นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14: UNIVERSITY IN DISTRUPTIVE ERA

ดาวน์โหลด

เอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
หนังสือเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ [หนังสือภายใน] [หนังสือภายนอก]
การจัดเตรียมต้นฉบับบทความ
รูปแบบการจัดทำต้นฉบับ (Full Paper)
รูปแบบการเขียนบทคัดย่อ (Abstract)
รูปแบบการจัดทำโปสเตอร์ ขนาด กว้าง 70 ซม. ยาว 110 ซม. (แนวตั้ง) ผู้นำเสนอจัดเตรียมพิมพ์โปสเตอร์มาเอง และเจาะตาไก่ 4 มุม สำหรับแขวน [JPG] [PowerPoint]
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 14
ปกหน้า
คำนำ
สารบัญ
คณะกรรมการพิจารณาบทคัดย่อและบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ Abstracts และ Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 14
ปกหลัง
ฉบับเต็ม การประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 14 ISBN [MB]