image01
image02

นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14: UNIVERSITY IN DISTRUPTIVE ERA

ประเภทผลงาน - วิจัย
- วิทยานิพนธ์
- วิจัยสถาบัน
กลุ่มผลงาน - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ
- มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- วิจัยสถาบัน
การส่งผลงาน - บทคัดย่อ (Abstract)
- บทความฉบับเต็ม (Full Paper)
ประเภทการนำเสนอ - Oral Presentaion
- Poster Presentaion
กำหนดการสมัครและส่งผลงาน - ลงทะเบียนและส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฏาคม 2561
อัตราค่าลงทะเบียน - นักวิจัย อาจารย์ และบุคคลทั่วไป อัตรา 2,500 บาท/เรื่อง
- นิสิต/นักศึกษา อัตรา 1,500 บาทต่อเรื่อง
- การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 500 บาท (ได้รับ package) หรือท่านสามารถลงทะเบียนแบบ Walk-in (ฟรี โดยไม่ได้รับ package)
ชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม
กำหนดการตอบรับนำเสนอและตีพิมพ์ เดือนกันยายน เป็นต้นไป
ติดต่อสอบถาม กองบริหารการวิจัย
E-mail: nrc@nu.ac.th
Tel. 055-968641

นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14

ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลที่สำคัญให้ครบถ้วน พร้อมอ่านคำชี้แจงให้เข้าใจ ก่อนทำการสมัคร

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (ได้รับ package) หรือท่านสามารถลงทะเบียนแบบ Walk-in (ไม่ได้รับ package)

หน่วยงานร่วมจัด