นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14: UNIVERSITY IN DISTRUPTIVE ERA

รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาบทความ

(เฉพาะตอบรับเท่านั้น: จำนวน 106 ท่าน)

1. รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ สอดจิตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม || ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอินทุ์ ประไชโย

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม || ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีนา น้อยทัพ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม || ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

4. ดร.เอกสิทธิ์ เทียมแก้ว

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ หอมจันทร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาชีววิทยา

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑิราณี ขำล้ำเลิศ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาฟิสิกส์

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ แตะกระโทก

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จันทรมินทร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร เรืองสินชัยวานิช

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

11. ดร.นันทวัน เหลี่ยมปรีชา

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร || ภาควิชาบริหารธุรกิจ

12. ดร.ซอทอง บรรจงสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะมนุษยศาสตร์ || ภาควิชาภาษาตะวันตก

13. ดร.ศิรพัชร์ ฌานเชาว์วรรธน์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะมนุษยศาสตร์ || ภาควิชาภาษาตะวันตก

14. รองศาสตราจารย์ ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะศึกษาศาสตร์ || ภาควิชาการศึกษา

15. รองศาสตราจารย์ ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะศึกษาศาสตร์ || ภาควิชาการศึกษา

16. รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะศึกษาศาสตร์ || ภาควิชาการศึกษา

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรวุฒิ รุจิวิพัฒน์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเภสัชศาสตร์ || ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย ตั้งสำราญจิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเภสัชศาสตร์ || ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

19. รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.วรี ติยะบุญชัย

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเภสัชศาสตร์ || ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

20. ดร.ศุภวรรณ พงศ์พัฒนาวุฒิ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเภสัชศาสตร์ || ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกลวรรณ ประพฤติบัติ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเภสัชศาสตร์ || ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธาทิพย์ มากมี

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเภสัชศาสตร์ || ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท

23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา กวยาสกุล

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ || ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงเดือน สุวรรณคีรี

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะพยาบาลศาสตร์ || ภาควิชาพยาบาลศาสตร์

25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพรวพรรณ สุวรรณกิจ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะสหเวชศาสตร์ || ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตินุช วัฒนะ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร || ภาควิชาบริหารธุรกิจ

27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ไกรทอง

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

29. ดร.ปัญญวัณ ลำเพาพงศ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ ยิ้มสรวล

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ || ภาควิชาสถาปัตยกรรม

31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ ดาบเพชร

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร || ภาควิชาการท่องเที่ยว

33. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะสาธารณสุขศาสตร์ ||

34. ดร.กรกฎ นุสิทธิ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมลักษณ์ เทพสุริยานนท์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะพยาบาลศาสตร์ || ภาควิชาพยาบาลศาสตร์

36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกร ปัญญาอินทร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาเคมี

37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี เกลื่อนกลาด

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะสังคมศาสตร์ || ภาควิชาประวัติศาสตร์

38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ชัย อยู่แก้ว

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

39. ดร.สายฝน วิบูลรังสรรค์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะศึกษาศาสตร์ || ภาควิชาการศึกษา

40. อาจารย์กัลยา สว่างคง

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ || คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม || คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

41. ดร.เอื้ออนุช ถนอมวงษ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ || ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ || ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์

42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลตำรวจหญิง ดร.พนมพร พุ่มจันทร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ || ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ || ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์

43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา กันตะบุตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || ภาควิชาการจัดการ || คณะบริหารธุรกิจ

44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ อ่อนสอาด

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ || คณะนิเทศศาสตร์ ||

45. อาจารย์สุดถนอม รอดสว่าง

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ || คณะนิเทศศาสตร์ || ภาควิชานิเทศศาสตร์

46. อาจารย์การดา ร่วมพุ่ม

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ || คณะนิเทศศาสตร์ ||

47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะศึกษาศาสตร์ || ภาควิชาการศึกษา

48. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โดม ไกรปกรณ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ || คณะสังคมศาสตร์ || ภาควิชาประวัติศาสตร์

49. รองศาสตราจารย์วารุณี เตีย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี || คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ || เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

50. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะเกษตรศาสตร์ || ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

51. ดร.สุพรรณ ทิพย์ทิพากร

มหาวิทยาลัยมหิดล || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

52. อาจารย์ยุทธนา บุญอาชาทอง

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ || คณะนิเทศศาสตร์ || การสื่อสารการแสดงดิจิทัล

53. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติคุณ มะโนเครื่อง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาเคมี

54. ดร.ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี || ภาควิชาเคมี

55. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา พันธุ์เหล็ก

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์ || ฟิสิกส์

56. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาชีววิทยา

57. ดร.ธัชพล การะเกตุ

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะเกษตรศาสตร์ || ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

