นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14: UNIVERSITY IN DISTRUPTIVE ERA

แสดงทั้งหมด ของจำนวนผู้เข้าร่วมงาน 141 คน


การลงทะเบียน : แสดงทั้งหมด เฉพาะผู้ชำระเงิน Walk-in

* ติดต่อขอรับใบเสร็จที่ได้หน้างาน

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุลผู้ร่วมงาน สังกัด/หน่วยงาน การลงทะเบียน สถานะ
1. สุธาสินี น่วมด้วง กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
2. รศ.ดร.ปริญญา มาสวัสดิ์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
3. CHARKRIYA PROMSUBAN ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
4. ธีรวัฒน์ ธวัลรัตน์โภคิน - ชำระเงิน
5. Dr.Kanyanan Sirakuptharanon ทองสุข ชำระเงิน
6. อัมราภรณ์ ภู่ระย้า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
7. วินัย ปานโท้ มหาวิทยาลัยนเรศว Walk-in -
8. ณัฏฐินี ปิยะศิริพนธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
9. ดำรงค์ศักดื์ ทัดวงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชำระเงิน
10. สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชำระเงิน
11. เทวิน ธนะวงษ์ นเรศวร ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
12. ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชำระเงิน
13. อัญชลี ศิษยนเรนทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
14. ศิรพัชร์ ฌานเชาว์วรรธน์ นเรศวร Walk-in -
15. รสริน เต็มปลื้ม มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
16. กนกดาว เดชก้อง มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
17. ดร.ทิพย์วัลย์ เกตุอินทร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
18. บิสมี ฮินนะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ชำระเงิน
19. PIYARAT SRISAWANG NARESUAN UNIVERSITY ชำระเงิน
20. อดิศร กวาวสิบสาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ชำระเงิน
21. เยาวลักษณ์ ขันหัวโทน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
22. อภิพงษ์ พุฒคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Walk-in -
23. ปาจรีย์ ทองสนิท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
24. สุดารัตน์ ชาติสุทธิ นเรศวร Walk-in -
25. พิษณุวัฒน์ วิเชียรกันทา มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
26. วารุณี ประสาทเขตการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
27. สุรภา วิชาเป็ง มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
28. รัศมี สิทธิขันแก้ว วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี /มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงิน
29. ฐิติรดา เปรมปรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ Walk-in -
30. กรองกาญจน์ จันต๊ะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
31. อภิวัตร บุญกอง มหาวิทยาลัยนครพนม Walk-in -
32. วิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
33. ผศ.ศรีสุดา กวยาสกุล คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Walk-in -
34. กรรชัย น้อยชาลี มหาวิทยาลัยนครพนม Walk-in -
35. ธนากร สีเมฆ มหาวิทยาลัยนครพนม Walk-in -
36. พชระ ข้างเเก้ว มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
37. นูรฮูดา มีระยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ Walk-in -
38. นางสาวโนรอามาลีนา สาแม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Walk-in -
39. ซูไรยา เจะอาลี สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Walk-in -
40. วีด้าด อับดุลเลาะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Walk-in -
41. อาฟีฟี ลาเต๊ะ สงขลานครินทร์ ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
42. ซอลีฮะห์ สะมะแอ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Walk-in -
43. อัสมะ บือราเฮง มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ Walk-in -
44. นาดียะห์ ดาโอ๊ะสีตี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Walk-in -
45. โฮเวีย โต๊ะหะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Walk-in -
46. อาลียา เริงสมุทร สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Walk-in -
47. ยาวาเฮ มะดีเยาะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Walk-in -
48. เมธาวี สมัยพิทักษ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Walk-in -
49. ยามีน หวันตาหลา สงขลานครินทร์​ Walk-in -
50. ชนัชพร โต๊ะหมุด สงขลานครินทร์​ Walk-in -
51. ไอลดา คงสมุทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Walk-in -
52. ใหมมูน๊ะ หลงสลำ สงขลานครินทร์ Walk-in -
53. อรรถพล อ่ำทอง มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
54. อรรถกฤษณ์ อมรไตรภพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงิน
55. ปราณี นางงาม มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
56. ภูวนาท ฟักเกตุ วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน Walk-in -
57. กิตติยา พลอยวัฒนาวงศ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชำระเงิน ชำระเรียบร้อย
58. จิตศิริน ก้อนคง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Walk-in -
59. นายกิติศักดิ์ คุ้มแก้ว สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) Walk-in -
60. สุวิทย์ กิระวิทยา นเรศวร Walk-in -
61. สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Walk-in -
62. เกตุจันทร์ จำปาไชยศรี มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
63. ศิริพร เดชะศิลารักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Walk-in -
