoint]
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 15
โครงการ
(หนังสือภายนอก) หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ (หนังสือภายใน) หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ปกหน้า
ปกรอง
คำนำ
สารบัญ
คณะกรรมการพิจารณาบทคัดย่อและบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ Abstracts และ Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 15
ปกหลัง
ฉบับเต็ม การประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 15 ISBN [MB]