58. ดร.ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม || คณะวิทยาศาสตร์ || หลักสูตรสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

59. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะสาธารณสุขศาสตร์ ||

60. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โศภิศ คันธวงศ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ || ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

61. ดร.พัทธมน แสงอินทร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชาชีววิทยา

62. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุ พันไพศาล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ||

63. ดร.ไกรลาส มาตรมูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี || ฟิสิกส์

64. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี || ภาควิชาชีววิทยา

65. ดร.ชาตรี ปรีดาอนันทสุข

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร || คณะบริหารธุรกิจ

66. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาพรรณ อุ่นอบ

มหาวิทยาลัยมหิดล || คณะสังคมศาสตร์ || ศึกษาศาสตร์/ประชากรศึกษา

67. ดร.ภาวิณี สตาร์เจล

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ||

68. ดร.วไลลักษณ์ เกิดสรรค์

มหาวิทยาลัยพะเยา || คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ || กายวิภาคศาสตร์

69. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล ดำรงกิตติกุล

มหาวิทยาลัยพะเยา || คณะวิศวกรรมศาสตร์ ||

70. ดร.ดร.นรา สมัตถภาพงศ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || วิศวกรรมอุตสาหการ

71. ดร.บุญญานุช ชีวาเกียรติยิ่งยง

มหาวิทยาลัยพะเยา || คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ || สาขาการจัดการธุรกิจ

72. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตน์ทนา สังข์พงษ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ || คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร || คณะบริหารธุรกิจ

73. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิพัฒน์ หอยสังข์ทอง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง || คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ || ภาควิชาศิลปกรรม

74. อาจารย์จักรวิดา จันทนวรางกูร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง || คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ || ภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน

75. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์

มหาวิทยาลัยพะเยา || คณะเกษตรศาสตร์ || สาขาการประมง

76. ดร.ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ

มหาวิทยาลัยพะเยา || คณะเกษตรศาสตร์ || สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

77. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ || คณะเกษตรศาสตร์ || ภาควิชาปฐพีวิทยา

78. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ || คณะเกษตรศาสตร์ || ภาควิชาปฐพีวิทยา

79. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ้อมธจิต แป้นศรี

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะศึกษาศาสตร์ || วิจัยและประเมินผลการศึกษา

80. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม || คณะวิทยาศาสตร์ || สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ

81. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม || คณะวิทยาศาสตร์ ||

82. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพร ริมชลการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม || คณะวิทยาศาสตร์ ||

83. ดร.เฉลิมพร ทองพูน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี || เคมี

84. รองศาสตราจารย์ไกร มีมล

มหาวิทยาลัยมหิดล || คณะวิทยาศาสตร์ || ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

85. ดร.ธนวุฒิ พรหมบัญชาชัย

มหาวิทยาลัยพะเยา || คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ || สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

86. ดร.เนติ เงินแพทย์

มหาวิทยาลัยพะเยา || คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ||

87. ดร.มธุรส ปราบไพรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี || คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ || การท่องเที่ยวและการโรงแรม

88. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤบดี ศรีสังข์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

89. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ ประไพนัยนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

90. อาจารย์ภาวินี อินทร์ทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ||

91. อาจารย์อดิเรก สุริยะวงศ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

92. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา ศรีเจริญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ||

93. รองศาสตราจารย์ ดร.อุบลรัตน์ หวังรักษ์ดีสกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || วิศวกรรมการผลิต

94. รองศาสตราจารย์ ดร.นาถธิดา วีระปรียากูร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะเภสัชศาสตร์ || เภสัชเคมี

95. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี ทัพพสารพงศ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น || คณะเภสัชศาสตร์ || เภสัชเคมี

96. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ พนาศุภมัสดุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || วิชาวิศวกรรมเคมี

97. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ สุลักษณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี || คณะวิศวกรรมศาสตร์ || วิศวกรรมเครื่องกล

98. ดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ || คณะเกษตรศาสตร์ || ภาควิชาปฐพีวิทยา

99. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะนิติศาสตร์ ||

100. ดร.วราภรณ์ ผาลี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี || สาขาวิชาชีววิทยา

101. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตน์ติพร สำอางค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ||

102. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวินี ไพรทอง

มหาวิทยาลัยนเรศวร || คณะนิติศาสตร์ ||

103. ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม || คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ||

104. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทัย นำประเสริฐชัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ || คณะบริหารธุรกิจ || ภาควิชาการจัดการ

105. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิยะรัตน์ นันทะ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง || คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ || สถาปัตยกรรมภายใน

106. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ || คณะเกษตรศาสตร์ || ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์