64. ปัทม์ชนนันท์ ศรีพิพัฒนกุล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
65. ภัทริกา สิงห์สถิตย์ กองบริการการศึกาษา มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
66. เกตสุณี มั่นชาวนา กองบริการการศึกาษา มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
67. กรองกาญจน์ ชูทิพย์ นเรศวร Walk-in -
68. บิสมี ฮินนะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Walk-in -
69. ดร.สาทิพย์ เครือสูงเนิน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงิน
70. พัทธมน แสงอินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
71. ดุษฎี รุ่งรัตนกุล มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
72. พลปรีชา ชิดบุรี คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาลัยวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
73. ผศ.ดร. ดวงกมล ขันธเลิศ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
74. บุณยวีย์ ขจรกสิรัตน์ คณะเกษตรศาสตร์ฯ Walk-in -
75. ภวัต ภาชนะ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
76. ศุภพัชรี ธนสารไพบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
77. นงลักษณ์ ยิ้มตระกูล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
78. ปรารถนา โลพิน นเรศวร ชำระเงิน
79. จุไรรัตนฺ์ โสภา นเรศวร Walk-in -
80. สุวนันท์ วงษ์เลี้ยง นเรศวร Walk-in -
81. พิษณุ พรมแก้ว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
82. กัญญาภรณ์ ระวังกิ่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
83. ปิ่นแก้ว ผลพล คณะแพทยศาสตร์ หมาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
84. สิริมาศ สลีวงศ์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
85. อชินี พลสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Walk-in -
86. ขนิษฐา รัตตนงพิสัตย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
87. ธิติพร ชาญศิริวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Walk-in -
88. ธิติพร ชาญศิริวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Walk-in -
89. นฤนาถ สุขสบาย คณะแพทยศาสตร์ Walk-in -
90. ลำภู มีแสง คณะแพทยศาสตร์ Walk-in -
91. นุชนาจ แจ่มขำ สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ม.นเรศวร Walk-in -
92. สิทธิชัย มีบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Walk-in -
93. สิทธิชัย มีบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Walk-in -
94. สุทธิวรรณ มีแท่ง สหเวชศาสตร์ Walk-in -
95. สุภัชญา เครือออน มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
96. ธรรศพงศ์ วงษ์สวัสดิ์ วิทยาลัยทองสุข Walk-in -
97. บุญจริยา เกตุอ่อน วิทยาลัยทองสุข Walk-in -
98. พีรวิชญ์ จิณสิทธิ์ วิทยาลัยทองสุข Walk-in -
99. ธันยธีร์ วามะสุรีย์ วิทยาลัยทองสุข Walk-in -
100. วรรณี จิตรสุวรรณ วิทยาลัยทองสุข Walk-in -
101. ภัทราภรณ์ ไชยสาร วิทยาลัยทองสุข Walk-in -
102. บัณฑิตา เถื่อนกูล มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
103. ปณิชา เกศเกษมกุล คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร Walk-in -
104. สมชาย แสงอำนาจเดช มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
105. วิไลพร ทองเกล็ด กองบริการการศึกษ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
106. พิชญาภา ยวงสร้อย มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
107. พิชญาภา ยวงสร้อย มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
108. วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล นเรศวร Walk-in -
109. ขนิษฐา ธิโนชัย ภาคคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ Walk-in -
110. เบญจวรรณ อินต๊ะวงศ์ สพป.พล 1 Walk-in -
111. อมรรัตน์ ทิพย์ชื่น สพป.พล 1 Walk-in -
112. วรากร ขวัญเมือง สพป.พล 1 Walk-in -
113. ปรีชา ภูลำพา สพป.พล 1 Walk-in -
114. พิชาภรณ์ อิ่มกระจ่าง สพป.พล 1 Walk-in -
115. กชวิมล ไชยะโสดา สพป.พล 1 Walk-in -
116. วิลันดา วรรณาดิเรก สพป.พล 1 Walk-in -
117. ปรียาภรณ์ กฤตพลวิวัฒน์ สพป.พล 1 Walk-in -
118. พรรษา ดีลิ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงิน
119. วัชราภรณ์ เพ็ชรภา คณะแพทยศาสตร์ Walk-in -
120. อัจฉรา กลิ่นจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Walk-in -
121. Watoo Phrompittayarat naresuan Walk-in -
122. Parichart Rachapradit Naresuan Walk-in -
123. sirimas Hengrasmee naresuan Walk-in -
124. กมลวรรณ เลิศชัยพูนทรัพย์ นเรศวร Walk-in -
125. ชฎาภา เมฆดินแดง นเรศวร Walk-in -
126. บุญรักษ์ แวนบอเซอร์ นเรศวร Walk-in -
127. ชีวพัฒน์ แวนบอเซอร์ แม่ฟ้าหลวง Walk-in -
128. กมล ไม้กร่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
129. รัชนี มุขแจ้ง นเรศวร Walk-in -
130. ชาญณวุฒ ไชยรักษา มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
131. พิพัฒน์ ปิ่นจินดา สพป.พิษณุโลก​ เขต​ 1 Walk-in -
132. พิพัฒน์ ปิ่นจินดา สพฐ. Walk-in -
133. กิตติพงศ์ โฆษิตวรกิจกุล นเรศวร Walk-in -
134. สุชาดา พิมเสน มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
135. พุดตาน พันธุเณร มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
136. ชฎาภา เมฆดินแดง นเรศวร Walk-in -
137. วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
138. อุเทน ฟองวาริน มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -
139. ปรเมศศ์ จันทร์น้ำคบ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Walk-in -
140. รัตนา การุญบุญญานันท์ นเรศวร Walk-in -
141. ปรารถนา เอนกปัญญากุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Walk-in -