นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 15: NU Research and Innovation Towards Sustained Society

สถานที่จัดงาน

ชั้นที่ 1 อาคารเอกาทศรถ

ชั้นที่ 2 อาคารเอกาทศรถ

ชั้นที่ 3 อาคารเอกาทศรถ