การลงทะเบียน : นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13 ผลงานวิจัยสร้างสรรค์

นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13 จำนวนผู้ลงทะเบียน 177 คน

* ติดต่อขอรับใบเสร็จที่ได้หน้างาน

51. ทัศนคติและค่านิยมของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิรินาถ อมตพันธ์
การนำเสนอ: Oral || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย บริหารธุรกิจ
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

50. การสร้างแรงจูงใจและเจตคติต่อการพูดภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาโดยการใช้ค่ายภาษาอังกฤษ

จิตราพร งามเนตร
การนำเสนอ: Poster || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาภาษาอังกฤษ
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

48. การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพด้านการแปลภาษาญี่ปุ่น–ไทย ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด้วยวิธีสอนแบบปกติและการสอนแบบ STAD

ศศิธร ศรีรัตน์
การนำเสนอ: Poster || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะมนุษยศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

47. การประเมินและการเปรียบเทียบปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ระหว่าง โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กับ โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าชีวมวลจากแกลบ

ชานนท์ จันทร์วงศ์
การนำเสนอ: Oral || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิศวกรรมศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

45. Isolated human dental pulp stem cell failed to be induced to swine valvular interstitial cell: The limitation of speciedifferences

ผศ.ดร.สราวุธ คำปวน
การนำเสนอ: Poster || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสหเวชศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

44. การหาดัชนีหักเหของแก้วปริซึมด้วยสมการคอชี โดยใช้เครื่องสเปกโทรมิเตอร์

เอกชัย อัชชะ
การนำเสนอ: Poster || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

43. การสำรวจและศึกษาทุนทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “ตามรอยวรรณคดีนิราศเรื่องพระประธมของสุนทรภู่” ในจังหวัดนครปฐม นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร

อภิลักษณ์ เกษมผลกูล
การนำเสนอ: Oral || วิจัย || การตีพิมพ์: Abstract || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยมหิดล คณะศิลปศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

39. การศึกษาความชุกของ hemoglobin E / β thalassemia ที่มีระดับ hemoglobin F ต่ำ ในกลุ่ม hemoglobin E homozygote ที่ได้รับการวินิจฉัยโดยวิธี high-performance liquid chromatography

ปวันรัตน์ สวนนุ่ม
การนำเสนอ: Oral || วิจัย || การตีพิมพ์: Abstract || สังกัด/หน่วยงาน: คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

38. การตรวจสอบความถูกต้องของการจำแนกพื้นที่ปลูกอ้อย ด้วยวิธีการจำแนกแบบละเอียดกว่าจุดภาพ โดยใช้ข้อมูลดาวเทียมแลนด์แซท 8

ศีตลา บัวขาว
การนำเสนอ: Oral || วิทยานิพนธ์ || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

35. การศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

จีราวรรณ ทองลิ้ม
การนำเสนอ: Poster || วิจัยสถาบัน || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะ วิทยาศาสตร์การแพทย์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

30. พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี:วัฒนธรรมนานาชาติ

ดร.วิชุดา พรายยงค์
การนำเสนอ: Oral || วิจัย || การตีพิมพ์: Abstract || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

26. การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี

อรวรรณ แท่งทอง
การนำเสนอ: Poster || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะวิทยาการจัดการ
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

18. ทำอย่างไรไทยจึงพ้นเทียร์ 3 (How to Thailand released from Tier 3?)

บันดาล บัวแดง
การนำเสนอ: Oral || วิจัย || การตีพิมพ์: Abstract || สังกัด/หน่วยงาน: สถานีตำรวจภูธรเด่นเหล็ก ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

15. การประเมินผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจจากการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

อมรลักษณ์ ปรีชาหาญ
การนำเสนอ: Poster || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: นเรศวร เกษตรศาสตร์ฯ
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

13. การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) โดยการเชื่อมโยงระหว่างสมรรถนะสำหรับครูและผู้เรียน

ดร.ปริญญา บรรณเภสัช
การนำเสนอ: Oral || วิจัย || การตีพิมพ์: Abstract || สังกัด/หน่วยงาน: มทร.ธัญบุรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

10. การศึกษาผลกระทบของนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษและศักยภาพในการจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ กรณีศึกษา : จังหวัดนครพนม

อานันทพร ถึงแสง
การนำเสนอ: Oral || วิจัย || การตีพิมพ์: Abstract || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนครพนม กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย

8. บริโภคนิสัย และภาวะโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร

วสุนธรา รตโนภาส
การนำเสนอ: Poster || วิจัย || การตีพิมพ์: Proceeding || สังกัด/หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การลงทะเบียน: ชำระเรียบร้อย || ตรวจสอบ: ออกใบเสร็จเรียบร้อย